Newsletter

Reklama

Opakowania do kontaktu z żywnością

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – rejestracja, zgłoszenia opakowań

Opakowania do żywności, poza mechanicznym zabezpieczeniem pakowanej żywności oraz funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej w nich żywności.

Standardy dotyczące opakowań żywności

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać standardy określone przez następujące ustawy i rozporządzenia:

 • Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 450/2009 z 29 maja 2009r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Zalecenie Komisji (UE) 2017/84 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie monitorowania węglowodorów olejów mineralnych w żywności oraz w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami,
 • Rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przepisy te określają między innymi rodzaj materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz sposób wytwarzania opakowań. Informację, czy dane opakowanie nadaje się do przechowywania żywności, znajdziemy na etykiecie dołączonej do produktu. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych mogą składać się z różnych warstw tworzyw sztucznych połączonych za pomocą klejów. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych można również powlekać organiczną lub nieorganiczną powłoką lub nadrukować. Materiały i wyroby pokryte nadrukiem lub powłoką oraz materiały i wyroby połączone klejami należy objąć zakresem stosowania przepisów prawa. Kleje, powłoki i farby drukarskie nie muszą składać się z tych samych substancji, co tworzywa sztuczne. Rozpuszczalniki stosowane do produkcji tworzyw sztucznych w celu stworzenia odpowiedniego środowiska reakcji usuwane są w procesie produkcji, ponieważ są one zazwyczaj substancjami lotnymi. Limity migracji określa się przy standardowym założeniu, że osoba ważąca 60 kg spożywa dziennie 1 kg żywności i że żywność jest pakowana w pojemnik o kształcie sześcianu o powierzchni uwalniającej substancję w wynoszącej 6 dm2.

Specjalne znaki umieszczone na opakowaniach żywności znalazły się tam nieprzypadkowo. Swoiste rozkodowanie ich nie jest trudne, gdyż zostały one ujednolicone w przepisach. Co więcej, to właśnie na mocy obowiązującego prawa wspomniane symbole muszą bezwzględnie znaleźć się na opakowaniach na żywność.

Rejestracja w BDO

Zanim firma rozpocznie działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, musi uzyskać wpis do rejestru BDO, czyli Bazy danych o produktach i odpadach oraz o gospodarce odpadami. Wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę firmy. Wraz z wpisem otrzymasz numer rejestrowy, który identyfikuje firmę.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

System ROP - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP zostały uchwalone w 2020 roku.

Ustawowe obowiązki w odniesieniu do opakowań i odpadów opakowaniowych rozliczane oddzielnie w odniesieniu do:

 • opakowań produktów przeznaczonych do używania w gospodarstwach domowych,
 • pozostałych opakowań (np. opakowania transportowe, przemysłowe itp.).

Nowy system powinien zachęcać producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji odzysku, przetwarzających odpady, wprowadzających produkty, administracji oraz organizacje pozarządowe.

Jednym z kluczowych elementów systemu ROP jest zapewnienie udziału producentów we współfinansowaniu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, które znajdują się w odpadach komunalnych odbieranych od mieszkańców w ramach systemów gminnych. Producenci deklarowali chęć wspierania systemów gminnych, ale wskazywali na konieczność zapewnienia efektywności gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi współfinansowanych ze środków, które pochodziłyby z opłat wnoszonych przez wprowadzających produkty w opakowaniach.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

BRC Packaging dla opakowań do żywności

IFS opakowania do żywności i kosmetyków

ISO 15378 opakowania do leków, kosmetyków

ISO 15593 opakowania do żywności, suplementów diety

PAS 223 wymagania dla opakowań do żywności

Reklama