Newsletter

Reklama

Dobre praktyki rolnicze w rolnictwie i produkcji zwierząt

Doradztwo rolnicze dla producentów rolnych

Quality Assurance Poland realizuje na obszarach wiejskich zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Zadaniem QAP jest rownież doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju gospodarstwa, rynków rolnych oraz szkoleń, mającego na celu poprawę konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników.

Usługi doradcze dla rolnictwa

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu:

 • prowadzenie szkoleń dla producentów rolnych;
 • certyfikacje wspierające rozwój produkcji rolniczej;
 • obliczenia emisji GHG z produkcji rolnej;
 • szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników;
 • prowadzenie audytów oraz inspekcji produktów ekologicznych;
 • kontrole łańcucha „BEZ GMO”;
 • wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
 • ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 • wsparcie przy składaniu wniosków niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Od 1991 roku działają w Polsce Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR), których podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności głównie doradczej i poza tym, jako uzupełniającej – działalności oświatowej, informacyjnej i upowszechnieniowej. Jednoczesne uspołecznienie doradztwa tj. powołanie Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego sprawiło, że ludność rolnicza została włączona w określanie głównych kierunków pracy doradczej. Uspołecznione w ten sposób doradztwo nabrało charakteru doradztwa partnerskiego charakteryzującego się znaczną skutecznością.

Zakres porady musi obejmuje co najmniej jeden z następujących elementów:

 • zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska;
 • działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
 • normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
 • szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

Porada dla rolników i grup rolników może obejmować także inne kwestie, w szczególności dotyczące:

 • łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej i ochrony wody;
 • wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt);
 • innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

Agriculture, forestry and fishery statistical book

Reklama