Newsletter

Reklama

Zrównoważony rozwój biopaliw i biomasy. Dyrektywa RED 2

Zrównoważony rozwój oraz zielony ład (green deal) certyfikacja, audyty, wdrożenia oraz emisje GHG

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie całego świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska opracowała nową strategię na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Realizacja tego celu wymaga transformacji społeczno-gospodarczej w Europie poprzez racjonalne kosztowo i sprawiedliwe oraz zrównoważone społecznie zmiany gospodarcze. Uchwalony dokument zawiera w sobie następujące propozycje:

 • Obszar handlu ma pomagać transformacji ekologicznej UE i ułatwiać handel oraz inwestycje w ekologiczne towary i usługi, a także promować zamówienia publiczne sprzyjające klimatowi;
 • Neutralność klimatyczna obliguje do opracowania nowego europejskiego prawa klimatycznego, które ma zapewnić dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku;
 • Obywatele: Środki obejmujące zanieczyszczenia powietrza, ubóstwo energetyczne, renowację domów, produkty wolne od substancji toksycznych. Wprowadzony europejski pakt klimatyczny skupi się na zaangażowaniu społeczeństwa;
 • Poziom ambicji dotyczący 2030 roku w którym Komisja Europejska ma zamiar pokazać, jak planuje zwiększyć unijny cel redukcji emisji na 2030 rok (redukcja emisji o 50–55%);
 • Sektor energetyczny gdzie planowane jest szybkie zrezygnowanie z węgla i rozwój OZE, przy czym Komisja Europejska zrobi przegląd odpowiednich przepisów;
 • Sprawiedliwa transformacja, której środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla regionów najbardziej narażonych na dotknięcie negatywnymi skutkami dekarbonizacji (tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji);
 • Obszar transportu zostanie rozszerzony system handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski i będą nałożone ograniczenia na uprawnienia dla linii lotniczych, a także emisjami CO2 z pojazdów;
 • Zielone finanse na rzecz sprawiedliwej transformacji w których Komisja przedstawi odnowioną strategię zrównoważonego rozwoju i finansowania.

Dyrektywa RED II jako odpowiedź na odnawialne źródła energii

Dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED 2) określa obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy i biopaliw transportowych, biopłynów wykorzystywanych sektorze energii eklektycznej i cieplnej, nowością jest objęcie zakresem dyrektywy biomasy stałej. Największą część zapotrzebowania na energię odnawialną w UE pokrywa biomasy stała, Komisja Europejska przyjęła zalecenia dla państw członkowskich dotyczące wymogów zrównoważonego rozwoju w zakresie stosowania stałych oraz gazowych źródła biomasy.

Zalecenia są podobne do tych stosowanych dla biopaliw i biopłynów i mają zastosowanie do instalacji na biomasę o minimalnej mocy elektrycznej lub cieplnej 1 MW. Dodatkowe zalecenia obejmują projektowanie krajowych programów wsparcia w celu stymulowania wyższej wydajności elektrowni bioenergetycznych oraz prowadzenia rejestrów pochodzenia pierwotnej biomasy wykorzystywanej w sektorze energetycznym.

Zrównoważony rozwój (ZR) jest często utożsamiany z rozwojem technologii wytwarzania energii z odnawialnych zasobów (wiatr, woda, biomasa) i stopniowym wzrostem udziału nośników energii bezpośredniej (elektryczność, ciepło, chłód) z nich wytwarzanych w strukturze zużycia energii przez odbiorców końcowych. Problematyka dot. Zapewnienia zrównoważonego rozwoju uwidoczniła się znacząco w aspekcie produkcji i wykorzystania biopaliw ciekłych dla celów transportu (biodiesel, bioetanol). W ostatnim okresie zagadnienie zrównoważonego rozwoju zaczyna coraz bardziej dotykać problematyki wykorzystania dla celów energetycznych biomasy stałej i ciekłej (tzw. biopłyny).

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Produkcja energii a odnawialne źródła energii

Produkcja energii z odnawialnych zasobów prowadząca do zmniejszenia emisji bezpośredniej CO2 (GHG) oraz redukcji zużycia nieodnawialnych zasobów paliw kopalnych wpisuje się w formułę zrównoważonego rozwoju. Analizy cyklu życia (LCA) mają na celu wykorzystanie narzędzi niezbędne do planowaniu rozwoju różnych źródeł energii ze względu na ochronę środowiska. Biomasa to podatne na rozkład biologiczny produkty, odpady i pozostałości z przemysłu rolniczego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nimi gałęzi gospodarki, odpady przemysłowe i miejskie.

Doświadczenie Unii Europejskiej w zakresie produkcji rolnej, zwłaszcza wprowadzania monokultur oraz produkcja zwierzęca na masową skalę doprowadziło do sytuacji, w której konieczne stało się ustalenie kryteriów zrównoważonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w skali całej Unii Europejskiej. Istniejąca obawa, iż produkcja energii z biomasy na szeroką skalę może zakłócić równowagę biologiczną, spowodowała, iż każda organizacja związana z branżą energii odnawialnej musi posiadać certyfikat wydany przez wyznaczoną jednostkę certyfikacyjną.

W doktrynie prawnej przyjmuje się, że koncepcję zrównoważonego rozwoju opisano w oparciu o następujące zasady (sformułowane przez Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego):

 • obowiązku państw zapewnienia zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych;
 • sprawiedliwości i wykorzenienia ubóstwa;
 • wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności;
 • przezorności w podejściu do zdrowia ludzkiego, zasobów naturalnych i ekosystemów;
 • udziału społeczeństwa oraz dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości;
 • dobrego rządzenia;
 • integracji i współzależności.

Zrównoważony rozwój w ramach dyrektywy RED 2 obejmuje

W dyrektywie 2009/28/WE ustanowiono ramy regulacyjne dla promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wyznaczające krajowe cele, jakie należy osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii i sektorze transportu. W komunikacie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. pt. Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii ustanowiono ramy przyszłej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i propagowano wspólne podejście do tworzenia tej polityki po roku 2020. Komisja zaproponowała, aby wyznaczony na 2030 r. unijny cel dotyczący udziału energii odnawialnej w zużyciu energii w Unii wynosił co najmniej 27%. Dyrektywa 2018/2001/WE ta została zatwierdzona przez Radę Europejską w jej konkluzjach z dnia 23 i 24 października 2014 r., w których wskazano, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia własnych, ambitniejszych celów krajowych, aby zrealizować swoje zaplanowane wkłady w unijny cel na 2030 r. i wykroczyć poza zakres tych celów.

Sprawdź również

Dyrektywa RED II – wymagania prawne UE

System SURE biomasa stała certyfikaty

System ISCC EU wdrożenia systemu i certyfikacja

System REDcert EU wdrożenia systemu i certyfikacja

Najważniejsze definicje w ramach zrównoważonego rozwoju:

 • energia ze źródeł odnawialnych lub energia odnawialna oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);
 • energia otoczenia oznacza naturalnie występującą energię termiczną i energię skumulowaną w środowisku o określonych granicach, która może znajdować się w powietrzu otoczenia, z wyłączeniem powietrza wylotowego, lub w wodzie powierzchniowej lub ściekach;
 • energia geotermalna oznacza energię zgromadzoną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;
 • końcowe zużycie energii brutto oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, zużycie energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na produkcję energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych oraz straty energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłu;
 • system wsparcia oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób – jej nabywanej ilości, w tym m.in.: pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku stosowania energii odnawialnej, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii zmiennej albo stałej;
 • obowiązek stosowania energii odnawialnej oznacza system wsparcia zobowiązujący producentów energii do produkcji określonej części energii ze źródeł odnawialnych, zobowiązujący dostawców energii do pokrywania określonej części swoich dostaw przez energię ze źródeł odnawialnych lub zobowiązujący konsumentów energii do pokrywania określonej części swojego zapotrzebowania przez energię ze źródeł odnawialnych, w tym systemy, w których wymogi te można spełnić, stosując zielone certyfikaty;
 • instrument finansowy oznacza instrument finansowy zdefiniowany w art. 2 pkt 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (23);
 • MŚP oznacza mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo zdefiniowane w art. 2 załącznika do zaleceniu Komisji 2003/361/WE (24);
 • ciepło odpadowe i chłód odpadowy oznacza niemożliwe do uniknięcia ciepło lub chłód, które są wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub instalacjach wytwórczych energii lub w sektorze usług i które bez dostępu do systemu ciepłowniczego lub chłodniczego pozostałyby niewykorzystane, rozpraszając się w powietrzu lub w wodzie, w przypadku gdy jest lub będzie wykorzystywany proces kogeneracji lub gdy kogeneracja nie jest możliwa;
 • rozbudowa źródła energii oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu wymiany mocy lub w celach zwiększenia efektywności lub mocy instalacji;
 • operator systemu dystrybucyjnego oznacza operatora zdefiniowanego w art. 2 pkt 6 dyrektywy 2009/72/WE oraz w art. 2 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE (25);
 • gwarancja pochodzenia oznacza elektroniczny dokument, który służy wyłącznie jako dowód dla odbiorcy końcowego, że dana część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych;
 • miks pozostałej energii oznacza całkowity roczny miks energetyczny danego państwa członkowskiego z wyłączeniem części objętej anulowanymi gwarancjami pochodzenia;
 • prosument energii odnawialnej oznacza odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich obiektów o określonych granicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz który może magazynować lub sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, pod warunkiem że w przypadku prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stanowią jego podstawowej działalności handlowej lub zawodowej;
 • działający grupowo prosumenci energii odnawialnej oznaczają grupę co najmniej dwóch działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej zgodnie z pkt 14, zlokalizowanych w tym samym budynku lub budynku wielomieszkaniowym;
 • społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej oznacza podmiot prawny który, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, opiera się na otwartym i dobrowolnym uczestnictwie, jest niezależny i jest skutecznie kontrolowany przez udziałowców lub członków zlokalizowanych w niewielkiej odległości od projektów dotyczących energii odnawialnej będących własnością tego podmiotu prawnego i przez niego rozwijanych a którego udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, MŚP lub organami lokalnymi, w tym gminnymi. Podstawowym celem – zamiast przynoszenia zysków finansowych – jest raczej przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych jego udziałowcom, członkom lub lokalnym obszarom, na których on działa;
 • umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej oznacza umowę, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej;
 • partnerski (peer-to-peer) handel energią odnawialną oznacza sprzedaż energii odnawialnej pomiędzy uczestnikami rynku na podstawie umowy zawierającej z góry określone warunki dotyczące zautomatyzowanego wykonania transakcji i płatności za nią bezpośrednio między uczestnikami rynku albo pośrednio poprzez certyfikowanego uczestnika rynku będącego stroną trzecią, takiego jak koncentrator. Prawo do prowadzenia partnerskiego (peer-to-peer) handlu pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków stron działających jako odbiorcy końcowi, producenci, dostawcy lub koncentratorzy;
 • system ciepłowniczy lub system chłodniczy oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnych lub zdecentralizowanych źródeł produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów;
 • efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy oznacza efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy zdefiniowany w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE;
 • wysokosprawna kogeneracja oznacza wysokosprawną kogenerację zdefiniowaną w art. 2 pkt 34 2012/27/UE;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej oznacza świadectwo charakterystyki energetycznej zdefiniowane w art. 2 pkt 12 dyrektywy 2010/31/UE;
 • odpady oznaczają odpady zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE, z wyłączeniem substancji, które zostały w sposób zamierzony zmodyfikowane lub zanieczyszczone w celu spełnienia niniejszej definicji;
 • biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, z leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego;
