Newsletter

Reklama

Regulamin zakupów oraz szkoleń realizowanych przez Quality Assurance Poland

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin jest ważny od 01.01.2021 r.

Właścicielem strony internetowej www.haccp-polska.pl jest firma Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland (NIP PL8321785173), zwany dalej „Sprzedawcą/Organizator”. Firma realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski i krajów EU.

Kupujący (zamiennie Klient) to każdy podmiot kupujący będący konsumentem, przedsiębiorca, a od dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warunkiem dokonania zamówienia wybranego towaru jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie:

www.haccp-polska.pl

www.haccp.sklep.pl

Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok na stronach internetowych.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerw technicznych w korzystaniu z serwisów. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia.

Brak potwierdzenia email / telefoniczne zamówienia oznacza, iż zamówienie mogło nie zostać przyjęte. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowanie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: biuro@haccp-polska.pl (z dopiskiem anulacja zamówienia)
 2. faksem: 71 733-67-08.

II. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach internetowych.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

W przypadku wyboru produktów lub usług na stronie internetowej, które są wykonywane według zaleceń przedstawionych przez Kupującego (np. dostosowanie dokumentacji do potrzeb indywidualnych Kupującego), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

Terminy realizacji zamówień wynoszą do 7 dni roboczych (nie wlicza się soboty). Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub innego usługodawcy).

Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT dołączoną do przesyłki.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem: biuro@haccp-polska.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługowo opracowane dokumenty:

 1. przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub gotówką w siedzibie firmy;
 2. przelewem bankowym na konto firmy 61 1140 2004 0000 3002 3766 7210 (z podaniem szczegółów zamówienia);
 3. formie płatności drogą elektroniczną, realizowaną przy pomocy systemu DotPay.

III. GWARANCJA I REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z firmą Quality Assurance Poland.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. W razie zwrotu towaru. Klient ponosi koszty przesyłki dokumentacji do siedziby firmy.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem firmy Quality Assurance Poland za pośrednictwem poczty e-mail / telefonicznie / faksem. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 1. dotyczących naruszeniu przez klienta zabezpieczenia przed kopiowaniem,
 2. opracowanej dokumentacji, która nosi ślady użytkowania,
 3. programów pobranych bezpośrednio przez Internet (opcja wysyłki dokumentacji drogą email w postaci załącznika do wiadomości).

W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres firmy z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

Gwarancja nie obejmuje instrukcji i kart kontroli oraz materiałów szkoleniowych.

Gwarancja na dokumentację - dokumentacja "Pakiet Sklep spożywczy", "Pakiet Magazyn" objęte są 6 miesięczną aktualizacją obejmującą:

 1. poprawki na życzenie urzędowej kontroli żywności (podstawą jest protokół pokontrolny);
 2. poprawki w przypadku zmian przepisów prawa bezpośrednio wpływające na w/w dokumentację;
 3. inne poprawki zgłaszane przez Klienta (nie dotyczy rozszerzenia zakresu opracowanej dokumentacji).

IV. CENY SPRZEDAŻY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Ceny opracowanej dokumentacji znajdujących się w ofercie firmy wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Firma zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.

Płatności można realizować:

 1. drogą elektroniczną - możliwa jest realizacja należności kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line. P
 2. płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez firmę DotPay - więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej https://ssl.dotpay.pl/?id=52591.
 3. przelewem na konto: Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław, Polska; nr konta bankowego: mBank 61 1140 2004 0000 3002 3766 7210;
 4. gotówką w siedzibie firmy: Quality Assurance Poland, ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław (w godzinach 9-16); za zaliczeniem pocztowym, płatność przy odbiorze, należność pobiera listonosz bądź kurier.

V. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR KONTRAHENTÓW

Gwarancja na towar kontrahentów udzielana jest zgodnie z wymaganiami oferentów towarów znajdujących się w sklepie internetowym.

Quality Assurance Poland nie ponosi odpowiedzialności za towary prezentowane w sklepie internetowym przez Kontrahentów. Wszelkiego rodzaju roszczenia należy kierować do firmy sprzedawcy towaru.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie haccp-polska.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wszelkie towary oferowane w sprzedaży, publikacje, publikacje elektroniczne, itp. chronione są prawami autorskimi.

Publikacje dostarczane do Klienta udostępniane są zgodnie z licencją określającą warunki użytkowania. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia działu III "Gwarancje i Reklamacje" w pkt. 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Towary prezentowane na stronach haccp-polska.pl / haccp.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Quality Assurance Poland (haccp-polska.pl) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, który obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Quality Assurance Poland (haccp-polska.pl) zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach haccp-polska.pl lub haccp.sklep.pl

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin szkoleń

Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://haccp-polska.pl

 • Oferta szkoleniowa określa: cenę szkolenia, temat, program, termin, miejsce szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia: Osoba/ Osoby zgłoszone przez pracodawcę lub Osoby prywatne.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia przez stronę internetową Organizatora znajdującą się pod adresem https://haccp-polska.pl lub za pomocą skanu dokumentu formularza zgłoszeniowego: (e-mailem: biuro@haccp-polska.pl lub faxem: +48 71 733 67 08). Zgłoszenie pisemne wypełniane jest przez uczestnika szkolenia, a po wydrukowaniu podpisane przez osoby upoważnione przez organizację.

Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie szkoleń. Rezerwacja terminu szkolenia nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie.

Ceny szkoleń podane w harmonogramie szkoleń otwartych są cenami netto w złotych polskich. Do ceny szkoleń należy doliczyć podatek VAT 23% oprócz przypadków finansowania kształcenia pracowników ze środków publicznych w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Organizator nie zapewnia dojazdu Uczestnika na miejsce szkolenia.

Płatność za szkolenie odbywa się po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia szkolenia oraz wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma na rachunek bankowy Organizatora mBank 61 1140 2004 0000 3002 3766 7210. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro-forma.

Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora. W przypadku otrzymania przez Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcia udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia lub zmiany trenera, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

Na jakąkolwiek metodę utrwalania szkolenia wymagana jest zgoda wykonawcy szkolenia.

Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator (więcej informacji o ochronie danych osobowych – link).

Reklama