Newsletter

Reklama

Kultura bezpieczeństwa żywności nowe wymagania prawa

Kultura bezpieczeństwa żywności – nowe wymagania dla firm

We wrześniu 2020 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła kodeks postępowania dotyczący zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (CXC 80-2020), w tym zalecenia dotyczące łagodzenia skutków alergenów pokarmowych poprzez zharmonizowane podejście w łańcuchu żywnościowym oparte na ogólnych wymogach higieny. Niedawna aktualizacja systemu HACCP i Codex Alimentarius wprowadza nowe podejście, przeznaczone dla producentów i dystrybutorów żywności obligując ich do „Budowy kultury bezpieczeństwa żywności, demonstrując swoje zaangażowanie w zapewnianie bezpiecznej i odpowiedniej żywności oraz zachęcając do odpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa żywności”. Zmiana wprowadza koncepcję kultury bezpieczeństwa żywności jako ogólną zasadę mającą na celu zwiększenie świadomości i poprawę zachowania pracowników w zakładach.

Zmiany prawne a kultura bezpieczeństwa żywności

Rozporządzenie Komisji 2021/382/UE zmieniające załączniki do rozporządzenia nr 852/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności wprowadza nowy wymóg prawny dotyczący całego łańcucha żywnościowego. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła zmianę globalnej normy dotyczącej ogólnych zasad higieny żywności (CXC 1-1969). W zmienionej normie CXC 1-1969 wprowadzono jako zasadę ogólną pojęcie "kultury bezpieczeństwa żywności rozumianej jako wsparcie bezpieczeństwa żywności poprzez zwiększanie świadomości i poprawę zachowań pracowników w zakładach spożywczych. Taki wpływ na bezpieczeństwo żywności wykazano w kilku publikacjach naukowych

Przyjęta przez Komisję strategia "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego jest kluczowym elementem inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu. Ograniczenie marnotrawienia żywności jest jednym z celów strategii "od pola do stołu", która przyczyni się również do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Redystrybucja nadwyżki żywności do spożycia przez ludzi, w szczególności poprzez darowizny żywności, gdy jest to bezpieczne, zapewnia najwyższą wartość wykorzystania zasobów żywnościowych, zapobiegając jednocześnie jej marnowaniu.

Kultura bezpieczeństwa żywności

Kultura bezpieczeństwa żywności zgodnie z rozporządzeniem 2021/382/WE obliguje przedsiębiorstwa spożywcze do spełnienia następujących wymagań:

 • zaangażowanie kierownictwa, oraz wszystkich pracowników w bezpieczną produkcję i dystrybucję żywności;
 • wiodąca rola w zakresie produkcji bezpiecznej żywności i angażowania wszystkich pracowników w praktyki w zakresie bezpieczeństwa żywności;
 • świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;
 • otwarta i jasna komunikacja między wszystkimi pracownikami w przedsiębiorstwie, w ramach danego działania i między kolejnymi działaniami, w tym informowanie o odstępstwach i oczekiwaniach;
 • dostępność wystarczających zasobów do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego obchodzenia się z żywnością.

Realizacja tych zobowiązań obejmuje jako minimum:

 • zapewnienie jasnego określenia ról i zakresu odpowiedzialności w ramach każdej działalności przedsiębiorstwa spożywczego;
 • utrzymanie integralności systemu higieny żywności podczas planowania i wdrażania zmian;
 • sprawdzanie, czy kontrole są przeprowadzane terminowo i skutecznie, a dokumentacja jest aktualna;
 • zapewnienie odpowiednich szkoleń i nadzoru dla personelu;
 • zapewnienie zgodności z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi;
 • zachęcanie przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, w stosownych przypadkach z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i najlepszych praktyk.

Wymagania systemu HACCP

System HACCP rozszerzony o kulturę bezpieczeństwa żywności przygotowujemy indywidualnie dla każdej firmy (z obszaru produkcji, magazynowania, transportu, handlu) uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. System zapewnia, że przy dostępnej wiedzy i technice, produkt można uważać za bezpieczny dla zdrowia konsumenta. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemu HACCP prosimy o wypełnienie formularza. Podmioty zobowiązane do stosowania systemu HACCP:

Wdrożenie systemu HACCP

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP w oparciu o prawo polskie i EU lub zgodnie z normami lub standardami międzynarodowymi. System HACCP można wdrożyć w oparciu o następujące wymagania:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004?WE i inne,
 • Norma ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego,
 • Standard BRC Global Standards - British Retail Consortium,
 • Standard IFS Food - International Featured Standards,
 • Standard FSSC 22000 / GFSI Global Food Safety Initiative,
 • Codex Allimentarius (wytyczne WHO/FAO Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
 • Food Safety Management System (FDA) Food and Drug Administration (FDA),
 • ISO /TS 22002-1 / PAS 220,
 • PAS 221 (handel żywnością),
 • Global Red Meat Standard (GRMS),
 • TESCO Food Manufacturing Standard (TFMS),
 • Quality Scheme (QS),
 • Safe Quality Food (SQFI),
 • McDonald's Supplier Quality Management System (SQMS),
 • Nestle Quality Management System (NQMS).

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności, co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem żywnością oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Aktualizacja wymagań systemu HACCP

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 • W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności lub pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 • Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 • Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Świadczymy również usługi w zakresie oznakowania żywności oraz wdrożenia systemu identyfikacji i identyfikowalności produktów.

Dokumentacja systemu HACCP

Zakup online wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACCAP)

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Codex Alimentarius – International Food Standards

HACCP International

Certyfikat HACCP Plus

Reklama