 • biomasa rolnicza oznacza biomasę pochodzącą z produkcji rolniczej;
 • biomasa leśna oznacza biomasę pochodzącą z produkcji leśnej;
 • paliwa z biomasy oznaczają paliwa gazowe i stałe wyprodukowane z biomasy;
 • biogaz oznacza paliwa gazowe wyprodukowane z biomasy;
 • bioodpady oznaczają bioodpady zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE;
 • obszar pozyskiwania oznacza określony geograficznie obszar, z którego pozyskiwany jest surowiec będący biomasą leśną, z którego dostępne są wiarygodne i niezależne informacje i w którym warunki są wystarczająco jednolite w celu oceny ryzyka związanego z cechami zrównoważonego rozwoju i legalności biomasy leśnej;
 • regeneracja lasu oznacza przywrócenie drzewostanu leśnego w sposób naturalny lub sztuczny po usunięciu pierwotnego drzewostanu poprzez wyrąb lub po jego ubytku z przyczyn naturalnych, takich jak pożary lub burze;
 • biopłyny oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu, produkowane z biomasy;
 • biopaliwa oznaczają ciekłe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy;
 • zaawansowane biopaliwa oznaczają biopaliwa produkowane z surowców wymienionych w załączniku IX część A dyrektywy 2018/2001/WE;
 • pochodzące z recyklingu paliwa węglowe oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe, które są produkowane z pochodzących ze źródeł nieodnawialnych ciekłych lub stałych strumieni odpadów nienadających się do odzyskiwania materiałów zgodnie z art. 4 dyrektywy 2008/98/WE lub z pochodzącego ze źródeł nieodnawialnych gazu odlotowego z procesów technologicznych i gazu spalinowego powstałych jako nieuniknione i niezamierzone następstwo procesu produkcyjnego w instalacjach przemysłowych;
 • odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe wykorzystywane w sektorze transportu inne niż biopaliwa lub biogaz, których wartość energetyczna pochodzi ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa;
 • biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów oznaczają biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, których surowce zostały wyprodukowane w ramach systemów niepowodujących efektu przeniesienia związanego z biopaliwami bazującymi na roślinach spożywczych i pastewnych, biopłynami i paliwami z biomasy dzięki ulepszonym praktykom rolniczym, a także dzięki uprawom prowadzonym na obszarach poprzednio niewykorzystywanych do tego celu i które to surowce zostały wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy określonymi w art. 29;
 • dostawca paliwa oznacza podmiot dostarczający paliwo na rynek, który jest odpowiedzialny za zgłaszanie paliw organom podatkowym właściwym w zakresie akcyzy albo w przypadku energii elektrycznej lub gdy podatek akcyzowy nie jest należny, lub gdy jest to należycie uzasadnione każdy inny odpowiedni podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie;
 • rośliny wysokoskrobiowe oznaczają rośliny obejmujące głównie zboża, niezależnie od tego, czy wykorzystywane są tylko ziarna czy całe rośliny, tak jak w przypadku zielonej kukurydzy; rośliny bulwiaste i korzeniowe, takie jak ziemniaki, topinambur, słodkie ziemniaki, maniok i ignamy; oraz rośliny cebulowe, takie jak kolokazja jadalna i ksantosoma;
 • rośliny spożywcze i pastewne oznaczają rośliny wysokoskrobiowe, rośliny cukrowe lub rośliny oleiste uprawiane na gruntach rolnych jako uprawa główna z wyłączeniem pozostałości, odpadów lub materiału lignocelulozowego i międzyplony, takie jak rośliny międzyplonowe i uprawy okrywowe, pod warunkiem że stosowanie takich międzyplonów nie powoduje zapotrzebowania na dodatkowe grunty;
 • materiał lignocelulozowy oznacza materiał składający się z ligniny, celulozy i hemicelulozy, taki jak biomasa pozyskana z lasów, drzewiastych roślin energetycznych oraz pozostałości i odpady przemysłowe gałęzi przemysłu związanych z leśnictwem;
 • niespożywczy materiał celulozowy oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy, w tym pozostałości pożniwne roślin spożywczych i pastewnych, takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny; trawiaste rośliny energetyczne o niskiej zawartości skrobi, takie jak życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate; uprawy okrywowe przed uprawami głównymi i po nich; uprawy płodozmianowe; pozostałości przemysłowe, w tym z roślin spożywczych i pastewnych – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek; a także materiał z bioodpadów w przypadku, gdy uprawy płodozmianowe i okrywowe rozumiane są jako tymczasowe, krótkoterminowe zasiewy pastwisk mieszankami traw i roślin strączkowych o niskiej zawartości skrobi w celu uzyskania paszy dla zwierząt gospodarskich i poprawy żyzności gleby z myślą o uzyskaniu wyższych plonów z głównych upraw polowych;
 • pozostałość oznacza substancję niebędącą produktem końcowym (produktami końcowymi), którego (których) bezpośredniej produkcji służy dany proces produkcji; nie jest ona podstawowym celem tego procesu produkcji i proces ten nie został w sposób zamierzony zmodyfikowany w celu jej wyprodukowania;
 • pozostałości pochodzące z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa oznaczają pozostałości bezpośrednio wytworzone przez rolnictwo, akwakulturę, rybołówstwo i leśnictwo, i które nie obejmują one pozostałości pochodzących z powiązanych branż lub powiązanego przetwórstwa;
 • wartość rzeczywista oznacza wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do niektórych lub wszystkich etapów określonego procesu produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, obliczoną zgodnie z metodyką określoną w załączniku V część C lub w załączniku VI część B;
 • wartość typowa oznacza szacunkową wartość emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku danej ścieżki produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, która to wartość jest reprezentatywna dla zużycia w Unii;
 • wartość standardowa oznacza wartość wyprowadzoną z wartości typowej przy zastosowaniu określonych z góry czynników, która może być stosowana zamiast wartości rzeczywistej w pewnych okolicznościach określonych w niniejszej dyrektywie.

Reklama