Newsletter

Reklama

Energia odnawialna, redukcja emisji GHG

Redukcja emisji CO2, NCW i NCR w sektorze energetycznym i transportu

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) – minimalny udział innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej;

Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) - minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii. Do wykonania Narodowego Celu Redukcyjnego od 2020 r. zobligowane będą wszystkie podmioty wytwarzające lub importujące paliwa, które rozporządzają nimi na terytorium Polski.

Paliwa ciekłe

  • Pb, zaw. biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% obj. innych biokomponentów lub do 22,0% obj. ETBE lub ETME […]
  • ON, zaw biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% obj. innych biokomponentów, […]

Biopaliwa ciekłe

  • Pb zaw. powyżej 10,0% obj. biokomponentów lub powyżej 22,0% eterów […], z wyłączeniem Pb zawierających biowęglowodory ciekłe,
  • ON zaw. powyżej 7% obj. biokomponentów, z wyłączeniem ON zawierającego biowęglowodory ciekłe,
  • bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa;

Podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym roku kalendarzowym minimalny udział biokomponentów, liczony według wartości opałowej, zawartych w paliwach ciekłych stosowanych we wszystkich rodzajach transportu.

Narodowy Cel Redukcyjny minimalna wartość emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia i w przeliczeniu na jednostkę energii:

  • paliw ciekłych,
  • biopaliw ciekłych,
  • LPG, CNG, LNG
  • oleju do silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie
  • energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych,

Biowęglowodory ciekłe - ciekłe węglowodory lub ich mieszaniny wytworzone z biomasy w procesach przemian chemicznych i biochemicznych, w tym hydrorafinowane oleje oraz węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-Tropscha.

Oferujemy usługi doradcze z zakresu rozliczeń krajowych i europejskich celów wskaźnikowych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie, na czacie lub przez email.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System ISCC biomasa, biopaliwa, certyfikaty

System REDcert biomasa, biopaliwa, uco, certyfikaty

Zrównoważony rozwój biopaliw i biomasy. Dyrektywa RED 2

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych CO2

Reklama