system haccap w przemyśle spożywczym i paszowym rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wdrożenie haccp instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp ghp gmp dla pracowników, gastronomii, przemysłu, piekarni
haccp-polska.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

bezpieczeństwo żywności

system hacap w przemyśle spożywczym, paszowym, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi, transport, catering

Norma FSSC 22000 (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z nową normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego i paszowego.

System HACCP jest wymogiem prawnym zgodnie z:

 1. wymogami art. 5 rozporządzenia (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych - przedsiębiorstwa produkujące lub wprowadzające środki spożywcze do obrotu (w tym dodatki do żywności)
 2. wymogami rozporządzenia (WE) 853/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (produkcja mięsa, wędlin, drobiu, ryb, jaj, mleka, itp.).

Nasza oferta wdrożenia i szkoleń z HACCP:

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności lub pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 3. Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepsiów prawa
 4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 5. Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

System HACCP wdrażamy w oparciu o:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o bezpiczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i 183/2005 i inne (więcej),
 • Normę ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (więcej),
 • Standard BRC Global Standards - British Retail Consortium (więcej),
 • Standard IFS - International Food Standard (więcej),
 • Wytyczne WHO/FAO Codex Allimentarius (Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
 • National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Irlandia) IS 343: 2000 Food Safety Management Mark,
 • Food and Drug Administration - FDA (więcej).

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności. Co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCAP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem żywnością oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

GFSI Scope of Recognition
(Benchmarking Category Code)

Benchmarking Category Name

Examples of Products / Services and method of production

AI

Farming of Animals

Animals (other than fish and seafood) used for meat production, egg production, milk production or honey production
Growing, keeping, trapping and hunting (slaughtering at point of hunting)

AII

Farming of Fish

Fish and seafood used for meat production
Growing, trapping and fishing
(slaughtering at point of capture)

BI

Farming of Plants

Growing or harvesting of plants (other than grains and pulses) for food

BII

Farming of Grains and Pulses

Growing or harvesting of grains and pulses for food

C

Animal Conversion

Lairage, slaughter, evisceration, bulk chilling, bulk freezing of animals 
Gutting, bulk freezing of fish
Storage of game

D

Pre-process handling of plant products

De-shelling of nuts
Drying of grain
Grading of fruit and vegetables
Storage
Cleaning, washing, rinsing, fluming, sorting, grading, trimming, bundling, cooling, hydro-cooling, waxing, drenching, packing, re-packing, staging, storing, loading and / or any other handling activity that does not significantly transform the product from its original harvested form.

E I

Processing of animal perishable products

Production of animal products including fish and seafood
Meat, eggs, dairy and fish products
Deboning, cutting, washing, trimming, grading, pasteurisation, cooking, curing, fermentation, smoking, chilling, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing

E II

Processing of plant perishable products

Production of plant products (including grains, nuts, and pulses)
Washing, slicing, dicing, cutting, shredding, peeling, grading, pasteurisation, cooking, chilling, juicing, pressing, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing or any other activity that significantly transforms the product from its original whole state

E III

Processing of perishable animal and plant products (mixed products)

Production of animal and plant products
Mixing, cooking, chilling, freezing, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing

E IV

Processing of ambient stable products

Production of food products from any source that are stored and sold at ambient temperature
Aseptic filling, baking, bottling, brewing, canning, cooking, distilling, drying, extrusion, fermentation, freeze drying, pressing, frying, hot filling, irradiating, milling, mixing and blending, packed in modified atmosphere, packed in vacuum packing, pasteurising, pickling, roasting, salting and refining

F

Production of feed

Production of feed from a single or mixed food source
Drying, cooking, milling, mixing and blending and extrusion

G

Catering

Production of food products from any source for consumption outside the home
Cooking, mixing and blending, preparation of component products

H

Retail / Wholesale

Provision of finished food and feed products to a customer
Retailing and wholesaling of food and feed

I

Provision of Food Safety Services

Supply of services related to the safe production of food
Water Supply
Pest Control
Cleaning Services
Test Laboratories

J

Provision of Storage and Distribution Services

Storage facilities for food and feed
Distribution vehicles for food and feed

K

Manufacture of Food Processing Equipment

Production of food and feed processing equipment

L

Production of (Bio) Chemicals

Production of food and feed additives, vitamins, minerals, bio-cultures, flavourings, enzymes and processing aids

M

Production of Food Packaging

Production of food and feed packaging, packaging materials, packaging components in the form of raw materials, part processed, semi converted, converted or fully finished packaging materials and products for use in the supply chain.

N

Food Broker / Agent

The supply of finished food and feed products

 

W celu uzyskania wyceny systemu HACCP oraz dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie formularza.

Świadczymy również usługi pomocnicze dotyczące oznakowania żywności – (klinkij).

Zasady systemu HACCAP:

 • Zasada 1 (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących) i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.
 • Zasada 2 (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.
 • Zasada 3 (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Identyfikacja limitów krytycznych Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.
 • Zasada 4 (art. 5 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie systemu monitorowania CCP Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.
 • Zasada 5 (art. 5 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) 852/2004)- Określenie działań korygujących Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.
 • Zasada 6 (art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur weryfikacji systemu Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.
 • Zasada 7 (art. 5 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) 852/2004) - Ustalenie procedur zapisów : Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.

Wycenę kosztów wdrożenia HACCP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP więcej