Newsletter

Reklama

System HACCP w logistyce, magazynowaniu i transporcie żywności

System HACCP w magazynach żywności – wymagania, audyty

Zgodnie z wymaganiami prawa ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu żywnościowym mają obowiązek wdrożyć i udokumentować system HACCP, niezależnie od swego profilu działalności i wielkości min. tj. magazyny żywności, centra dystrybucji, mroźnie, chłodnie, elewatory, producenci opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością i wiele innych. Wdrożenie zasad HACCP pozwala eliminować ryzyko związane z biologicznym, chemiczny i fizycznym zanieczyszczeniem żywności.

Podstawa systemu HACCP

Podstawę systemu HACCP stanowi 7 zasad definiujących wg przepisów prawa. Co więcej, firmy logistyczne oraz przewoźnicy wożący produkty spożywcze poza wdrożeniem HACCP, mają również obowiązek zgłoszenia się lub rejestracji we właściwym urzędzie odpowiedzialnym za nadzór nad żywnością (np. w Inspektoracie Sanitarnym i/lub Inspekcji Weterynaryjnej). Inspekcja Sanitarna rejestruje wszystkie podmioty, które uczestniczą w łańcuchu spożywczym w obszarze produktów roślinnych i mieszanych a w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej do rejestracji zobowiązane są podmioty uczestniczące w łańcuchu żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wszystkie zasady obsługi logistycznej w sektorze spożywczym powinny być oparte są o zasady zawarte w systemie HACCP opracowanym na podstawie zaleceń zawartych min. w następujących dokumentach:

  • Codex Alimentarius: Food Hygiene (Basic texts) – ver. 2020,
  • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

a także w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego wraz z przepisami wykonawczymi i związanymi. System Zarządzania HACCP powinien być opracowany i wdrożony na podstawie wymagań zawartych w przepisach prawnych lub normie HACCP+ - system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Standardy odwołujące się do HACCP

Na rynku następuje wzrost zainteresowania przedsiębiorstw branży logistycznej i transportowej systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa żywności i pasz tj. IFS Logistics, BRC GS Storage and Distribution, FSSC 22000 lub ISO 22000. Dzieje się tak w związku z wymuszaniem przez rozwijający się rynek podnoszenia świadomości w zakresie świadczonych usług oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i pasz. Wynikiem tego są działania mające na celu sprostanie wymaganiom prawa oraz norm w tym zakresie jak również zaspokojenie potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa transportowe, logistyczne, centra i magazyny dystrybucyjne są gwarantem zapewnienia powierzonym im towarom wyspecyfikowanych przez producentów warunków przechowywania i transportu.

Prawidłowo wdrożone i funkcjonujące systemu HACCP to efektywne narzędzia pracy jak również ważne podstawy rozwoju, w tym również budowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy usług.

Koszty systemu HACCP

Koszty wdrożenia systemu HACCP są uzależnione od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, oferowanych usług oraz liczby zatrudnionych pracowników. Do głównych kosztów należą: szkolenia pracowników i audytorów wewnętrznych, usługi doradcze oraz czas, jaki organizacja musi poświęcić na wdrożenie. Dodatkowym kosztem jest audyt certyfikujący i coroczne audyty re-certyfikacyjne, wykonywane przez firmę zewnętrzną.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Odbiory sanepidu obiektów, magazynów, gastronomii

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Projektowanie technologiczne, projekty technologiczne

Reklama