Newsletter

Reklama

System HACCP w chłodniach, mroźniach magazynowych

System HACCP w chłodniach i mroźniach żywności – wymagania, audyty, certyfikat

Zgodnie z wymaganiami prawa ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu żywnościowym mają obowiązek wdrożyć i udokumentować system HACCP, niezależnie od swego profilu działalności i wielkości min. tj. chłodnie żywności, centra dystrybucji, mroźnie. Wdrożenie zasad HACCP pozwala eliminować ryzyko związane z biologicznym, chemiczny i fizycznym zanieczyszczeniem żywności na tych etapach logistycznego obrotu żywnością wymagającej specjalnych warunków przechowywania.

Podstawa systemu HACCP

Podstawę systemu HACCP stanowi 7 zasad definiujących wg przepisów prawa. Co więcej, chłodnie i mroźnie oraz przewoźnicy w izotermach (transport chłodniczy) poza wdrożeniem systemu HACCP, mają również obowiązek zgłoszenia się lub rejestracji we właściwym urzędzie odpowiedzialnym za nadzór nad żywnością (np. w Inspektoracie Sanitarnym i/lub Inspekcji Weterynaryjnej). Inspekcja Sanitarna rejestruje wszystkie chłodnie i mroźnie, które uczestniczą w łańcuchu spożywczym w obszarze produktów roślinnych i mieszanych a w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej do rejestracji zobowiązane są chłodnie i mroźnie uczestniczące w łańcuchu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Działalność chłodni i mroźni w sektorze spożywczym powinno być oparte są o zasady opisane w systemie HACCP opracowanym na podstawie zaleceń zawartych min. w następujących dokumentach:

  • Codex Alimentarius: Food Hygiene (Basic texts),
  • rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
  • rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

a także w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego wraz z przepisami wykonawczymi i związanymi. System Zarządzania HACCP powinien być opracowany i wdrożony na podstawie wymagań zawartych w przepisach prawnych lub normie HACCP+ - system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Standardy odwołujące się do HACCP

Na rynku następuje wzrost zainteresowania przez chłodnie i mroźnie systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa żywności tj. IFS Logistics, BRC GS Storage and Distribution, FSSC 22000 lub ISO 22000. Dzieje się tak w związku z wymuszaniem przez rozwijający się rynek podnoszenia świadomości w zakresie świadczonych usług oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Wynikiem tego są działania mające na celu sprostanie wymaganiom prawa oraz norm w tym zakresie jak również zaspokojenie potrzeb klientów.

Prawidłowo wdrożone i funkcjonujące systemu HACCP to efektywne narzędzia pracy jak również ważne podstawy rozwoju, w tym również budowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy usług.

Koszty systemu HACCP

Koszty wdrożenia systemu HACCP w chłodniach i mroźniach są uzależnione od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, oferowanych usług oraz liczby zatrudnionych pracowników. Do głównych kosztów należą: szkolenia pracowników i audytorów wewnętrznych, usługi doradcze oraz czas, jaki organizacja musi poświęcić na wdrożenie. Dodatkowym kosztem jest audyt certyfikujący i coroczne audyty re-certyfikacyjne, wykonywane przez firmę zewnętrzną.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Odbiory sanepidu obiektów, magazynów, gastronomii

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Projektowanie technologiczne, projekty technologiczne

General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969

Reklama