Newsletter

Reklama

Pozwolenia zintegrowane dla firm

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Wymagania prawne dla pozwoleń zintegrowanych

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Przy czym przez instalację należy rozumieć:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
 • których eksploatacja może spowodować emisję, czyli wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Zanim złoży się wniosek o pozwolenie zintegrowane należy skontaktować się z organem, do którego należy złożyć wniosek i ustalić, czy dla danej instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko min.:

 • zgłoszenia instalacji,
 • zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (CO2),
 • pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.

Uzyskanie wyżej wymienionych pozwoleń nie jest wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego. Instalacje objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego to instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Najlepsze dostępne techniki (BREF)

Wytyczne związane z dostosowaniem instalacji do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (tzw. konkluzji BAT) w podziale na gałęzie przemysłu:

 • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego
 • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla spalania odpadów
 • Sprostowanie KE do decyzji wykonawczej ustanawiającej Konkluzje BAT dla WT
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 sierpnia 2018 ustanawiająca Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2017 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji wielkotonażowej organicznych substancji chemicznych
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania
 • Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla intensywnego chowu drobiu lub świń
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9 października 2014 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji masy włóknistej, papieru i tektury
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji chloro-alkalicznej
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla garbowania skór
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji szkła
 • Załącznik do Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiającej Konkluzje BAT dla produkcji szkła
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 ustanawiająca Konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali
 • Załącznik do Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012 ustanawiającej Konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali
 • Sprostowanie KE do decyzji wykonawczej, ustanawiającej Konkluzje BAT dla CWW

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Projekty technologiczne, projektowanie

ZKP kontrola produkcji, CE, wymagania, certyfikat

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska

Ekoportal informacje o środowisku

Reklama