certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

<

Pakowanie

pakowanie żywności flowpack

Obowiązki zakładów paczkujących towary

Poniżej możecie Państwo zamówić procedurę kontroli procesu paczkowania towarów. Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740) są następujące:

  • Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).
  • Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

Zgłoszenie przedsiębiorcy - paczkującego

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Ustawie o towarach paczkowanych podlegają paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie. Zgodnie z art. 12 ustawy przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania fakt rozpoczęcia paczkowania produktów. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów.

Wniosek - zgłoszenie paczkującego

Zgłoszenie przedsiębiorcy - importera lub sprowadzającego towary paczkowane

Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar). Ustawie o towarach paczkowanych podlegają importerzy i sprowadzający. Określenie "importer" ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców sprowadzających towary paczkowane z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Natomiast sprowadzający, to przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towary paczkowane pochodzące z krajów EOG i nieoznaczone znakiem "e". Zgodnie z art. 13 ustawy przedsiębiorca (importer i sprowadzający, zwany dalej zgłaszającym) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce składowania towarów paczkowanych fakt wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP.

wniosek - zgłoszenie zlecającego paczkowanie

wniosek - paczkujący na zlecenie

wniosek - importer

wniosek - sprowadzający

Zgłoszenia przedsiębiorcy - producenta butelek miarowych. Zgodnie z art. 24 ustawy producent przed rozpoczęciem produkcji butelek miarowych jest obowiązany zgłosić Prezesowi Głównego Urzędu Miar znak służący do identyfikacji producenta. Znak identyfikacyjny producenta powinien posiadać indywidualne cechy graficzne pozwalające jednoznacznie odróżnić go od zarejestrowanych już znaków identyfikacyjnych innych producentów. Aktualny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar http://gum.bip.ornak.pl/pl/bip/rejestry/.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy):
* firmę producenta butelek miarowych,
* siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,
* numer, pod którym producent został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
* symbol graficzny stanowiący znak identyfikacyjny producenta,
* aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
* 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach nie większych niż 5 cm × 5 cm.

Województwo Adres
Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie Okręgowy Urząd Miar w Warszawie ul. Elektoralna 4/6 00-139 Warszawa
Małopolskie, Podkarpackie Okręgowy Urząd Miar w Krakowie ul. Krupnicza 11 31-123 Kraków
Dolnośląskie, Opolskie Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław
Wielkopolskie Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu ul. Krakowska 19 61-893 Poznań
Śląskie Okręgowy Urząd Miar w Katowicach ul. Rynek 9 40-957 Katowice
Pomorskie Warmińsko-mazurskie Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku ul. Polanki 124 C 80-308 Gdańsk
Łódzkie Świętokrzyskie Okręgowy Urząd Miar w Łodzi ul. Narutowicza 75 90-132 Łódź
Kujawsko-pomorskie Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 25 85-959 Bydgoszcz
Zachodnio-pomorskie Lubuskie Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie Pl. Lotników 4/5 70-414 Szczecin

FAQ (na podstawie GUM) - kliknij

 

Czy na towarze może być znak "e"?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania.

Dotyczy to w szczególności ilości nominalnej produktu (pkt 2).

Dodatkowo ustawa mówi wyłącznie o dopuszczalnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego, nie precyzując wartości dodatniej.

W związku z tym oznaczanie na opakowaniu "masa (pojemność) nominalnaą błąd dopuszczalny" jest niezgodne z ustawą a także nie wynika z odrębnych przepisów.

Zamówienie procedury paczkowania

Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz EU. Koszt Procedury paczkowania to 120 zł netto. Wszystkie dokumenty przekazywane są dla Państwa w formie wydruku oraz dodatkowo na płycie CD.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza link