Newsletter

Reklama

ISO 22000 bezpieczeństwo żywności

Standard ISO 22000 – zarządzanie bezpieczeństwem żywności wdrożenia, audyty, szkolenia, certyfikacja

ISO 22000 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Łączy w sobie system HACCP (system zapewniający uzyskiwanie bezpiecznej żywności) i Dobrych Praktyk (produkcyjnych, dystrybucyjnych, higienicznych itp.) opisanych w ramach Programu Warunków Wstępnych.

Norma ISO 22000 skierowana jest głównie do branży rolno-spożywczej, producentów żywności, hurtowników i dystrybutorów produktów spożywczych, do restauracji oraz hoteli. Do grona zainteresowanych wdrożeniem powyższej normy należą również: producenci żywności, opakowań, urządzeń i maszyn, firmy zajmujące się transportem i magazynowaniem żywności oraz cały sektor paszowy. Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 22000:2018-08 niesie ze sobą wiele korzyści takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa żywności, wzrost efektywności produkcji, podwyższenie jakości wyrobów, zwiększenie konkurencyjności i poszerzenie rynku zbytu. Posiadanie certyfikatu ISO 22000, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

Wdrożenie wymagań normy ISO 22000

W czerwcu 2018 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy ISO 22000. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza to: zarządzanie ryzykiem w ujęciu całej organizacji, nie tylko w zakresie systemu HACCP; zasady PDCA obejmujące obszar zarządzania organizacją oraz wytyczne systemu HACCP, jasne wyjaśnienie różnic między pojęciami CCPs (Krytyczne Punkty Kontrolne), OPRPs (Operacyjne Programy Wstępne) i PRPs (Programy Wstępne).

Proces wdrożenia obejmuje następujące etapy prac:

 • audyt zerowy – nasz konsultant zapoznaje się z funkcjonowaniem Państwa firmy,
 • szkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika w firmie,
 • przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, procedur, instrukcji,
 • audyt końcowy wewnętrzny,
 • przygotowanie do przeglądu zarządzania.

ISO 22000 można w łatwy sposób zintegrować z systemem zarządzania jakością na przykład ISO 9001.

W ramach wdrożenia ISO 22000 niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje poprzez określenie kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron i ich wymagań.

W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz przeprowadzamy identyfikacją ryzyka i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu ISO 22000, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze.

Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 22000 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych.

Wewnętrzna weryfikacja wymagań ISO 22000

Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 22000, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22000. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 22000.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Powiązania ISO 22000 z innymi normami

ISO 22000 powinna być wdrażana w powiązaniu z następującymi normami i standardami:

 • PN-EN ISO 22005:2007 - Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności -- Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu
 • PKN-ISO/TS 22004:2007 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wytyczne stosowania ISO 22000:2005
 • PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • ISO 7002:1986 - Agricultural food products — Layout for a standard method of sampling from a lot
 • ISO/TS 22002-2:2013 - Prerequisite programmes on food safety — Part 2: Catering
 • ISO/TS 22002-3:2011 - Prerequisite programmes on food safety — Part 3: Farming
 • ISO/TS 22002-4:2013 - Prerequisite programmes on food safety — Part 4: Food packaging manufacturing
 • ISO/TS 22002-6:2016 - Prerequisite programmes on food safety — Part 6: Feed and animal food production
 • ISO/DTR 23304 - Food products — Guidance on how to express vitamins and their vitamers content
 • ISO/FDIS 23662 - Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims
 • ISO 26642:2010 - Food products — Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification
 • ISO 7002:1986 - Agricultural food products — Layout for a standard method of sampling from a lot.

Proces certyfikacji ISO 22000

Certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności obejmuje następujące etapy:

 • etap 1 - audyt wstępny,
 • etap 2 - audyt zasadniczy,
 • wydanie decyzji certyfikującej.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 • opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 • planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 • nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 • określaniu celów i mierników dla procesów;
 • szkoleń pracowników.

Oferujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę ISO 9001 + HACCP na normę ISO 22000:2018.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Wdrożenia BRC, IFS, GFSI dla producentów żywności

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Wymazy ATP, higiena procesu produkcji, transportu

Procedury epidemiczne COVID-19 dla firm

Reklama