zakłady przemysłu gorzelniczego decyzje środowiskowe pozwolenia zintegrowane gorzelnie rolnicze alkohol etylowy
Pozwolenia zintegrowane
testy na salmonela escherichia coli staphylococcus aureus bacillus cereus

Ochrona Środowiska

pozwolenie zintegrowane, decyzja środowiskowa

Pozwolenia zintegrowane dla firm

Pozwolenie zintegrowane

Decyzja środowiskowa

Badania środowiskowe

Realizacja przedsięwzięć oddziałujących na środowisko lub potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71, ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej).

Zgodnie z pismem Ministerstwa Środowiska - gorzelnie rolnicze powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane na prowadzoną działalność produkcyjną - link do pisma.

Raport oddziaływania na środowisko, powinien zawierać informacje zgodne z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisk
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
 • Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozwolenia zintegrowane

 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.19)),
 2. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Decyzje środowiskowe - postępowanie w sprawie ich uzyskania jest odmienne dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko znajduje się delegacja prawna dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 60). Do czasu wydania tego rozporządzenia obowiązuje dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Przedsięwzięciom mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko odpowiadają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedsięwzięciom mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odpowiadają przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Decyzje Środowiskowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko powinna zawierać informacje zgodne z art. 3, ust. 1, pkt 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.

 1. Rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia.
 2. Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.
 3. Rodzaju technologii.
 4. Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia.
 5. Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
 6. Rozwiązaniach chroniących środowisko.
 7. Rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
 8. Możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
  Obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Raporty oddziaływania na środowisko

W przypadku gdy właściwy organ administracji zdecyduje, że należy wszcząć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko, który jest elementem tego postępowania, raport powinien być wykonany zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, chyba, że organ wydający decyzję zawęzi jego zakres. Informacje na temat raportów oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na temat projektów technologicznych uzyskacie Państwo pod adresem: kliknij link: projekty technologiczne