Newsletter

Reklama

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

Ocena ryzyka – wymagania, doradztwo, konsultacje

Każda działalność gospodarcza pociąga za sobą ryzyko, które możemy zdefiniować jako wewnętrzne i zewnętrzne. Na zagrożenia zewnętrzne nie mamy wpływu natomiast skala ryzyka wewnętrznego jest uzależniona od naszych decyzji i działań. Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania tym ryzykiem jest obowiązkowym zadaniem każdej organizacji. Wdrożenie takich systemów staje się jednym z koniecznych zadań i decyzji, które mogą być traktowane jako działania doraźne. Zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji bieżącego śledzenia zmieniających się warunków prowadzonej działalności, ilości oraz wartości posiadanego majątku, a także prowadzonych i wdrażanych procesów technologicznych.

Ocena ryzyka w działalności organizacji

Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych pracowników, posiadanemu wykształceniu oraz doświadczeniu zwracamy uwagę na potencjalne wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny powstawania zagrożeń. Sugerujemy metody zmniejszania ryzyka poprzez lepszą organizację niezbędnych, obowiązujących procedur i zastosowania koniecznych zabezpieczeń w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Prawidłowe określenie zagrożeń oraz ich skali umożliwia doprecyzowanie niezbędnych ubezpieczeń, właściwych sum ochronnych. Ma to podstawowe znaczenie albowiem w przypadku wystąpienia potencjalnej szkody wypłacone odszkodowanie zapewni odbudowanie stanu i kondycji przedsiębiorstwa sprzed wystąpienia szkody - w ustalonych wstępnie granicach sum ubezpieczeniowych.

Identyfikacja i szacowanie ryzyka

Planując proces identyfikacji i oceny ryzyka organizacje powinny odpowiedzieć sobie na pytanie o zakres całego przedsięwzięcia. Czy jest tak, że chcemy mieć od razu obraz całości ryzyk w skali organizacji, czy też interesuje nas stopniowe rozpoznanie ryzyka, rozpoczynając od tych w najbardziej kluczowych obszarach. Warto także zastanowić się nad skalą oceny zidentyfikowanych ryzyk: czy aspekt finansowy będzie wystarczający i całościowy, czy też powinniśmy się zastanowić nad innymi wymiarami oceny, i kto powinien jej dokonać. QAP realizując szereg projektów w tym zakresie posiada sprawdzone podejście, które po dostosowaniu do specyficznych uwarunkowań i wielkości organizacji pozwoli osiągnąć efekty w relatywnie szybkim czasie. Co daje ocena ryzyka zawodowego?

  • Identyfikujemy zagrożenia występujące w Twoim środowisku pracy.
  • Zwiększamy świadomość pracowników na temat zagrożeń na stanowisku pracy.
  • Umiejętnie zarządzamy poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.
  • Dostosowujemy środki ochrony pracowników do występujących zagrożeń.
  • Uświadamiamy pracowników, dlaczego warto stosować środki ochrony.
  • Poprawiamy ogólny stan bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
  • Spełniamy wymagania formalno-prawne.

Korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego polegająca na zidentyfikowaniu i odpowiednim oszacowaniu ryzyka przyczyni się do podniesienia świadomości pracowników, odnośnie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz sposobów i metod zabezpieczenia się przed nimi, co w dalszej perspektywie doprowadzi do zmniejszenia ilości wypadków przy pracy i zmniejszy zapadalność na choroby zawodowe. W perspektywie długofalowej rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego przyniesie pracodawcy wymierne korzyści:

  • Pozwoli na zminimalizowanie wydatków związanych z miesięczną składką odprowadzaną do ZUS z tego tytułu.
  • Uchroni pracodawcę przed ewentualnymi konsekwencjami roszczeniowymi wynikającymi z wystąpieniem pracownika w postępowaniu cywilnym wobec pracodawcy.
  • Pozwoli pracodawcy w prawidłowy sposób opisać stanowisko pracy na skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie, co ma ścisły związek z powyższym punktem

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

ISO 27001 rodo ochrona danych informacji

ISO 37001 analiza ryzyka dla firm, metody analizy

Ochrona danych osobowych RODO, GDPR

Reklama