Newsletter

Reklama

Inspekcja weterynaryjna, pozwolenia, rejestracje

Rejestracja i odbiór obiektu lub firmy przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zakłady przetwarzające, przygotowujące lub produkujące, przepakowujące, przechowujące produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których wymagania zostały określone w załączniku III do rozporządzenia 853/2004, muszą być zatwierdzone przez PLW zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 31 ust. 2 rozporządzenia 882/2004. Procedurze zatwierdzenia podlegają również zakłady handlu detalicznego (w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia 178/2002 ), jeżeli wykonywane w nich czynności mają na celu dostawę żywności pochodzenia zwierzęcego do innego zakładu, z wyjątkiem:

 • gdy zakład prowadzi wyłącznie czynności polegające na składowaniu i transporcie,
 • gdy dostawa żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładu detalicznego realizowana jest wyłącznie do innych zakładów detalicznych oraz zgodnie z prawem polskim stanowi działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.

Procedura postępowania przez Inspekcje Weterynaryjną

Postępowanie PLW w stosunku do zakładów podlegających zatwierdzeniu może dotyczyć następujących sytuacji:

 • zakłady rozpoczynające nową działalność,
 • zakłady wcześniej zakwalifikowane na rynek krajowy, które powinny dostosować struktury do wymagań weterynaryjnych dla zakładów zatwierdzonych,
 • zakłady, którym lekarz weterynarii cofnął lub zawiesił zatwierdzenie oraz zakłady, w których nastąpiły zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w szczególności zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, zwane dalej zakładami w których nastąpiły zmiany,
 • zmiana właściciela prowadzącego zakład.

Zakłady rozpoczynające działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie) podlegają procedurze zatwierdzenia. Zakłady nowopowstałe w których procedury GMP, GHP, HACCP nie zostały opracowane lub w pełni wdrożone i sprawdzone powinny otrzymać zatwierdzenie warunkowe.

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Warunki pozwalające na uznanie działalności za marginalną, lokalną i ograniczoną - w tym zakres i obszar produkcji, wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego - zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rozporządzenie to wskazuje również niektóre dodatkowe wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności. MLO jest działalnością przetwórczą i obejmuje wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego. W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić:

1) Produkcję i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego:

 • produkty mleczne,
 • produkty na bazie siary,
 • mięso mielone,
 • produkty mięsne,
 • wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa,
 • surowe wyroby mięsne,
 • produkty jajeczne z gotowanych jaj,
 • gotowe posiłki (potrawy).

2) Rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa (wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego, zajęczaków, zwierząt łownych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych).

Miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa ograniczone są do obszaru jednego województwa lub powiatów sąsiadujących z tym województwem, które są położone na obszarze innych województw – więcej informacji na temat MLO – kliknij.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Nadzór nad produkcją zwierzęcą i „Bez GMO”

Nadzór obejmuje min zakłady:

 • zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt;
 • organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;
 • obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;
 • utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;
 • prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu;
 • prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu;
 • prowadzenie zakładu odchowu drobiu;
 • prowadzenie zakładu wylęgu drobiu;
 • prowadzenie stacji kwarantanny;
 • prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;
 • prowadzenie miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt;
 • prowadzenie miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 1.
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 2
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 3
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.1 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, przesiewanie, usuwanie skór i skórek lub materiału szczególnego ryzyka;
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.2 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryazacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstiwe, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 3 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;
 • transportowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
 • prowadzenie spalarni i współspalarni produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych; ;
 • prowadzenie składu produktów pochodnych;
 • prowadzenie zakładu wytwarzającego karmę dla zwierząt domowych;
 • prowadzenie zakładu wykonującego czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wykorzystywanych do celów innych niż żywienie zwierząt;
 • prowadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych;
 • prowadzenie ogrodu zoologicznego lub schroniska, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie zakładu produkującego zanęty i przynęty wędkarskie;
 • prowadzenie biogazowni;
 • prowadzenie biokompostowni;
 • prowadzenie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie innej działalności w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych.
 • prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - buhaje;
 • prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - knury;
 • prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - inne gatunki zwierząt;
 • wykorzystywanie nasienia;
 • prowadzenie centrum przechowywania nasienia;
 • wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków;
 • prowadzenie punktu kopulacyjnego;
 • prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów
 • chów lub hodowla zwierząt akwakultury oraz rozród ryb;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury;
 • prowadzenie zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby z użyciem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z użyciem produktów pochodnych;
 • wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa do spalania;
 • wymagania ustawy o stosowaniu organizmów genetycznie modyfikowanych i oznakowaniu produktów „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Odbiory weterynarii obiektów, magazynów, produkcji

Spójne znakowanie produktów BEZ GMO

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Znakowanie produktów BEZ GMO

Reklama