Newsletter

Reklama

ISO 9001 systemy zarządzania jakością w firmie

Norma ISO 9001 systemy zarządzania jakością – wdrożenia, audity, szkolenia, certyfikacja

ISO 9001 to standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization), który poświęcony jest systemowi zarządzania jakością w organizacji. Norma ISO 9001 jest międzynarodowa i należy do najpopularniejszych standardów, których wdrożenie i bieżące spełnianie potwierdzane jest przez uzyskanie certyfikatu. Certyfikacja ISO 9001 pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów ofertą oraz wzrost ich satysfakcji z jakości tejże oferty.

ISO 9001 – ważne narzędzie dla przedsiębiorstw

Zachodzące przez cały czas zmiany w gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów wpływają na organizacje, które regularnie muszą podnosić jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Pierwszy światowy standard zarządzania jakością opublikowany został w 1979 roku przez British Standards Institution. Następnie w 1987 roku standard ten zaczął funkcjonować jako norma ISO 9000, która w kolejnych latach była kilkukrotnie udoskonalona. Obecnie obowiązująca norma, ISO 9001, zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, który można wykorzystać w każdej firmie, chcącej wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług, zgodnych z bieżącymi wymaganiami konsumentów oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dla kogo certyfikat ISO 9001?

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrażania oraz certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Ogólny charakter normy ISO 9001 sprawia, że jej wymagania mogą być wdrażane nie tylko przez firmy zajmujące się produkcją, ale również przez firmy usługowe, placówki ochrony zdrowia, jednostki administracji rządowej oraz przez jednostki samorządowe itp. Norma ISO 9001 odnosi się więc do procesów związanych z tworzeniem i nadzorowaniem produktów oraz usług, które dostarczane są do klienta. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu, tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Ogólny charakter normy pozwala na wdrażanie i certyfikowanie systemu przez różnego rodzaju organizacje, które różnią się od siebie m.in. wielkością, złożonością, rodzajem prowadzonej działalności oraz kulturą organizacyjną.

Wymagania normy ISO 9001

Do głównych wymagań związanych z normą ISO 9001 należą:

 • Nadzór nad dokumentacją oraz wszystkimi zapisami.
 • Zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością.
 • Poprawa sposobu zarządzania zasobami.
 • Dokonywanie regularnych pomiarów zadowolenia klienta, procesów oraz wyrobów.
 • Tworzenie procesów realizacji wyrobu.

Wymagania te uwzględniają kilka ważnych zasad jakości:

 • Zorientowanie na klienta związane ze skupieniem się na jego bieżących i przyszłych potrzebach oraz podejmowanie działań mających na celu ich zaspokojenie.
 • Strony zainteresowane, które uważa za ważne z punktu widzenia systemu zarządzania jakością
 • Przywództwo, rozumiane jako tworzenie kierunków rozwoju organizacji, celów, strategii oraz motywowania i zaangażowania wszystkich pracowników w życie i rozwój organizacji.
 • Pełne zaangażowanie całej kadry, które pozwoli na realizację strategii i celów organizacji oraz maksymalne wykorzystanie jej potencjału.
 • Podejście procesowe, związane z jakością procesów i ich wzajemnym oddziaływaniem.
 • Systemowe podejście do zarządzania, związane z identyfikacją, zrozumieniem oraz zarządzaniem procesami i traktowaniem ich jako cały system.
 • Ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, mające na celu wzrost zadowolenia klientów oraz innych stron.
 • Rzeczowe podejście do podejmowanych decyzji, polegające na dokładnym sprawdzaniu i analizowaniu wszelkich informacji.
 • Kontekst firmy to jest również jej stan wewnętrzny. Wśród wewnętrznych czynników kontekstu wymienić należy: organizację pracy, zasoby będące do dyspozycji firmy.
 • Wzajemne powiązania między dostawcami, które powinny przynosić korzyści dla obu stron i pozwalać na szybkie reagowanie w przypadku coraz częściej zmieniającej się sytuacji na rynku oraz zmieniających się potrzebach klientów.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

W skład normy ISO wchodzi 9 rozdziałów. W momencie spełnienia wszystkich wymogów normy, organizacja może ubiegać się o wydanie certyfikatu. Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 wydawany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą, po przeprowadzeniu audytu.

Korzyści związane z normą ISO 9001

Ogólny charakter wymagań ISO 9001 sprawia, że system zarządzania jakością może zostać spersonalizowany pod konkretną organizację. System ten mogą wdrażać zarówno zatrudniające po kilka osób mikroprzedsiębiorstwa, jak również duże koncerny. Korzyści związane z posiadaniem normy ISO 9001 można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Korzyści wewnętrzne z posiadania ISO 9001

 • Poprawa zarządzania oraz większa stabilność procesów w organizacji.
 • Poprawa komunikacji w organizacji.
 • Przejrzysty podział obowiązków, odpowiedzialności oraz wszelkiego rodzaju uprawnień w organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja zainteresowanych stron, ocena ryzyka.
 • Ograniczenie kosztów, czasu i zasobów.
 • Zmniejszenie liczby błędów na etapie wytwarzanych produktów i świadczonych usług.
 • Zapewnienie jednoznacznych danych oraz informacji uzyskiwanych z monitorowania i pomiarów procesów i usług.
 • Jednoznacznie określone procedury postępowania.
 • Poprawa efektywności działania organizacji.
 • Efektywniejsze działanie kadry oraz większa motywacja i zaangażowanie pracowników.
 • Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów.

Korzyści zewnętrzne z posiadania ISO 9001

 • Poprawa wizerunku firmy, jako rzetelnego i godnego zaufania partnera handlowego, który przestrzega obowiązujących wymagań międzynarodowych standardów.
 • Wzrost konkurencyjności firmy – zarówno na rynku krajowym, jak również na rynku międzynarodowym.
 • Poprawa konkurencyjności oferty.
 • Zaspokajanie potrzeb i wzrost satysfakcji klientów.
 • Dotarcie do wartościowych klientów związane m.in. z poprawą obsługi klienta.
 • Przyciąganie nowych inwestorów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

ZKP kontrola produkcji, ce, wymagania, certyfikat

Certyfikacja systemów zarządzania jakością, standardy, normy

International Organization for Standardization (ISO)

Reklama