Newsletter

Reklama

ZKP kontrola produkcji, ce, wymagania, certyfikat

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – wymagania, wdrożenia, audyty, certyfikacja

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji jest jedną z kluczowych zasad zgodności właściwości wyrobów, które zostają wprowadzone na rynek z odpowiednimi normami producenta. Jeśli jesteś producentem materiałów budowlanych, to musisz posiadać obowiązkowo ZKP.

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów rozporządzenia nr 305/2011 zgodnie, z którym posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby oznakowaniem CE.

Wymagania zakładowej kontroli produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy ZKP, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta, powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które to z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych. System Zakładowej Kontroli Produkcji określa:

 • odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość,
 • procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji,
 • procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów,
 • procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość,
 • procedury postępowania z reklamacjami.

Normy obowiązkowe w ramach ZKP

 1. Drewno konstrukcyjne EN 14081-1
 • EN 14250
 1. Stalowe element konstrukcyjne
 • EN 1090 -1
 1. Elementy murowe
 • EN 771
 1. Prefabrykaty murowe EN 13747
 • EN 15037
 1. Kruszywa
 • EN 12620
 • EN 13043
 • EN 13055-1
 • EN 13139
 • EN 13242
 • EN 13383-1
 • EN 13450
 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe
 • EN 13108
 1. Asfalty i lepiszcza asfaltowe
 • EN 12591
 • EN 14023

Na rynek europejski mogą być wprowadzane wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi uznanymi na poziomie UE. Zgodność z tymi ustaleniami technicznymi powinna być potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, bądź deklaracją zgodności wydaną przez producenta. Jeśli producent wyrobów budowlanych nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – nie może wydać deklaracji zgodności. W ramach wdrożenia zapewniamy :

 1. Szkolenie personelu z tematyki ZKP w zakładzie produkcyjnym i osoby zajmującej się zakładowym Laboratorium - przeprowadzenie przeszkolenia z prowadzenia zapisów w księdze ZKP dla Pełnomocnika ds. ZKP.
 2. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego przed certyfikacją w zakładzie produkcyjnym wraz z przeprowadzeniem przeglądu systemu ZKP. Wydanie oceny o stanie gotowości zakładu do przeprowadzenia certyfikacji ZKP.
 3. Udział i pomoc w trakcie inspekcji certyfikacyjnej przez jednostkę notyfikowaną / akredytowaną.
 4. Omówienie ewentualnych niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych na audycie certyfikującym, celem zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Nawiązując do czasu, kiedy Polska stała się jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej i zaczął się okres wprowadzania Norm Europejskich, mających za zadanie utworzenie jednolitego, wewnętrznego rynku wyrobów budowlanych oraz wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w handlu na obszarze Unii w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, wyłącznie sam producent może i musi samodzielnie ocenić czy wyrób produkowany podlega wymaganiom w/w dyrektywy. Przez to pojęcie rozumie się, iż wyrób należy wyprodukować zgodnie z wymaganiami wzmiankowanej dyrektywy i szczegółowymi zapisami norm zharmonizowanych, a także poddać wyrób procedurze oceny zgodności, określonej w odpowiedniej dla wyrobu specyfikacji technicznej.

W następstwie pozwala to producentowi na oznakowanie wyrobów znakiem CE. Po dokonaniu takiej oceny producent jest uprawniony do oznakowania produkowanego wyrobu budowlanego i może wprowadzić go do obrotu. Jeżeli zaś producent nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji nie może wydać ważnej deklaracji zgodności. Skutkiem tego działania może być nałożenie odpowiedniej sankcji określonej w ustawie o wyrobach budowlanych. W myśl ustawy o wyrobach budowlanych oraz w oparciu o odpowiedni system oceny zgodności dotyczącego prowadzenia produkcji na podstawie aktualnej normy polskiej PN lub PN-EN producenci zobowiązani są do wdrożenia systemu ZKP.

W związku z tym pragniemy Państwu przedstawić i zaoferować swoje usługi w zakresie wdrażania Systemów Zakładowych Kontroli Produkcji zgodnie z następującymi (aktualnie obowiązującymi) normami i przepisami:

Certyfikacja wdrożonego systemu ZKP

Certyfikacja ZKP to w zasadzie certyfikacja wyrobu, w którym nie ocenia się samego wyrobu, natomiast ocenia się działania producenta, mające na celu zapewnienie:

 • powtarzalności cech produkowanego wyrobu oraz
 • utrzymanie kontroli nad jego produkcją zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji techniczne.

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych ustalony jest w decyzjach Komisji Europejskiej i powinien być wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej [hEN].

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Reklama