Newsletter

Reklama

System ISO 9001 w produkcji, handlu i usługach

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

Światowe zmiany w biznesie są coraz bardziej błyskawiczne, tempo zmian obejmuje nie tylko technologię, ale także przemysł i branżę usługowa. Oczekiwania kontrahentów wobec jakości także ulegają stałym przeobrażeniom. Dzięki dostosowaniu się do rynku, pozostają jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny dbają o zadowolenia swoich odbiorców/konsumentów. Jednym z elementów realizacji wymogów jest posiadanie systemu zarządzania jakością ISO 9001

ISO 9001 wdrożenie krok po kroku

Wdrożenie każdego standardu należy zacząć od dokładnego audytu wewnętrznego, który zidentyfikuje słabe strony organizacji. Po weryfikacji pełnej sekwencji czynności, składających się na dany proces lub procesy, należy je udokumentować. Analizując zapisane czynności ocenie podlega, czy dany sposób wykonywania tego procesu jest rzeczywiście najlepszy: czy zapewnia odpowiednią jakość, jest efektywny czasowo i materiałowo. Jeżeli obie strony uznają, że opis przedstawia optymalny w danych warunkach technologicznych sposób wykonania czynności, staje się on podstawą do stworzenia instrukcji stanowiskowej.

Etapy wdrożenia ISO 9001

  1. Wsparcie zarządzania – jest to kluczowe aby najwyższe kierownictwo wykazało zaangażowanie w system ISO 9001.
  2. Ocena wymagań – kolejnym krokiem w celu upewnienia się, że zidentyfikowano wszystkie wymagania systemu zarządzania jakością. Oceną należy również objąć wymagania klienta, a także inne wymagania, takie jak przepisy i potrzeby kultury firmy.
  3. Cel systemu ISO 9001 – określenie zakresu systemu zarządzania jakością pomaga zakres działań i procesów. Kluczowym narzędziem do zdefiniowania zakresu jest polityka jakości, która będzie pierwszym dokumentem potwierdzającym zaangażowanie najwyższego kierownictwa.
  4. Udokumentowanie procedur – dokumenty obejmują obowiązkowe procedury określone w normie ISO 9001, ale także wszelkie dodatkowe procesy i procedury wymagane przez firmę w celu zapewnienia spójnych i adekwatnych wyników pod względem jakości.
  5. Wdrażanie dokumentacji – nie wszystkie procesy muszą być udokumentowanymi procedurami, ale ważne jest, aby zdecydować, które z nich muszą być w celu zapewnienia zgodności produktów i usług.
  6. Szkolenia i programy uświadamiające – ważne jest, aby wszyscy w organizacji wiedzieli czym jest SZJ wg ISO 9001. Pracownicy powinni być przeszkoleni, tak aby byli świadomi tego, czy mjest system i jak wpływa na ich działania.
  7. Proces certyfikacji – krok potwierdzający skuteczność wdrożenia ISO 9001. Jednostka certyfikująca audytuje system zarządzania jakością i zdecyduje, czy jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a także czy jest skuteczny i poprawia się.

Korzyści związane z normą ISO 9001

Ogólny charakter wymagań ISO 9001 sprawia, że system zarządzania jakością może zostać spersonalizowany pod konkretną organizację. System ten mogą wdrażać zarówno zatrudniające po kilka osób mikroprzedsiębiorstwa, jak również duże koncerny. Korzyści związane z posiadaniem normy ISO 9001 można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

ZKP kontrola produkcji, ce, wymagania, certyfikat

Certyfikacja systemów zarządzania jakością, standardy, normy

International Organization for Standardization (ISO)

Reklama