Newsletter

Reklama

certyfikat SQAS, ADR,EFTCO czyszczenie

Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) oraz ADR w transporcie i logistyce – wdrożenia, audyty i szkolenia

SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) to system umożliwiający jednolitą ocenę usługodawców w celu doboru dostawców usług logistycznych i dystrybucyjnych substancji chemicznych. System oceny SQAS obejmują wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, ochrony, środowiska i CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). SQAS nie jest systemem certyfikacji; jest to system oceny, który zapewnia ujednolicenie zasad. Raporty z oceny SQAS umożliwia firmie chemicznej ocenę dostawców usług logistycznych zgodnie z ich wymaganiami.

Wymagania systemu SQAS

System SQAS jest adresowany do firm uczestniczących w łańcuchu logistycznym TSL (transport – spedycja – logistyka) pracujących na rzecz producentów chemicznych (czyli dla firm operujących w obszarze przewozów lądowych, drogowych, kolejowych oraz intermodalnych, a także spedycyjnych na potrzeby transportu chemikaliów, dystrybutorów produktów chemicznych, magazynów) oraz podmiotów wspomagających ich funkcje w zakresie jakości i bezpieczeństwa (myjnie cystern, terminale przeładunkowe, zakłady naprawcze cystern kolejowych). System SQAS składa się z czterech podstawowych modułów:

 • Transport Service, Tank,
 • Cleaning,
 • Packaged Warehouse,
 • Distributor ESAD.

Częścią tego systemu jest ESAD II, w którym zakres oceny ograniczony jest do firm zajmujących się dystrybucją produktów chemicznych dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Pakiet ten zapewnia firmom chemicznym możliwość obiektywnej oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w przedsiębiorstwach współpracujących z nimi dystrybutorów.

Zasady systemu SQAS

Kluczową zasadą systemu SQAS jest współodpowiedzialność za własną działalność oraz za podwykonawców i partnerów w całym łańcuchu dostaw. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do firm świadczących usługi spedycyjne. W przypadku bowiem podzlecania przewozu innej firmie, należy sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie wymogi ustawowe i prawne (np. posiadanie licencji i pozwoleń, przeszkolonych operatorów i kierowców, bieżących i okresowych badań sprzętu oraz odpowiednio wysokiej polisy ubezpieczeniowej), a także dodatkowych wymagań narzucanych ze strony przemysłu chemicznego, a dotyczących odpowiedzialności za przewożony produkt, ludzi (pracowników, mieszkańców, innych uczestników ruchu) i środowisko (np. konieczność posiadania dodatkowych procedur i bardziej szczegółowych kryteriów odnoszących się do szkolenia załogi, badania niezawodności sprzętu czy najlepszych praktyk w transporcie i dystrybucji).

System SQAS znajduje zastosowanie w firmach, które chcą świadomie prowadzić swoją działalność na wysokim poziomie jakościowym, w sposób bezpieczny, racjonalny oraz przyjazny dla ludzi i środowiska. W ostatnich latach stał się on więc jednym z elementów świadomej polityki obrotu chemikaliami.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Audyt według SQAS

Badanie SQAS przeprowadzane jest przez niezależnych i uprawnionych, akredytowanych przez CEFIC audytorów-rzeczoznawców za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy. Wynikiem badania jest szczegółowy raport, zamieszczony w elektronicznej bazie danych CEFIC/SQAS. Raport z badania jest aktywny przez 3 lata, a po upływie tego czasu jest archiwizowany. Firma powinna wówczas poddać się ponownemu badaniu. W przypadku istotnych zmian w danej firmie, istnieje również możliwość wcześniejszego powtórnego badania. Badania SQAS prowadzone są w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości operacji prowadzonych w pełnym łańcuchu dostaw, czyli od producenta do końcowego odbiorcy. Producenci towarów chemicznych, poprzez analizę umieszczonych w bazie raportów, są bowiem w stanie wybrać do współpracy podmioty z jednej strony najbardziej pasujące pod względem logistyki, a z drugiej – zapewniające oczekiwany poziom bezpieczeństwa i jakości usług (dystrybutorów, magazynów i firm transportowych).

