Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS Certyfikacja ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego. Certyfikacja systemów zarządzania ISO 9001 Wdrażymy ISO 14001 zapewniając efektywność, szybkość i skuteczność
prawo.haccp.org.pl
HACCAP

EHEC

System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Norma stanowiąca podstawę tego systemu, opracowana przez Międzynarodową Organizację ds. Normalizacji, została opublikowana w około 160 krajach przez krajowe komitety normalizacyjne (w Polsce przez PKN czyli Polski Komitet Normalizacyjny). Pomimo iż kraje te mają niekiedy niezwykle zróżnicowaną kulturę, norma, zgodnie z zasadami światowej normalizacji, posiada dokładnie tę samą treść. W związku z powyższym, niezależnie czy system zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001 jest wdrażany w polskim, niemieckim czy chińskim przedsiębiorstwie, zastosowanie w stosunku do budowanego systemu mają dokładnie te same wymagania. Jest to całkowicie niezależne od rodzaju prowadzonej działalności czy branży, w której działa organizacja. Jednak to właśnie różnice pomiędzy tymi przedsiębiorstwami powodują personalizację systemów zarządzania poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań dla tego samego problemu. Na złożoność oraz regulacje systemów zarządzania środowiskiem wdrażanych przez różne organizacje bardzo duży wpływ mają odnoszące się do danej firmy przepisy prawa i inne, do których spełnienia przedsiębiorstwo jest zobowiązane. Pomimo tych różnic, każdy z tych systemów musi wykazać się ukierunkowaniem na minimalizację zanieczyszczeń, spełnieniem przepisów prawa oraz ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania środowiskowego w celu uzyskania poprawy efektów działalności środowiskowej. Sam fakt wdrożenia, stosowania i doskonalenia systemu zarządzania, aby zaczął przynosić pożądane efekty, należy odpowiednio zobrazować oraz przedstawić Klientom, Kontrahentom oraz otoczeniu, w którym firma funkcjonuje. Najpopularniejszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem realizacji tego celu jest uzyskanie certyfikatu środowiskowego. Certyfikat ISO 14001 jest niezależnym potwierdzeniem, że wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jest zgodny z wymaganiami przedstawionymi w międzynarodowym standardzie ISO 14001. Jest wyśmienitym narzędziem do ukazania firmy jako odpowiedzialnej społecznie poprzez przykładanie wagi do poprawy efektów środowiskowych, jakie powoduje swoją działalnością. Fakt uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001 jest jednoznaczny z tym, że firma zidentyfikowała dotyczące swojej działalności oraz produkowanych wyrobów lub realizowanych usług przepisy prawa i dokłada wszelkich starań, aby realizować wynikające z nich wymagania odnoszące się do swojej działalności. W niektórych branżach (np. motoryzacyjnej) coraz częściej wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 jest podstawą do rozpoczęcia rozmów o współpracy (Klientom nie wystarcza już posiadanie przez dostawcę certyfikatu jakości ISO 9001 lub ISO/TS 16949). Wymagania odbiorców (nie tylko motoryzacyjnych) dotyczą coraz częściej innych aspektów niż tylko jakościowe. Chcąc wykazać przed Klientami swoją odpowiedzialność społeczną, przedsiębiorstwo narzuca swoim dostawcom praktyki, które ukazują ich działalność w jeszcze lepszym świetle. Tymi praktykami najczęściej są te związane z zarządzaniem środowiskowym zgodnym z wymaganiami ISO 14001. W związku z rosnącym zainteresowaniem rynku odnośnie systemów zarządzania środowiskiem zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tej tematyki które zamieściliśmy na naszej stronie. Obejmują one między innymi: ogólne informacje o ISO 14001 korzyści związane z wdrożeniem ISO 14001 rozważania odnośnie tego czy wdrażać system we własnym zakresie czy posiłkować się specjalistami z zewnątrz przebieg procesu wdrażania systemu środowiskowego zgodnego z ISO 14001 certyfikację systemu zarządzania na zgodność z ISO 14001

Decyzja kierownictwa dotycząca wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 wiąże się z zapewnieniem odpowiednich środków do realizacji niniejszego projektu. Decyzja ta powinna być podjęta w oparciu o zasoby, jakimi obecnie dysponuje przedsiębiorstwo – w tym najistotniejsze - zasoby ludzkie. W przypadku braku personelu o odpowiednich kwalifikacjach potrzebnych do wdrożenia systemu we własnym zakresie należy podjąć decyzję, które z rozwiązań będzie dla przedsiębiorstwa bardziej efektywne - wdrożenie we własnym zakresie czy też skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy doradczej. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 ze względu na niezbędną do realizacji tego projektu wiedzę z zakresu przepisów prawa środowiskowego. Przepisów prawa, które dodatkowo często ulegają zmianom lub są wprowadzane nowe przepisy, które po upływie okresu przejściowego (vacatio legis) powinny być w pełni przestrzegane przez przedsiębiorstwa, nierzadko pod groźbą dotkliwych kar. Podejmując decyzje odnośnie sposobu wdrażania systemu zarządzania ISO 14001 należy brać pod uwagę przedstawione poniżej aspekty. Co się wiąże z wdrażaniem systemu zarządzania we własnym zakresie: konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji personelu poprzez szkolenia lub zatrudnienie osoby/osób posiadających niezbędną wiedzę i praktykę w tym z zakresu przepisów prawa środowiskowego potrzeba poświęcenia czasu, który w normalnych warunkach byłby spożytkowany przez pracowników na realizację ich codziennych zadań i obowiązków. Należy zwróć uwagę na fakt, że czas ten będzie niezbędny do: uczestnictwa w szkoleniach potrzebnych do uzyskania wiedzy niezbędnej do wdrożenia systemu oraz z zakresu wymagań normy ISO 14001 i mających zastosowanie przepisów prawa uczestnictwa w działaniach, których celem jest opracowanie niezbędnych regulacji systemu zarządzania (procedury, instrukcje i formularze systemowe, księga zarządzania środowiskowego itp.) uczestnictwa w szkoleniach personelu w celu wdrożenia w życie nowych regulacji uczestnictwa w szkoleniach umożliwiających zdobycie niezbędnej wiedzy i kompetencji umożliwiających przeprowadzanie audytów wewnętrznych realizacji działań weryfikacyjnych: audyty wewnętrzne, przegląd przez kierownictwo koszty zatrudnienia pracowników o niezbędnej wiedzy lub przeszkolenie obecnych pracowników z zakresu regulacji systemu zarządzania środowiskiem i przepisów prawa środowiskowego, w celu przeprowadzania weryfikacji i doskonalenia systemu zarządzania potencjalnie utracone korzyści w wyniku realizacji działań nie leżących w ramach zakresów codziennych zadań i obowiązków Co się wiąże z wdrażaniem systemu zarządzania z pomocą zewnętrznej firmy doradczej: Potrzeba współpracy z zewnętrznymi specjalistami oraz przekazanie im wiedzy odnośnie funkcjonowania firmy, oferowanych przez nią wyrobów lub usług, realizowanych procesów, surowców i zasobów wykorzystywanych do realizacji powyższych, efektach środowiskowych prowadzonej działalności itp. (uwaga: w tym zakresie należy zwrócić uwagę na odpowiednie zapisy w umowie odnośnie poufności danych i informacji, niezachowanie odpowiedniego poziomu poufności danych w przypadku kiedy dotyczą one braku zgodności z prawem ochrony środowiska, może mieć poważne konsekwencje finansowe dla firmy) Koszty związane z wynagrodzeniem dla zewnętrznych specjalistów (w przypadku odpowiednich negocjacji na etapie ofertowania – przed podpisaniem umowy należy zwrócić uwagę, czy koszty wszystkich niezbędnych działań i ich składowe zostały ujęte w ramach danego budżetu) Znacznie mniejsza potrzeba poświęcenia czasu pracowników (w szczególności kadry kierowniczej). Czas ten będzie niezbędny do: Uczestnictwa w spotkaniach z zewnętrznym specjalistą w celu przekazania mu wszystkich niezbędnych informacji i weryfikacji owoców jego pracy Uczestnictwa w ogólnych szkoleniach z zakresu systemu zarządzania przeprowadzanych w ramach projektu wdrożeniowego Uczestnictwa w audytach przeprowadzanych przez specjalistów zewnętrznych (uczestnictwo po stronie audytowanej, co umożliwi odpowiednie merytorycznie i psychiczne przygotowanie do audytu zewnętrznego) Współcześnie coraz większą rolę odgrywają projekty realizowane na zasadzie outsourcingu – czyli zlecane na zewnątrz konsultantom specjalizującym się w tego rodzaju działalności. Wiążą się one z: Oszczędnością czasu realizacji projektu. Doświadczony konsultant sprawniej, szybciej i efektywniej poprowadzi cały projekt od początku do końca Rzeczywistą oszczędnością kosztów projektu Pomimo wydatku na pracę zewnętrznych specjalistów, po podliczeniu wszelkich kosztów oraz potencjalnie utraconych korzyści i różnicy w czasie trwania projektów realizowanych jedną i drugą metodą, koszty te będą niższe niż w przypadku realizacji projektu we własnym zakresie. Zapewnieniem odpowiedniego stopnia zgodności działalności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi, do których to realizacji przedsiębiorstwo jest zobowiązane Z coraz większym przekonaniem (w szczególności po uwzględnieniu całkowitych kosztów bezpośrednich i pośrednich) polscy przedsiębiorcy sięgają po zewnętrznych specjalistów. Dotyczy to obecnie przede wszystkim usług związanych z prowadzeniem procesów: bhp, księgowych i kadrowo płacowych. Jednak coraz częściej są to również usługi, po które przedsiębiorstwa sięgają okazjonalnie: usługi prawne, doradztwo finansowe, podatkowe lub właśnie doradztwo w zakresie zarządzania. Managerowie chętniej decydują się na korzystanie z czyjejś wiedzy i doświadczenia niż na samodzielne zdobywanie tej wiedzy w celu często jednorazowego jej wykorzystania. Zwłaszcza w przypadkach, kiedy wiedza ta ulega dezaktualizacji (w wyniku zmieniających się przepisów prawa) Zapraszamy do kontaktu z nami. Przedstawimy dodatkowe argumenty przemawiające za zleceniem projektu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego specjalistom z zewnątrz. Dodatkowo często miłym zaskoczeniem dla przedsiębiorców jest fakt, iż zarówno koszty realizacji projektów, jak również czas przeznaczany na ich realizację nie są wysokie, jak to mylnie króluje w przekonaniu większości managerów.

Więcej