Newsletter

Reklama

Audyt ISO 9001 wewnętrzny

Weryfikacja ISO 9001, procesów, procedur organizacji w ramach audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny ISO 9001 to potwierdzenie zgodności i zdolności organizacji do wprowadzenia i utrzymania systemów, standardów, norm, wymagań klientów, specyfikacji itp. W ramach audytu wewnętrznego oceniana jest dokumentacja prowadzona przez firmę i prawidłowość przebiegu procesów biznesowych lub produkcyjnych. Nasi specjaliści oceniają, czy firma przestrzega wymagania odkreślonych dokumentów odniesienia w celu eliminacji sytuacji związanych z reklamacjami lub wycofaniami produktów z rynku.

Audyty wewnętrzne ISO 9001 prowadzimy również w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przed certyfikacją aby nie narażać przedsiębiorstwa na dodatkowe koszty związane z powtórnym audytem certyfikującym lub w celu wychwycenia niezgodności mogących mieć negatywne skutki. W obu przypadkach w ramach audytu wewnętrznego oceniamy również wymagania przepisów prawa.

Profesjonalna weryfikacja ISO 9001

Decyzja o przeprowadzeniu audytu ISO 9001 powinna wychodzić bezpośrednio od kadry zarządzającej lub na podstawie zatwierdzonego planu audytów. Ocena poprawności i bezpieczeństwa wykonywanych procesów lub produkcji daje pogląd na możliwości zachowania ciągłości działania w stosunku do przepisów prawa i obowiązujących w jednostce procedurami wewnętrznymi. Najwyższe kierownictwo dzięki wynikom audytu może sprawniej administrować posiadanymi zasobami oraz odpowiednio zarządzać procesami. Zwłaszcza dzięki ustandaryzowanym zasadom udokumentowanej informacji oraz stosowania i weryfikowania zalecanych metod w ramach działań korygujących i zapobiegawczych.

Dokładna, profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja ISO 9001 działań ocenia, czy organizacja spełnia wymogi prawne oraz normy i standardy odniesienia. Dodatkowo wskazuje, w jakim punkcie rozwoju znajduje się obecnie organizacja i jakie zasoby lub rozwiązania należy wprowadzić, aby dostosować procesy i działania produkcyjne do wyznaczonych dokumentów referencyjnych.

Jakie elementy poddaje się weryfikacji audytu ISO 9001?

 • Sposób przygotowywania dokumentacji ISO 9001 oraz forma jest prowadzenia i archiwizacji,
 • Niezależne badanie ISO 9001 (organizacja uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności),
 • Metody organizacji produkcji i łańcuchów dostaw,
 • Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji.
 • Zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
 • Efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Metody prowadzenia audytu wewnętrznego ISO 9001

Metoda kontroli całkowitej – weryfikuje cały system lub proces w działalności organizacji, który poddawany jest kompleksowej weryfikacji. Metoda ta jest najbardziej pracochłonna ze wszystkich innych metod. Obejmuje całość procesów, zarówno dokumentację źródłową, jak i wszelkie sprawozdania, raporty, analizy, wszystkie zaangażowane działy.

 • Metoda kontroli ISO 9001 - przedmiotem kontroli jest całokształt działań organizacji, ale na podstawie reprezentatywnej próbki procesu.
 • Metoda syntetyczna ISO 9001 - kontrola rozpoczyna się od badania dokumentów źródłowych i szczegółowych operacji procesowych.
 • Metoda analityczna ISO 9001 - analizie poddawane są dane ogólne procesu, w trakcie kontroli ustala się zagadnienia do kontroli kompleksowej, aby odkryć przyczyny nieprawidłowości.
 • Metoda konfrontacji ISO 9001 - kontrolowany dokument porównywany jest z innymi dokumentami będącymi z nim w związku. Metodę tę można zastosować wewnętrznie (kontrolę dokumentów w organizacji) i zewnętrzną (kontrola u kontrahentów lub dostawców).
 • Metoda inwentaryzacji kontrolnej ISO 9001 - polega na porównaniu stanu faktycznego składników majątku trwałego ze stanem składników w ewidencji.
 • Metoda próbkowania ISO 9001 - istotą tej metody jest odpowiedni dobór próby i ekstrapolacja wyników na całą zbiorowość.

Pełen zakres świadczonych przez nas usług

Poniżej przedstawimy czynności wchodzące w skład audytu ISO 9001:

 • Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych procesów,
 • Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego w formule co-sourcingu lub out-sourcingu,
 • Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy takich jak np. lekarze weterynarii, byli pracownicy administracji państwowej).
 • Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań audytu wewnętrznego.
 • Wsparcie audytu wewnętrznego w procesie tworzenia rocznych i długoterminowych planów audytu wewnętrznego.
 • Doradztwo w procesie audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie zakresów, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, list kontrolnych, itp.).
 • Szkolenia dotyczące wybranych zagadnień, adresowane do audytorów wewnętrznych ukierunkowane na podnoszenie kompetencji.

Wdrożenie zaleceń rekomendacyjnych po przeprowadzeniu audytu

Należy pamiętać, że przeprowadzenie audytu nie oznacza zakończenia procesów weryfikacyjnych. W oparciu o wskazane rekomendacje, należy ustalić plan wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Najlepiej uczynić to przy pomocy audytora, który poznał specyfikę działania organizacji i w sposób niezależny zasugerował podjęcie działań korygujących. Taki model działania wpłynie na szybkość wprowadzenia poprawek i udoskonali rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie zgodności.

Sprawdź również

Audity dostawców produktów i usług, weryfikacja dostawców

Audyt zewnętrzny w przedsiębiorstwie

Funkcja pełnomocnika w organizacji

Polski Komitet Normalizacyjny

Reklama