Doradca ds. ADR

Konwencja ADR narzuca na przedsiębiorstwa konieczność zatrudnienia tzw. doradców ADR DGSA, którzy mają sprawować nadzór nad kwestiami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych. By zdobyć uprawnienia doradcy, należy zapisać się na specjalistyczny kurs. Trzeba posiadać jednak wykształcenie wyższe oraz ukończyć 21 lat. Po zakończeniu szkolenia (trwającego 44 godziny lekcyjne) można przystąpić do egzaminu. Udzielenie poprawnych odpowiedzi w zakresie 80% oraz prawidłowe rozwiązanie zadania gwarantuje uzyskanie uprawnień.

Przewóz ładunków ADR

Przewóz chemicznych ładunków niebezpiecznych odbywa się środkami transportu, których przestrzeń ładunkowa jest odporna na oddziaływanie ładunku ze względu na jego właściwości fizykochemiczne. ADR wyróżnia się 13 klas towarów niebezpiecznych ustalonych ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dominujące:

 • KLASA 1 materiały i przedmioty wybuchowe (podklasy według stwarzanych zagrożeń 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4),
 • KLASA 2 gazy,
 • KLASA 3 materiały ciekłe zapalne,
 • KLASA 4.1 materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • KLASA 4.2 materiały samozapalne,
 • KLASA 4.3 materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • KLASA 5.1 materiały utleniające,
 • KLASA 5.2 nadtlenki organiczne,
 • KLASA 6.1 materiały trujące,
 • KLASA 6.2 materiały zakaźne,
 • KLASA 7 materiały promieniotwórcze,
 • KLASA 8 materiały żrące,
 • KLASA 9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

W myśl umowy ADR wyróżnia się pojazdy do przewozu ładunków niebezpiecznych, które oznakowuje się symbolami:

 • EX/II,
 • EX/III,
 • FL,
 • OX,
 • AT.

Pojazd o symbolu EX/II lub EX/III jest pojazdem przeznaczonym do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1. Pojazd typu FL to pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 61°C. Dopuszcza się przewóz tego rodzaju pojazdem oleju napędowego zgodnego z normą EN 590, oleju gazowego i oleju opałowego UN 1202. Umowa ADR określa także pojazd o oznaczeniu OX. Pojazd ten przeznaczony jest do przewozu nadtlenku wodoru lub nadtlenku wodoru stabilizowanego w roztworze wodnym o zawartości nadtlenku wodoru przekraczającej 60% klasa 5.1 UN 2015. Oznaczenie AT dotyczy pojazdu, innego niż pojazd FL lub OX, który jest przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w kontenerach-cysternach lub cysternach przenośnych lub MEGC.

Charakterystyka Kody cystern
Typy cystern, pojazdów-baterii lub MEGC

C – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów sprężonych

P – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów skroplonych lub gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem

R – cysterna dla gazów skroplonych

Ciśnienie obliczeniowe

X – wartość minimalnego odpowiedniego ciśnienia próbnego lub

22 – minimalne ciśnienie obliczeniowe w barach

Otwory

B – cysterna z dolnymi otworami do napełnienia i rozładunku z trzema zamknięciami albo pojazd-bateria lub MEGC z otworami poniżej powierzchni materiału ciekłego lub do gazów sprężonych

C – cysterna z górnymi otworami do napełnienia i rozładunku z trzema zamknięciami, tylko z otworami wyczystkowymi poniżej powierzchni cieczy

D – cysterna z górnymi otworami do napełnienia i rozładunku z trzema zamknięciami albo pojazd-bateria lub MEGC bez otworów poniżej powierzchni cieczy

Zawory/ urządzenia bezpieczeństwa

N – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC z zaworami bezpieczeństwa, która nie jest zamknięta hermetycznie

H – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC zamknięta hermetycznie

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

REACH – substancje chemiczne

Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS)

Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Reklama