certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

oferta firmy

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, ISO 9001, ISO 18001) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją w branży spożywczej.

Podstawowy zakres usług:

 • Dobrych Praktyk Higienicznych [GHP]
 • Dobrych Praktyk Produkcyjnych [GMP]
 • Systemu analizy zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli [HACCP]
 • ISO 22000:2005 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • BRC – Global Food Standard
 • IFS – International Food Standard
 • PN-EN ISO 9001:2009 - systemy zarządzania jakością
 • Dobrych Praktyk Rolniczych [EurepGAP/ GlobalGAP/ IPO]
 • Projektów technologicznych zakładu, modernizacji linii technologicznych
 • Standardów GMP+ w sektorze paszowym
 • PN-EN ISO 14001:2005 - systemy zarządzania środowiskowego
 • PN-N-18001:2004 - system zarządzania BHP

Rozszerzony zakres usług:

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych na zlecenie;
 • Audyty dostawców i odbiorców;
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników zakładu (w tym EFS);
 • Szkolenia otwarte (również dofinasowane);
 • Badania higieniczno - czystościowe (luminometr ATP)
 • Weryfikację i poprawy posiadanej dokumentacji
 • Aktualizacje systemów jakości HACCP GHP i GMP
 • Dostosowywanie opracowanych systemów do nowych wymagań (np. system HACCP wdrożony w oparciu o normę DS 3027 do nowych wymagań normy ISO 22000:2005).

Więcej

Charakterystyka systemów:

 

System HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji.

Za zagrożenie uważa się wszystko to, co może przynieść szkodę konsumentowi. Tradycyjne systemy kontroli jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego polegają na badaniu produktu końcowego, co umożliwia wyeliminowanie towaru, który nie spełnia wymogów jakościowych.

System HCCP ma nad nimi tę przewagę, przeciwdziałając wytwarzaniu niewłaściwej jakości produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

Wdrażamy system HACCAP w oparciu o normę ISO 22000:2005, która jest rekomendowana jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jego koncepcja narodziła się na przełomie lat 60-tych i 70-tych w USA. W 1975 r. został oficjalnie zaaprobowany przez WHO, a w 1993 r. - przyjęty przez Komisją Kodeksu Żywnościowego Codex Alimentarius Commission.

Od 1993 r. rozpoczęto wprowadzanie go w krajach Unii Europejskiej, gdzie obecnie jego stosowanie jest obowiązkowe Wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP, zgodnego z:

 • kodeksem żywnościowym FAO/WHO Codex Alimentarius (kliknij),
 • ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 (kliknij),
 • rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (kliknij),
 • rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (kliknij),
 • rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (kliknij),
 • rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (kliknij).

Więcej informacji: o systemie HACCP

Norma ISO 9001:2008

W normie PN-EN ISO 9001:2009 (Systemy zarządzania jakością - Wymagania) sformułowano osiem zasad zarządzania jakością, które powinny być wykorzystane przez zarząd organizacji do poprawy jej funkcjonowania. Odpowiadają one praktycznym wymogom szybko zmieniającego się rynku, proponując proces ciągłego doskonalenia, a także kładąc szczególny nacisk na potrzeby i wymagana klienta w celu pozyskania jego satysfakcji z dostarczonego produktu.

Autorzy normy bardzo wyraźnie akcentują podejście procesowe, polegające na przekształceniu danych wejściowych (wkład) na wyjściowe (rezultat). System zarządzania jakością ISO 9001 umożliwia każdej firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

System zarządzania jakością to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych. Cele dotyczące jakości uzupełniają inne cele organizacji takie jak: dotyczące rozwoju, finansowania, rentowności, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Różne części systemu zarządzania organizacją mogą być zintegrowane z systemem zarządzania jakością w jeden system stosujący wspólne elementy.

Podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem PDCA. Zasada ta polega na nieustającym dążeniu do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań Więcej informacji: ISO 9001 więcej.

GMP+ produkcja i handel paszami

Standard opracował holenderski instytut Productschap Diervoeder (PDV) w 1992 roku jako część programu "Feed for Food" mającego na celu zapewnienie, że pasze dostarczane zwierzętom są bezpieczne dla nich samych, dla przyszłych konsumentów oraz dla środowiska.

Standard ten został utworzony łącząc wymagania europejskiego prawa paszowego oraz systemu HACCP - (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - Hazard Analysis and Critical Control Point).

 • GMP B1 Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz,
 • GMP B2 Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych (oraz dodatków paszowych),
 • GMP B4 Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz.

Więcej informacji: GMP+ plus lub na stronie: www.gmpplus.pl

Biopaliwa i biopłyny - zrównoważony rozwój

Standard BRC (Global Standard) opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) i jest wymagany przez coraz większą grupę sieci handlowych na terenie całej Europy. Standard opracowano, aby zapewnić jak najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Główne korzyści z wprowadzenia BRC to:

 • zmniejszenie ilości produktów o niewłaściwej jakości,
 • kontrola dostawców i odbiorcy,
 • zmniejszenie ilości auditów przeprowadzanych przez odbiorców,
 • ujednolicenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności,
 • dokumentacja potwierdzająca powtarzalność produktu.

W Polsce, wdrożenia wymagań BRC oczekują następujące sieci zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan Polska Ahold Polska,, Carrefour Polska, Geant Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, OBI Centrala Systemowa, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Tesco.

Certyfikat BRC wydawany jest przez jednostkę certyfikującą po wcześniejszym przeprowadzeniu auditu i zatwierdzeniu raportu. Termin ważności certyfikatu uzależniony jest od wyników auditu i może wynosić 6 lub 12 miesięcy więcej

Znakowanie żywności

Norma ta została opracowana przez HDE e.V. Germany - Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych oraz FCD Francuską Federację Sprzedawców Detalicznych oraz Hurtowników. Norma ta jest przeznaczona dla producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do marketów, hipermarketów, w szczególności zrzeszonych w HDE i lub FCD.

IFS to system obejmujący wymagania na poziomie tzw. podstawowym i wyższym. Podstawowym wymaganiem, od czego się wszystko zaczyna, jest system HACCP. Wymagania dla producentów żywności podzielone są na 5 głównych rozdziałów.

Obejmują one:

 • Zarządzanie systemem jakości (system HACCP),
 • Księga Jakości, procedury, zapisy),
 • Odpowiedzialność kierownictwa (w tym odpowiedzialność, zaangażowanie i przegląd zarządzania),
 • Zarządzanie zasobami (personel- ubrania, higiena, badania lekarskie, szkolenia i komunikacja wewnętrzna; zaplecze socjalne),
 • Procesy realizacyjne (przegląd umowy, specyfikacja produktów, projektowanie, zakupy, opakowania, warunki techniczne budynków i otoczenia, GHP, odpady, Pest Control, zapasy, utrzymanie maszyn, urządzenia pomiarowe, identyfikowalność, oznaczanie, zagrożenia alergenami),
 • Pomiary, analiza, doskonalenie (audity wewnętrzne, kontrola procesów produkcji, kontrola ilości, ryzyko zanieczyszczenia fizycznego i chemicznego, detekcja ciał obcych, wprowadzanie produktu i jego analiza, reklamacje, wycofywanie produktu, wyroby niezgodne, działania korygujące i zapobiegawcze).

Wszystkie firmy poddane auditowi, niezależnie od poziomu zgodności systemu otrzymują certyfikat ważny 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy audit jest powtarzany w całej organizacji. Wykazanie zgodności na poziomie wyższym po raz drugi z rzędu, pozwala zmniejszyć częstość auditów i jednocześnie wydłużyć ważność certyfikatu do 18 miesięcy. Więcej informacji: IFS

Innowacje w przemyśle

Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm, wybierając swoich dostawców, patrzy na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005. Coraz większa jest również rola wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, jako czynnika przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów. Seria norm ISO 14000 składa się z norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego (tj. PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN ISO 14004:2005) oraz narzędzi zarządzania środowiskowego (tj. wszystkich innych dokumentów serii ISO 14000).

Zgodnie z tym podejściem ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest związane z określeniem polityki środowiskowej przedsiębiorstwa oraz celów i zadań środowiskowych. Narzędzia zarządzania środowiskowego mają natomiast pomóc przedsiębiorstwu w realizacji polityki, celów i zadań środowiskowych Więcej informacji: ISO 14001

Modernizacje zakładów i linii produkcji

PN-N-18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania

Podano wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia organizacji opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny.

