Newsletter

Reklama

Łańcuch dostaw certyfikaty, wdrożenia chain of custody

Chain of Custody (CoC) – systemy łańcucha dostaw

Jesteśmy wyspecjalizowanym dostawcą usług doradczych i audytowych w zakresie kontroli pochodzenia produktu. Kontrola pochodzenia produktu to proces, który wykazuje identyfikowalność poprzez dokumentację lub ślad węglowy, audyt, analizy dowodów fizycznych lub elektronicznych. Dzięki identyfikowalności i łańcuchowi dostaw można prześledzić fizyczny przepływ materiałów w całym łańcuchu dostaw. W przypadku organizacji, które chciałyby złożyć oświadczenie dotyczące swoich produktów w odniesieniu do określonego produktu lub normy zrównoważonego rozwoju, łańcuch dostaw będzie musiał ustanowić skuteczny system zarządzania łańcuchem dostaw i uczestniczyć w audycie certyfikacyjnym strony trzeciej.

Systemy kontroli łańcucha dostaw

Najpopularniejsze systemy certyfikacji łańcuchów dostaw:

ISO 28000 system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Norma ISO 28000 przeznaczona dla wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie itp. Nadrzędnym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha, tak aby zapewnić bezpieczeństwo całości.

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty jest na strukturze normy ISO 9001 i podobnie jak ona promuje podejście oparte na analizie ryzyka, zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, reagowaniu na awarie i zagrożenia mogące spowodować przerwanie łańcucha. Certyfikacja na zgodność z wymaganiami ISO 28000 zapewnia obiektywne potwierdzenie zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonych jej towarów.

ISO 22095 Chain of custody — General terminology and models

Norma ISO 22095 Chain of custody — Ogólne definicje oraz modele określa ramy łańcucha dostaw, zapewniając:

  • spójne podejście do projektowania, wdrażania i zarządzania łańcuchami;
  • zharmonizowaną terminologię;
  • wymagania dla różnych modeli łańcucha dostaw;
  • ogólne wytyczne dotyczące stosowania określonych modeli łańcucha dostaw, w tym wstępne wytyczne dotyczące okoliczności, w których każdy model łańcucha dostaw może być odpowiedni.

Systemy kontroli pochodzenia produktu stały się nieodzownym elementem wielu różnych zastosowań, takich jak systemy certyfikacji bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa, akwakultury lub rybołówstwa, zgodności społecznej, produkcji, budownictwa i wydobycia minerałów. Umożliwiają one wymianę informacji związanych z produktem i / lub charakterystyką produkcji między różnymi organizacjami działającymi w ramach łańcucha dostaw, takimi jak dostawcy materiałów i składników, przetwórcy, wykonawcy, firmy transportowe, (prywatni) właściciele systemów, instytucje finansowe, firmy działające w recykling i odnawianie, organizacje rządowe i konsumenci lub inni użytkownicy końcowi.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System TAPA w transporcie i logistyce

System HACCP w logistyce, transporcie żywności i pasz

UTZ, rainforest systemy identyfikacji produktów

Reklama