Newsletter

Reklama

Odbiory sanepidu obiektów, magazynów, gastronomii

Odbiór obiektu i zgłoszenie działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) lub Powiatowego Lekarza Weterynarii

Jeśli chcesz produkować lub wprowadzać żywność do obrotu, musisz uzyskać decyzję właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w przypadku importu. Będzie ona polegać na zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru należy złożyć przed planowanym rozpoczęciem działalności. Złóż wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedury przewidziane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu zakładu Inspekcja Sanitarna przeprowadza wizytację i sprawdza, czy spełniono wymagania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego, w tym określonych w zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Pozwolenie sanepidu wymagane jest w każdej sytuacji, gdy:

 • nie było wydane wcześniej
 • przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz obiektu lub w procesie technologicznym

Podczas kontroli Inspekcji Sanitarnej i przeglądu pomieszczeń powinieneś przedstawić następujące dokumenty:

1. W przypadku nowego obiektu:

 • decyzję z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)
 • plan lokalizacji zaakceptowany przez urząd gminy i uzgodniony z Sanepidem
 • projekt technologiczny

2. W przypadku zmian adaptacji, przebudowy obiektu:

 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na zmianę sposobu użytkowania
 • pozwolenie z urzędu gminy/dzielnicy na przebudowę (jeżeli narusza się strukturę budynku, należy dołączyć wszystkie projekty; jeśli jest to tylko adaptacja, np. ścianki działowe, dołącza się tylko projekty technologiczne i wentylacji)
 • projekt technologiczny

3. W każdym z wyżej wymienionych przypadkach:

 • dokumentacje GMP i GHP (Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne) oraz systemu HACCP
 • projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacji, wodno-kanalizacyjny, budowlany, elektryczny) oraz technologiczne – powinny być uzgodnione przez rzeczoznawców (lista na stronach internetowych sanepidów) lub bezpośrednio przez sanepid
 • odstępstwo (należy wystąpić do wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego) w przypadku zaniżonej wysokości lokalu, braku oświetlenia naturalnego na stanowisku pracy lub zagłębienia pomieszczeń
 • oświadczenie kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją wykonano zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność)
 • decyzję z urzędu gminy/dzielnicy o braku sprzeciwu, co do dopuszczenia do użytkowania lokalu
 • dokumentację działalności gospodarczej
 • badanie wody (wykonuje sanepid)
 • umowę na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych
 • umowę na czyszczenie separatora tłuszczu
 • inne, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki (np. zgoda zarządcy budynku na prowadzenie takiej działalności)
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Procedury przewidziane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zakłady przetwarzające, przygotowujące lub produkujące, przepakowujące, przechowujące produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których wymagania zostały określone w załączniku III do rozporządzenia 853/2004, muszą być zatwierdzone przez PLW zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 31 ust. 2 rozporządzenia 882/2004. Procedurze zatwierdzenia podlegają również zakłady handlu detalicznego (w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia 178/2002 ), jeżeli wykonywane w nich czynności mają na celu dostawę żywności pochodzenia zwierzęcego do innego zakładu, z wyjątkiem:

 • gdy zakład prowadzi wyłącznie czynności polegające na składowaniu i transporcie,
 • gdy dostawa żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładu detalicznego realizowana jest wyłącznie do innych zakładów detalicznych oraz zgodnie z prawem polskim stanowi działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.

Postępowanie PLW w stosunku do zakładów podlegających zatwierdzeniu może dotyczyć następujących sytuacji:

 • zakłady rozpoczynające nową działalność,
 • zakłady wcześniej zakwalifikowane na rynek krajowy, które powinny dostosować struktury do wymagań weterynaryjnych dla zakładów zatwierdzonych,
 • zakłady, którym lekarz weterynarii cofnął lub zawiesił zatwierdzenie oraz zakłady, w których nastąpiły zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w szczególności zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych, zwane dalej zakładami w których nastąpiły zmiany,
 • zmiana właściciela prowadzącego zakład.

Zakłady rozpoczynające działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (wytwarzanie, oczyszczanie, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie) podlegają procedurze zatwierdzenia. Zakłady nowopowstałe w których procedury GMP, GHP, HACCP nie zostały opracowane lub w pełni wdrożone i sprawdzone powinny otrzymać zatwierdzenie warunkowe.

Nadzór obejmuje min zakłady:

 • prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – buhaje, knury, inne gatunki zwierząt;
 • wykorzystywanie nasienia;
 • prowadzenie centrum przechowywania nasienia;
 • wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków;
 • prowadzenie punktu kopulacyjnego;
 • prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów
 • chów lub hodowla zwierząt akwakultury oraz rozród ryb;
 • zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt;
 • organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;
 • obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;
 • utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;
 • prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu;
 • prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu;
 • prowadzenie zakładu odchowu drobiu;
 • prowadzenie zakładu wylęgu drobiu;
 • prowadzenie stacji kwarantanny;
 • prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;
 • prowadzenie miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt;
 • prowadzenie miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 1.
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 2
 • prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 3
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.1 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, przesiewanie, usuwanie skór i skórek lub materiału szczególnego ryzyka;
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.2 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryazacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstiwe, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;
 • wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 3 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;
 • transportowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
 • prowadzenie spalarni i współspalarni produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;
 • prowadzenie składu produktów pochodnych;
 • prowadzenie zakładu wytwarzającego karmę dla zwierząt domowych;
 • prowadzenie zakładu wykonującego czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wykorzystywanych do celów innych niż żywienie zwierząt;
 • prowadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych;
 • prowadzenie ogrodu zoologicznego lub schroniska, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie zakładu produkującego zanęty i przynęty wędkarskie;
 • prowadzenie biogazowni;
 • prowadzenie biokompostowni;
 • prowadzenie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie innej działalności w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych.
 • prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury;
 • prowadzenie zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby z użyciem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z użyciem produktów pochodnych;
 • wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa do spalania;

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Projektowanie technologiczne, projekty technologiczne

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Projekty technologiczne, projektowanie

Reklama