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. System skupia się na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą one do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.

Na bazie standardu OHSAS 18001 powstała w 1999 roku polska norma PN-N 18001, która została znowelizowana w roku 2004. Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Konstrukcja standardu OHSAS 18001 lub normy PN-N 18001:2004, podobnie jak norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005 oparta jest na cyklu ciągłego doskonalenia i umożliwia zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności, w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia. Więcej informacji: PN 18001

Kalibracja termometrów i wag

Wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych mogą być uznane za wiarygodne tylko wtedy gdy są poddane okresowej walidacji która może mieć różną formę. W przypadku urządzeń używanych w produkcji żywności i pasz stosuje się porównanie wskazań badanego przyrządu ze wskazaniami przyrządu wzorcowego. Wzorcowanie wykonywane jest w laboratorium, gdzie wytwarzane są sztucznie warunki zbliżone do tych, w jakich przyrząd będzie używany.

Punkty pomiarowe wzorcowania powinny być wybrane zgodnie z warunkami rzeczywistej pracy przyrządu. Jeśli np. wzorcowanie dotyczy termometru do sprawdzania temperatury w lodówce, gdzie temperatura nie powinna być wyższa niż +6°C, to jednym z punktów wzorcowania powinna być właśnie ta temperatura. Na podstawie badań przyrządu wydawane jest świadectwo wzorcowania, w którym umieszcza się wyniki badań.

Wyniki podaje się jako odchylenie wskazań badanego przyrządu od wskazań przyrządu wzorcowego w wybranych punktach pomiarowych. Wynik wzorcowania przyrządu uznaje się za prawidłowy, jeżeli błędy pomiaru nie przekraczają wartości podanych w specyfikacji technicznej. Przepisy nie określają, jak często należy przyrządy poddawać wzorcowaniu.

W praktyce przyjęło się, że wystarczające jest odnawianie wzorcowania w okresach rocznych. Wzorcowanie należy jednak przeprowadzać za każdym razem, jeśli pojawią się wątpliwości co do wiarygodności wskazań przyrządu. Działalność firmy opiera się o wiedzę specjalistów zdobywaną zarówno w kraju jak i za granicą, wieloletnie doświadczenie, oraz zaawansowaną technikę.

Firma świadczy usługi na wysokim poziomie, spełniając oczekiwania klientów oraz zapewnia własnemu personelowi możliwość rozwoju, osiągnięcia satysfakcji zawodowej i finansowej.

Więcej

Pełnomocnik jakości

Proponujemy Państwu stałą opiekę nad Systemami Zarządzania, zgodnymi z wymaganiami norm - Pełnomocnik jakości.

Opieka obejmuje:

 • pełen zakres prac Pełnomocnika wg uzgodnionych potrzeb
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie auditów wewnętrznych,
 • projektowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania,
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie kierowniczych przeglądów zarządzania,
 • udział konsultanta w auditach zewnętrznych.

Korzyści z powierzenia z roli zewnętrznego Pełnomocnika:

 • gwarancja funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu,
 • profesjonalna pomoc i doradztwo,
 • istotna redukcja kosztów utrzymania Systemu (nie ma potrzeby zatrudniania i systematycznego szkolenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania orazauditorów wewnętrznych),
 • bezproblemowy przebieg auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • spełnienie wymagania normy odnośnie systematycznych szkoleń z zakresu wdrożonej normy,
 • bezpłatna aktualizacja Systemu Zarządzania w przypadku nowelizacji normy,
 • wymagane przez systemy uprawnienia i szkolenia,
 • eprezentowanie Firmy przed jednostką certyfikującą,
 • rzetelne i obiektywne spojrzenie firmy zewnętrznej na funkcjonujący system zarządzania.

Więcej informacji uzyskacie Państwo wykorzystując formularz kontaktowy.

REACH - substancje chemiczne

Proponujemy Państwu stałą opiekę nad Systemami Zarządzania, zgodnymi z wymaganiami norm - Pełnomocnik jakości.

Opieka obejmuje:

 • pełen zakres prac Pełnomocnika wg uzgodnionych potrzeb
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie auditów wewnętrznych,
 • projektowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania,
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie kierowniczych przeglądów zarządzania,
 • udział konsultanta w auditach zewnętrznych.

Korzyści z powierzenia z roli zewnętrznego Pełnomocnika:

 • gwarancja funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu,
 • profesjonalna pomoc i doradztwo,
 • istotna redukcja kosztów utrzymania Systemu (nie ma potrzeby zatrudniania i systematycznego szkolenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania orazauditorów wewnętrznych),
 • bezproblemowy przebieg auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • spełnienie wymagania normy odnośnie systematycznych szkoleń z zakresu wdrożonej normy,
 • bezpłatna aktualizacja Systemu Zarządzania w przypadku nowelizacji normy,
 • wymagane przez systemy uprawnienia i szkolenia

Więcej informacji uzyskacie Państwo wykorzystując formularz kontaktowy.

Dyrektywa CE (certyfikacja wyrobów)

Proponujemy Państwu stałą opiekę nad Systemami Zarządzania, zgodnymi z wymaganiami norm - Pełnomocnik jakości.

Opieka obejmuje:

 • pełen zakres prac Pełnomocnika wg uzgodnionych potrzeb
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie auditów wewnętrznych,
 • projektowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania,
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie kierowniczych przeglądów zarządzania,
 • udział konsultanta w auditach zewnętrznych.

Korzyści z powierzenia z roli zewnętrznego Pełnomocnika:

 • gwarancja funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu,
 • profesjonalna pomoc i doradztwo,
 • istotna redukcja kosztów utrzymania Systemu (nie ma potrzeby zatrudniania i systematycznego szkolenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania orazauditorów wewnętrznych),
 • bezproblemowy przebieg auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • spełnienie wymagania normy odnośnie systematycznych szkoleń z zakresu wdrożonej normy,
 • bezpłatna aktualizacja Systemu Zarządzania w przypadku nowelizacji normy,
 • wymagane przez systemy uprawnienia i szkolenia

Więcej informacji uzyskacie Państwo wykorzystując formularz kontaktowy.

Badania laboratoryjne

Proponujemy Państwu stałą opiekę nad Systemami Zarządzania, zgodnymi z wymaganiami norm - Pełnomocnik jakości.

Opieka obejmuje:

 • pełen zakres prac Pełnomocnika wg uzgodnionych potrzeb
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie auditów wewnętrznych,
 • projektowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • stałe doskonalenie Systemu Zarządzania,
 • programowanie, przeprowadzenie oraz raportowanie kierowniczych przeglądów zarządzania,
 • udział konsultanta w auditach zewnętrznych.

Korzyści z powierzenia z roli zewnętrznego Pełnomocnika:

 • gwarancja funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu,
 • profesjonalna pomoc i doradztwo,
 • istotna redukcja kosztów utrzymania Systemu (nie ma potrzeby zatrudniania i systematycznego szkolenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania orazauditorów wewnętrznych),
 • bezproblemowy przebieg auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • spełnienie wymagania normy odnośnie systematycznych szkoleń z zakresu wdrożonej normy,
 • bezpłatna aktualizacja Systemu Zarządzania w przypadku nowelizacji normy,
 • wymagane przez systemy uprawnienia i szkolenia

Więcej informacji uzyskacie Państwo wykorzystując formularz kontaktowy.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2)

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca obowiązkowej redukcji emisji gazów cieplarnianych stanowi część szerszego programu strategiczno - ekonomicznego w zakresie zarządzania emisją gazów cieplarnianych. Prawo to ma wpływ na działalność organizacji na całym świecie.

Obliczenia emisji prowdzimy zgodnie z:

 1. PAS 2060:2010 - Specification for the demonstration of carbon neutrality.
 2. ISO 14064-1:2006 - Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (PN-ISO 14064-1:2008).
 3. ISO 14064-2:2006 - Greenhouse gases -- Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów (Dz. U. 2006 r. Nr 23, poz176) i Programem akredytacji DAC-10:

Więcej informacji uzyskacie Państwo wykorzystując formularz kontaktowy.