Newsletter

Reklama

MSC, ASC w sektorze rybnym, łańcuch CoC

Certyfikat MCS / ASC dla przedsiębiorstw branży rybnej w handlu i przetwórstwie

Oznakowanie sprzedawanych produktów znakiem MSC / ASC potwierdza jakość systemów użytych w trakcie ich produkcji, przechowywania, transportu i sprzedaży. Wszystkie procesy wytwórcze podlegają szczegółowemu monitoringowi, w oparciu o który wprowadzane są działania modyfikacyjne i naprawcze. Marine Stewardship Council - Chain of Custody (MSC CoC) oraz Aquaculture Stewardship Council to systemy certyfikacji mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i identyfikowalności w branży rybnej.

Bezpieczeństwo ryb i owoców morza a certyfikat MSC/ASC

Certyfikowanymi produktami w ramach normy MSC/ASC określa się ryby i owoce morza. Zgodnie z normą, powinny pochodzić one wyłącznie z hodowli ryb lub rybołówstwa, które są łatwo identyfikowalne i posiadają ważny certyfikat. Certyfikat MSC/ASC można uzyskać w następujących zakresach:

 • Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC - ocenia rybołówstwo pod kątem jego wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania,
 • Standard Łańcucha Dostaw MSC - umożliwia odtworzenie i śledzenie żywności wyprodukowanej ze znakiem MSC poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji,
 • ASC-MSC Seaweed Standard – standard zapewnienia że algi morskie przyczyniają się do zdrowia światowych ekosystemów wodnych poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów alg morskich,
 • Standard dla połowów wielogatunkowych – obejmuje rybołówstwo prowadzącego z połowów wielogatunkowych.

Standard MSC & ASC zapewnia klientów o wysokiej jakości produktów

Konsumenci wybierający ryby lub owoce morza oznakowane logo MSC uzyskują pewność, że powstały one w bezpiecznych warunkach – odpowiednich dla zdrowia i środowiska naturalnego. Produkt otrzyma certyfikat CMS pod warunkiem, że wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu dostawców przystąpiły do certyfikacji i otrzymały pozytywną ocenę. Jako firma posiadająca certyfikat MSC CoC/ ASC CoC, dostawcy i sprzedawcy detaliczni mogą oznaczać swoje produkty z owoców morza dobrze znaną niebieską rybą MSC / ASC i wykazać, że żywność można identyfikować łańcuchu zrównoważonego rybołówstwa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą certyfikacji i kontaktu z nami.

Podczas weryfikacji procesów zarządczych przebiegających w firmie oceniane są następujące kwestie:

 • Zapewnienie przejrzystej i rzetelnej dokumentacji procesów.
 • Sprawdzenie wiarygodności partnerów handlowych i certyfikacji dostawców produktów rybnych.
 • Możliwość swobodnej identyfikacji wytwarzanych i dostarczanych do klientów produktów.
 • Metody służące do segregacji artykułów certyfikowanych od niecertyfikowanych.
 • Narzędzia służące do monitorowania drogi przebytej przez docelowy artykuł konsumpcyjnych od momentu jego pozyskania.
 • Funkcjonalność systemu zarządzania jakością, który jest stosowany w firmie.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie systemu MSC oraz cykliczne audyty

Przedsiębiorstwo, które zamierza wdrożyć MSC, musi być nastawione na ciągłe doskonalenie się. Zaleca się przeprowadzenie okresowych weryfikacji produktów rybnych i owoców morza, które polegają na prowadzeniu testów.

Podczas audytów sprawdzane są również oznakowania artykułów, ich bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumentów oraz status partnerów i dostawców handlowych.

Co pięć lat jest przeprowadzana rewizja standardu zrównoważonego rybołówstwa. Oceniane są wyniki osiągane przez organizację, która otrzymała certyfikat MSC. Audytorzy stwierdzają, czy doszło do rozwoju systemu jakości wykorzystywanego przez organizację. Wydają pozytywną opinie w oparciu o zgodność procesów zarządzania ze standardem zrównoważonego rybołówstwa.

Wdrożenie systemu ASC oraz cykliczne audyty

ASC to skrót od Aquaculture Stewardship Council, niezależnej organizacji non-profit. ASC została założona w 2009 roku przez WWF i IDH (Holenderską Inicjatywę Zrównoważonego Handlu) w celu zarządzania globalnymi standardami odpowiedzialnej akwakultury. ASC jest wiodącym na świecie programem certyfikacji i znakowania odpowiedzialnych hodowli ryb i owoców morza. ASC jest globalną organizacją współpracującą z producentami akwakultury, przetwórcami owoców morza, firmami handlowymi i gastronomicznymi, naukowcami, grupami ochrony przyrody i opinią publiczną w celu promowania najlepszego środowiskowego i społecznego wyboru ryb i owoców morza.

Certyfikat MSC / ASC potwierdzenie pochodzenia

Standard MSC/ASC potwierdza społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, które zajmują się obrotem handlowym ryb i owoców morza. Ich działania opierają się w dużej mierze na poszanowaniu środowiska naturalnego, do których zobowiązują zasady wyznaczone w certyfikacie. Proces Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process, FCP) został opracowany w trosce o zapewnienie, że wszystkie niezależne jednostki certyfikujące (CABs) stosują jednakowe procedury w zakresie oceny. Organizacja zobowiązuje się również do:

 • Minimalizowania skutków ubocznych produkcji na akweny morskie.
 • Utrzymania populacji ryb i owoców morza na stabilnym poziomie.
 • Pozyskiwania zasobów do prowadzenia działalności z legalnych źródeł.
 • Porównywania rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Udoskonalania systemów do monitorowania wpływu działań organizacji na środowisko naturalne.
 • Prowadzenia bieżącej kontroli artykułów przeznaczonych na sprzedaż.
 • Zadbania o potrzeby społeczeństwa lokalnego.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Marine Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Reklama