Newsletter

Reklama

Dobre praktyki dystrybucyjne GTP, GLP, GM

Transport żywności – wdrożenia, audyty, szkolenia, certyfikacja HACCP, GDP

Transport produktów spożywczych jest nieodzownym elementem obrotu żywnością. Samochody przewożące żywność muszą spełnić szereg norm prawnych, technicznych i organizacyjnych, aby przewóz żywności nie budził zastrzeżeń bezpieczeństwa. System HACCP ma szczególne znaczenie w branży spożywczej. To właśnie on ma za zadanie zmniejszanie ryzyka związanego także z transportem żywności. Dlatego wtedy, gdy potrzebna jest usługa przewiezienia produktów tego rodzaju, musi wykonać to firma, która posiada wdrożony system HACCP.

Obowiązki firm transportowych

Firmy transportowe mają obowiązek zatwierdzenia i rejestracji przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wszystkich pojazdów wykorzystywanych do przewozu żywności, a także obiektów, w których żywność jest przeładowywana lub krótkotrwale składowana w trakcie procesu transportu.

Przepisy prawa regulujące transport żywności

Aby spełnić wszystkie te wymogi, przewoźnik musi stosować szereg wymagań prawnych. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Transport środków spożywczych wymaga także uzyskania potwierdzonych przepisami prawa zaświadczeń z właściwej Inspekcji Weterynaryjnej i/lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (WE) 853/2004). Przedsiębiorca musi otrzymać numer weterynaryjny, który pozwala mu na prowadzenie działalności związanej z łańcuchem produktów zwierzęcych.
 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (zmiany dnia 14 maja 2015 r.).
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Dodatkowej rejestracji podlegają produkty pochodzenia zwierzęcego wg rozporządzenia 853/2004/WE – zarówno nieprzetworzone np. mięso, ryby, jaja, mleko surowe; jak i przetworzone np. wyroby mięsne, produkty mleczarskie. Przewożenie wymienionych produktów wymaga uzyskania rejestracji przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który wydaje decyzję o wpisie do rejestru zakładów i przydziela weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rejestracja powinna objąć wszystkie pojazdy wykorzystywane przez przewoźnika do przewozu tego typu żywności

SQAS - Safety & Quality Assessment System

System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości w branży przemysłu chemicznego (SQAS - Safety & Quality Assessment System) to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno neutralnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ustawodawstwu ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wymagania związane z taborem transportowym

Przede wszystkim firmy transportowe muszą posiadać odpowiedni tabor, który spełnia normy. Dotyczy to szczególnie transportu w wyznaczonej temperaturze w chłodniach i mroźniach, transportu towarów nieopakowanych, również transportu ładunków płynnych. Wyróżnia się tutaj kilka różnych kategorii i do każdej zastosowanie mają odpowiednie warunki.

Firmy te muszą również pamiętać o tym, że żeby świadczyć usługi dla branży spożywczej, muszą zarejestrować się w odpowiednim urzędzie, który odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru nad żywnością, na przykład jest to Powiatowy Inspektorat Sanitarny czy Powiatowy Lekarz Weterynarii zależnie od tego, jakie towary planują przewozić.

Nie tylko HACCP w logistyce

Firmy w branży spożywczej nie tylko zobowiązane są do przestrzegania wymogów HACCP. Również zastosowanie mają tutaj wymagania dobrych praktyk higienicznych – GHP oraz wymagania dobrych praktyk produkcyjnych – GMP.

Co w przypadku, gdy dysponujemy samochodem osobowym i chcemy go zatwierdzić? Czy istnieje taka możliwość? Oczywiście istnieje, ale pod warunkiem, że powierzchnia bagażnika będzie łatwa do utrzymania w czystości i zachowamy odpowiednie warunki transportu charakterystyczne dla przewożonej żywności. Interpretacja tego warunku jest dość szeroka. Często firmy stosują specjalne zamykane pojemniki, które chronią żywność przed zanieczyszczeniem, jednocześnie zapewniając odpowiednie warunki transportu. Bagażniki wykładają specjalnymi wykładzinami, które są łatwe do utrzymania w czystości.

Transport w pojemnikach / kontenerach

Zanim zdecydujemy się na zakup specjalnych pojemników, czy na odpowiednie zaadaptowanie powierzchni naszego bagażnika, należy skontaktować się z miejscowym urzędnikiem Sanepidu. Dla części Inspekcji Sanitarnych wystarczy, że będziemy używać specjalnych zamykanych pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością (np. termoboksy, termotorby, termosy). W dokumentacji GMP/GHP opiszemy, w jaki sposób pojemniki są utrzymywane w czystości i w jaki sposób jest ewentualnie kontrolowana w nich temperatura.

 • Niektóre Inspekcje Sanitarne mogą takiego rozwiązania nie zaakceptować (np. gdybyśmy chcieli transportować żywność nietrwałą mikrobiologicznie tj. mięso, ryby, czy lody). W przypadku świadczenia dowozu jedzenia np. pizzy – takie rozwiązania są przeważnie opiniowane pozytywnie.
 • Obowiązki i odpowiedzialność nadawcy żywności.
 • Nadawca przesyłek zawierających żywność powinien upewnić się, czy przekazana do przewozu żywność może być przewożona w standardowych, gwarantowanych przez przewoźnika warunkach.
 • Nadawca powinien przekazać żywność w szczelnych opakowaniach jednostkowych i transportowych uniemożliwiających bezpośredni kontakt z żywnością.
 • Nadawca powinien oznakować przesyłki nalepkami według oraz stosować dokumenty przewozowe z napisem HACCP wyróżniając w ten sposób przesyłki wymagające stosowania procedur bezpieczeństwa żywności HACCP

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GDP dobra praktyka dystrybucyjna w logistyce

BRC Storage dla magazynów i firm logistycznych

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

SQAS - Safety & Quality Assessment System

Reklama