Newsletter

Reklama

ISO 31001 analiza ryzyka dla firm, metody analizy

ISO 31000 - wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem w organizacji wdrożenia, audyty, szkolenia, certyfikacja

Zapewnienie ciągłości działania w przedsiębiorstwie wiąże się z jego udoskonalaniem i monitorowaniem możliwych zagrożeń. ISO 31000 wyznacza zadania, dzięki którym firma uniknie awarii technicznych i zapewni wysoki poziom ochrony danych osobowych. Ryzyko występuje przy podejmowaniu każdej decyzji, ale jasne jest, że niektóre decyzje wymagają uporządkowanego podejścia. Radzenie sobie z ryzykiem jest częścią zarządzania i przywództwa i ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania organizacją na wszystkich poziomach co ma swoje odzwierciedlenie w wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Wdrożenie standardu ISO 31000

Certyfikacja standardu do zarządzania ryzykiem może zostać wprowadzona w całej organizacji lub wyznaczonych częściach. Wdrożenie jest zależne od rodzaju procesów występujących w firmie oraz ich złożoności. Ryzyko jest oceniane ze względu na branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo, używane programy oraz warunki przeprowadzania procesów.

Funkcjonowanie każdej branży znacząco różni się od siebie pod względem możliwości wystąpienia ryzyka. Dlatego też wymagane jest szczegółowe przeprowadzenie analizy struktury organizacyjnej firmy oraz procesów w niej odbywających się. Po uzyskaniu pozytywnych wyników audytu wstępnego przechodzimy do następnych etapów wdrożeniowych certyfikatu ISO 31000, które obejmują min.:

 • Opracowujemy harmonogram prac wdrożeniowych.
 • Wyznaczamy obszary, które wymagają usprawnienia.
 • Szkolimy personel w zakresie teorii dotyczącej analizy ryzyka.
 • Oceniamy ryzyko wystąpienia zagrożenia w konkretnych obszarach.
 • Sugerujemy narzędzia wykorzystywane w procesie monitorowania zagrożeń.
 • Doradzamy, jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się negatywnego oddziaływania szkodliwych czynników.

Ryzyko definiuje się obecnie, jako "efekt niepewności w odniesieniu do celów", który koncentruje się na skutkach niepełnej wiedzy o zdarzeniach lub okolicznościach dotyczących podejmowania decyzji przez organizację.

Efektywność wdrożenia ISO 31000

Przygotowujemy organizację do wdrożenia ISO 31000 po kompleksowym zweryfikowaniu głównych obszarów jej działalności. Opracowana polityka zarządzania ryzykiem jest wprowadzana z zachowaniem najwyższych wymogów prawnych i etycznych. Po zaprojektowaniu systemu zarządzania ryzykiem, integrujemy go z zachodzącymi procesami wewnątrz organizacji.

 • Określamy zasoby niezbędne do utrzymania procesów na odpowiednim poziomie.
 • Wdrażamy rozwiązania monitorujące zachodzące procesy.
 • Ustalamy, jak ma wyglądać proces informowania o potencjalnych zagrożeniach.
 • Opracowujemy schematy reagowania na zagrażające sytuacje.
 • Przygotowujemy wzorzec raportów o zauważonych zagrożeniach i zaistniałych incydentach.
 • Wprowadzamy struktury organizacyjne, dzięki którym firma będzie mogła skutecznie zarządzać ryzykiem.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Przyjęcie i stosowanie się do zasad określonych przez normę ISO 31000 pozwala utrzymać wysokie standardy działania. Szczególnie poprzez monitorowanie zachodzących procesów, wykrywanie w porę potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie ich negatywnemu wpływowi na strukturę organizacyjną.

Certyfikacja standardu ISO 31000

Dzięki certyfikacji firma zapewnia wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo zachodzących procesów. Wśród korzyści z wdrożenia systemu ISO 31000 wymienia się:

 • Zminimalizowanie strat wynikających z konieczności chwilowego zatrzymania działalności firmy lub naprawy wadliwych elementów systemu.
 • Ograniczenie ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych awarii czy zastoju w pracach.
 • Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych lub zasobów firmowych.
 • Udoskonalenie zachodzących działań wskutek bieżącego monitoringu.
 • Efektywne realizowanie wyznaczonych celów.
 • Zwiększenie świadomości personelu co do możliwych zagrożeń i metod ich przeciwdziałania.
 • Sprawne zarządzanie środowiskiem pracy.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

System TAPA w transporcie i logistyce

Obrona żywności TACCP, VACCP, Food Fraud

Reklama