Newsletter

Reklama

System HACCP w produkcji i handlu paszami dla zwierząt

System HACCP – system analizy zagrożeń i krytyczne punkty kontroli w produkcji, handlu paszami

System HACCP jest wymaganiem prawnym określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie higieny pasz. Zakres systemu obejmuje cały łańcuch paszowy od produkcji rolnej poprzez magazynowanie, produkcję i handel paszami w tym ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (uppz) przeznaczonymi do produkcji pet-food.

System HACCP a obowiązki prawne

System HACCP jest narzędziem oceny zagrożeń z przeniesieniem odpowiedzialności za kontrolę produktu paszowego na poszczególne etapy procesu produkcji lub obrotu paszami. Wymagania systemu HACCP są określone w następujących przepisach prawa:

 • 183/2005/WE w sprawie higieny pasz;
 • 1831/2003/WE w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;
 • 1069/2009/WE określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
 • ustawa o paszach.

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP w oparciu o prawo polskie i EU lub zgodnie ze systemem GMP+ / FAMI-QS / FCA/Qualimat/UFAS standardy zarządzania bezpieczeństwem pasz.

Wdrożenia HACCP dla firm paszowych

System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdej firmy (produkcji, magazynowania, transportu, handlu paszami i zbożami) uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. System zapewnia, że przy dostępnej wiedzy i technice, produkt można uważać za bezpieczny dla zdrowia konsumenta. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemu HACCP prosimy o wypełnienie formularza.

Podmioty zobowiązane do stosowania systemu HACCP:

 • firmy produkujące materiały paszowe (mączki kostne, itp.)
 • firmy wykorzystujące produkty na cele paszowe (pet-food, itp.);
 • magazyny zbożowe i paszowe;
 • dystrybutorzy i hurtownie pasz;
 • mieszalnie pasz, producenci mieszanek paszowych uzupełniających;
 • producenci dodatków do pasz, premiksowów;
 • miejsca przeładunkowe zbóż i pasz;
 • zakłady utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego;

System HACCP można wdrożyć w oparciu o następujące wymagania:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o paszach, rozporządzenia 183/2005, 1069/2009 i 1831/2003 i inne,
 • Norma ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywności i pasz,
 • Standard BRC Global Standards (pet-food) - British Retail Consortium,
 • Standard IFS (pet-food) - International Food Standard,
 • Standard FSSC 22000 (pet-food) / GFSI Global Food Safety Initiative,
 • Codex Allimentarius (wytyczne WHO/FAO Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
 • Food and Drug Administration (FDA),
 • GMP Plus,
 • EFISC/ GTP,
 • FAMI - QS,
 • QS,
 • Ovocom / FCA,
 • Qualimat,
 • UFAS,
 • Pastus+.

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa łańcucha paszowego, co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem paszami oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemu HACCAP lub innych systemów prosimy o wypełnienie formularza.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Usługi związane z systemem HACCP

Nasza oferta wdrożenia i szkoleń z HACCP:

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 • W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 • Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 • Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Świadczymy również usługi w zakresie oznakowania pasz oraz wdrożenia systemu identyfikacji i identyfikowalności produktów.

Zasady systemu HACCAP

Przepisy prawa określają 5 zasad systemu HACCAP:

 • Zasada 1 (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa pasz.
 • Zasada 2 (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa pasz jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.
 • Zasada 3 (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja limitów krytycznych Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.
 • Zasada 4 (art. 5 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie systemu monitorowania CCP Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.
 • Zasada 5 (art. 5 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) 852/2004)- Określenie działań korygujących Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.
 • Zasada 6 (art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur weryfikacji systemu Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.
 • Zasada 7 (art. 5 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur zapisów : Dokumentacja i zapisy systemu HCCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa pasz, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCAP.

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego [UPPZ / PUPZ]

Znakowanie pasz, dodatków paszowych, mieszane paszowych

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dodatki paszowe, premiksy, rejestry, zatwierdzenia, pozwolenia

Reklama