certyfikacja haccp pasze znakowanie 183/2005 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

pasze

Znakowanie pasz / mieszanek paszowych / preparatów

Obowiązek oznakowania wprowadza art. 30 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach.

Oznakowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych dokonuje się przez umieszczenie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, na każdym opakowaniu materiału paszowego lub mieszanki paszowej lub dołączonej do opakowania etykiecie, informacji w języku polskim uzależnionej od rodzaju materiału paszowego lub mieszanki paszowej.

W Polsce europejskie standardy znakowania pasz określone są w zharmonizowanych aktach prawa krajowego, w tym między innymi:

 • Ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz;
 • Rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz;
 • Rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;
 • Rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
 • Rozporządzeniu (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE;
 • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia obligatoryjne na opakowaniu każdego materiału paszowego / mieszanki paszowej i dodatków do pasz.

Ponadto trzeba zaznaczyć, iż w obrocie prawnym znajduje się także szereg odrębnych przepisów zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulujących kwestię etykietowania.

Oferujemy usługi doradcze obejmujące min.:

 • weryfikację etykiet produktów paszowych
 • projektowanie nowych etykiet
 • przygotowywanie specyfikacji
 • analizy umów i zamówień

Wycenę kosztów uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza lub telefonicznie +48 665606846

formularz wyceny - kliknij...

Znakowanie preparatów higienicznych i biobójczych

Oferujemy Państwu również pomoc przy oznakowaniu preparatów higienicznych dla zwierząt hodowlanych i/lub domowych.