Newsletter

Reklama

Wymagania dla higieny żywności dla konsumentów

Higiena żywności, badania laboratoryjne

Rozporządzenie 178/2002 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

Produkcja pierwotna żywności

Rolnik jest producentem żywności w zakresie tzw. produkcji pierwotnej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, produkcja pierwotna oznacza: „produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt (przed ubojem ) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych".

Głównym celem przepisów dotyczących higieny żywności, zawartych w tym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na ich producencie lub podmiocie wprowadzającym żywność do obrotu. Przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo na całej długości łańcucha żywieniowego, począwszy od pierwotnej produkcji zbóż, aż do produkcji i dystrybucji żywności włącznie. To znaczy „od pola do stołu".

Rolnik chcący prowadzić działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub sprzedażą żywności musi złożyć w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym „Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku spożywczym do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego” w celu rejestracji lub zatwierdzenia. Nieposiadanie w/w skutkować będzie niemożliwością wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek produktu rolnego pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także niemożliwością zakupu żywności.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Badania referencyjne żywności

Badania referencyjne pasz prowadzone są przez laboratoria występujące w wykazie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych oraz rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.

Wymagania prawne w obszarze żywności

Dodatkowo regulowane obszary produkcji żywności:

  • 178/2002 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • 852/2004 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  • 853/2004 WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • 150/2011 WE Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające załącznik III do Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa pasz, prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza.

Sprawdź również

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Wartości odżywcze, wyliczenia wartości energetycznej

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama