Nowe wymagania w ISO 9001:2015 Różnice między ISO 9001:2000, a ISO 9001:2015 W miejsce certyfikatów, których ważność wygasa w 2009 r. Opublikowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 nowy certyfikat wystawiony zostanie po audicie recertyfikacyjnym
iso 9001 systemy jakości
Wymogi ogólne Wymogi ogólne ISO 9001:2015 Wymogi dokumentacji Kierownictwo Odpowiedzialność Kierownictwa i satysfakcja Klienta Polityka Standardów

ISO 9001:2015

Wdrażamy ISO 9001 system zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać poprawę ekonomiczną opartą na zadowoleniu Klientów i wysokiej jakości produkcie.

W systemie ISO 9001:2015 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji. Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2015 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty.

ISO wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa. Efektem stosowania zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 powinna być poprawa ekonomiki i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

 • Poprawa efektywności gospodarowania
 • Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania
 • Poprawa konkurencyjności
 • Poprawa jakości wyrobów i usług
 • Elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów
 • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników
 • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001:2015?

Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania ISO 9001:2015 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa.

Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania ISO 9001:2015.

Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji.

Wycenę kosztów wdrożenia ISO 9001 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij ++++.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 1. Audit wstępny [badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015],
 2. Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny,
 3. Szkolenia kierownictwa, audytorów, kadry i pracowników,
 4. Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa,
 5. Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami,
 6. Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach,
 7. Projektowanie dokumentacji systemowej,
 8. Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych,
 9. Szkolenie auditorów wewnętrznych,
 10. Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji. Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej związku z otwarciem rynków światowych dla produktów.

Oferujemy wszystkie niezbędne czynności i szkolenia wymagane do wdrożenia ISO 9001:

 1. audit wstępny wraz z auditem,
 2. szkolenia dla kierownictwa,
 3. zaprojektowanie systemu jakości,
 4. pomoc przy tworzeniu dokumentacji systemu jakości,
 5. nadzór nad procesem wdrażania systemu ISO,
 6. wdrożenie systemu zarządzania jakością,
 7. pomoc konsultacyjna przy wyborze firmy certyfikującej,
 8. kierowanie systemem jakości w firmie [funkacja Pełnomocnika],
 9. wykonywanie o auditów wewnętrznych ISO,
 10. wykonywanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Szkolenia i konsulting dla firm prowadzimy wg wzajemnych uzgodnień w terminach dogodnych dla Klienta. Okres wdrażania systemu w dużej mierze zależy od uzgodnionego wcześniej harmonogramu oraz wielkości firmy.

ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością. Określa zasady kontroli nad pracami, czynnościami w celu uzyskania pewności co do jakości prac, czynności świadczonych na rzecz klienta i jego wymagań.

Wdrożony system ISO 9001 poprawia efektywność pracy pracowników, określa ich zadania, obowiązki i szczegóły odpowiedzialności. Przyczynia się również do obniżenia kosztów w firmie poprzez zwiększenie produktywności, identyfikację produktów, kontrolę nad reklamacjami.

W efekcie zmniejsza się marnotrawstwo pracy, zasobów. Poza tym klienci i ich oczekiwania są spełniane zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku wdrażania systemu ISO 9001 należy:

 • określić przedmiot działań;
 • zaproponować cele;
 • określić politykę jakości;
 • przeprowadzić audity wewnetrzne;
 • utworzyć księgę jakości;

Certyfikacja potwierdza, że firma posiada efektywny system jakości, który został potwierdzony przez zewnętrznego auditora. Certyfikat podnosi prestiż firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. W tym zakresie firmę wspomagają doradcy, którzy profesjonalnie doradzą przy wprowadzaniu wymagań normy PN-EN ISO 9001:2016. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 9001 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij.