Newsletter

Reklama

Zarządzanie odpadami i pozostałościami

Zarządzanie odpadami i pozostałościami

Gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie odpadami, emisje gazów i pyłów do środowiska, czy zanieczyszczenie gruntów, to tylko niektóre elementy, które należy brać pod uwagę przed realizacją inwestycji. Wyzwania z zakresu ochrony środowiska mają wymiar rozległego pojęcia, w związku z tym oprócz przepisów krajowych, ważną rolę w ich realizacji odgrywają przepisy Unii Europejskiej oraz konwencje międzynarodowe.

Przepisy prawne w zakresie prawa ochrony środowiska ulegają częstym nowelizacjom, a wysoki poziom ich szczegółowości wymaga szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki. Rosnąca ilość przepisów w obszarze ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Zgodność inwestycji z przepisami środowiskowymi stanowi dziś poważne wyzwanie dla każdego inwestora. Dlatego bieżąca kontrola zgodności z wymaganiami środowiskowymi oraz monitorowanie zmian legislacyjnych stanowi jeden z czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw m.in. zakładów przemysłowych, instalacji, zakładów wydobywczych, itp.

Optymalizacji gospodarki odpadami

Firma QAP poszerzając zakres usług, świadczy doradztwo dla klientów w zakresie gospodarki odpadami. W związku ze zmianą ustawy o odpadach w zakresie gospodarki odpadami wprowadzono wiele zmian, m.in. dotyczących sprawozdawczości i ewidencji odpadów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowujemy karty przekazania odpadów wraz z niezbędnymi informacjami odnośnie ich wypełnienia i podpisania. Działamy profesjonalnie i zgodnie ze wszystkimi najnowszymi przepisami.

Prawidłowo działający system gospodarowania odpadami to złożony proces, w którym bierze się pod uwagę w szczególności: ergonomię pracy, logistykę wewnętrzną i zewnętrzną, bezpieczeństwo, prawidłowe sortowanie u źródła i wiele innych kwestii mających na celu zwiększenie korzyści finansowych i środowiskowych przedsiębiorstwa.

Celem optymalizacji jest przedstawienie propozycji najbardziej efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Państwa firmie. Na podstawie odpowiedniej analizy formułowana jest propozycja dostosowana pod każdym względem do potrzeb danej lokalizacji. Przygotowując projekt optymalizacji systemu nasi eksperci analizują zarówno obszary produkcji jak i miejsca magazynowania odpadów oraz możliwości logistyki wewnętrznej i zewnętrznej.

Rejestracja BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami)

Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO.

 • Organizacja odzysku - składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO.
 • Organizacja odzysku opakowań - składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO.
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO, składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, za którego wykonuje obowiązki (zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO, wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.
 • Organizacja samorządu gospodarczego - składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego organizacja reprezentuje (zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w systemie BDO.
 • Podmiot pośredniczący – o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach – składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego baterie i akumulatory, którego podmiot pośredniczący reprezentuje w systemie BDO.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie to wymagane jest w przypadku podmiotów, które produkują odpady niebezpieczne zgodnie z art. 180a. ustawy prawo ochrony środowiska. Według tego przepisu do firm objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia są pomioty, które wytwarzają odpady:

 • masie powyżej 1 Mg (ton) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub,
 • masie powyżej 5000 Mg (ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Doradztwo dotyczące kompleksowej gospodarki odpadami

 • Projektowanie systemów gospodarki odpadami,
 • Analiza rynku pod kątem doboru optymalnego systemu gospodarowania odpadami,
 • Dobór optymalnej technologii przetwarzania odpadów komunalnych,
 • Budowanie systemów gospodarowania odpadami w aspekcie przewidywanych zmian systemowych, technologicznych i prawnych,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych, logistycznych i prawnych związanych z funkcjonującymi systemami gospodarowania odpadami,
 • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań pod kątem minimalizacji kosztów funkcjonowania, systemu gospodarowania odpadami, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostowni, odpadów zielonych, biodegradowalnych i osadów pościelowych,
 • Rozwiązywanie nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu, zakładu lub podmiotu gospodarczego w aspekcie odpadów,
 • Optymalizacja procesu pozyskiwania odpadów, pomoc w pozyskaniu strumienia odpadów lub w pozbyciu się odpadów,
 • Doradztwo technologiczne w zakresie stosowanych technologii przetwarzania odpadów włącznie z technologią spalania odpadów.

Doradztwo w zakresie recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów

 • Pomoc w doborze technologii recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów,
 • Pozyskanie surowców do recyklingu,
 • Wsparcie procesu pozyskania odbiorcy produktu finalnego.

Wymagania dla UCO

UCO (used cooking oil) to oleje i tłuszcze, które były wykorzystane do gotowania lub smażenia w przemyśle spożywczym, restauracjach, fast foodach oraz na poziomie indywidualnych konsumentów w gospodarstwach domowych. Katalog Odpadów (KO) klasyfikuje je jako odpady komunalne (odpady z gospodarstw domowych i podobne odpady handlowe, przemysłowe i instytucjonalne), w tym selektywnie zebrane frakcje, pod kodem 20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne). UCO uzyskiwany z oczyszczalni ścieków jest również uważany za materiał inny niż niebezpieczny o kodzie: 19 08 09 (mieszanina smarów i olejów z separacji oleju / wody zawierająca jadalny olej i tłuszcze). Import odpadów powinien spełniać wymagania rozporządzenia 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Baza Danych o Odpadach

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Ewidencja i sprawozdawczość

Reklama