Newsletter

Reklama

Wymagania dla higieny pasz dla zwierząt

Higiena pasz, badania laboratoryjne produktów paszowych

Głównym celem przepisów dotyczących higieny pasz, zawartych w tym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz spoczywa na ich producencie. Przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo na całej długości łańcucha żywieniowego, począwszy od pierwotnej produkcji pasz, aż do żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności włącznie. To znaczy „od pola do stołu". Unia Europejska opracowała rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, które reguluje wymagania w obszarze bezpieczeństwa pasz.

Wymagania prawne

 • Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, które reguluje wymagania w obszarze bezpieczeństwa pasz,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych,
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2006 r., nr 144, poz. 1045 ze zmianami).

Gospodarstwo rolne jako producent pasz

Rolnik jest producentem żywności w zakresie tzw. produkcji pierwotnej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, produkcja pierwotna oznacza: „produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, pozyskiwanie i hodowlę zwierząt (przed ubojem) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych".

Rolnik chcący prowadzić działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub sprzedażą pasz musi złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii „Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii" w celu rejestracji lub zatwierdzenia. Nieposiadanie w/w skutkować będzie niemożliwością wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek produktu rolnego pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także niemożliwością zakupu pasz.

Zgodnie z krajową ustawą o paszach nie można wytwarzać, wprowadzać do obrotu i stosować w żywieniu zwierząt:

 • substancji zabronionych (substancji i produktów szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego);
 • pasz zawierających substancje niepożądane (które stanowią potencjalne zagrożenie dla zwierząt i mogą niekorzystnie wpływać na produkcję zwierzęcą) w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość;
 • pasz zepsutych, zwłaszcza o zmienionym smaku, zapachu, wyglądzie;
 • materiałów paszowych zawierających pozostałości pestycydów w ilości przekraczającej ich dopuszczalną zawartość.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Badania referencyjne pasz

Badania referencyjne pasz prowadzone są przez laboratoria występujące w wykazie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz. U. z 2008 r., nr 118, poz. 758) oraz rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Badania pasz powinny obejmować jako minimum:

 • Mykotoksyny (DON, ZEA, OTA, FUM, AlfaB1)
 • Metale ciężkie i sole (Pb, Cd, As, Hg, F)
 • Dioksyny, PCB’s i nie dioksynopodobne
 • Zanieczyszczenia botaniczne

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Znakowanie pasz, dodatków paszowych, mieszane paszowych

Dodatki paszowe, premiksy, rejestry, zatwierdzenia, pozwolenia

GMP+ dla producentów handlu i transportu pasz i zbóż

Produkcja i znakowanie pet-food karm dla zwierząt

Reklama