Newsletter

Reklama

GMP+ dla producentów handlu i transportu pasz i zbóż

Standard GMP+ - wdrożenia, audyty, szkolenia oraz certyfikacja bezpieczeństwa pasz

GMP+ to nazwa standardu, którego skrót pochodzi z języka angielskiego (Good Manufacturing Practice) i oznacza „Dobra Praktyka Produkcyjna” oraz połączona jest z systemem HACCP – stąd znak „+” w nazwie. Standard GMP+ ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa pasz na każdym etapie ich produkcji. Dzięki certyfikatowi GMP+ każdy kontrahent otrzyma potwierdzenie, że produkowane, magazynowane i/lub transportowane pasze nie stanowią żadnego zagrożenia dla zwierząt oraz ludzi.

GMP Plus – wymagania standardu

Produkcja pasz stanowi niezwykle ważny element łańcucha żywnościowego. Producenci rolni powinni mieć na uwadze fakt, że jakość wytwarzanych pasz dla zwierząt wpływa nie tylko na bezpieczeństwo zwierząt, ale również na bezpieczeństwo ludzi oraz na inne sektory gospodarcze, które związane są z produkcją zwierzęcą. GMP+ jest standardem, który został opracowany w 1992 roku przez holenderską organizację PDV, czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt, jako część programu „Feed For Food”, którego celem było określenie wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa pasz, a także wymagań stawianych producentom, przetwórcom, firmom handlowym oraz przedsiębiorstwom transportowym – od etapu produkcji do żywienia.

GMP+ – dla kogo certyfikat?

Zarówno wdrożenie, jak i sama certyfikacja systemu zarządzania produkcją i transportem zgodnie ze standardem GMP+ skierowane są do:

 • Producentów pasz dla zwierząt.
 • Producentów składników pasz dla zwierząt.
 • Firm handlowych oraz firm transportowych.

Standard GMP+ – najczęściej wdrażane i certyfikowane kategorie

Standard GMP+ obejmuje cztery najczęściej wdrażane oraz certyfikowane kategorie:

 • GMP B1 – kategoria obejmująca produkcję i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz.
 • GMP B2 – kategoria obejmująca produkcję i sprzedaż materiałów oraz dodatków paszowych.
 • GMP B3 – kategoria obejmująca sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz pasz.
 • GMP B4 – kategoria obejmująca transport materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz pasz.

W powyższych kategoriach zawarte są wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać certyfikat. Wymagania dotyczą przede wszystkim zarządzania bezpieczeństwem pasz, odpowiedzialności kierownictwa, zarządzenia zasobami, sterowania procesem, a także pomiarami, analizami oraz doskonaleniem.

Certyfikat GMP – niezbędne dokumenty

Certyfikacja GMP+ to międzynarodowy system certyfikacji, który zapewnia bezpieczeństwo pasz. Obejmuje część wymogów systemu HACCP oraz ISO 9001/ISO 22000. Podstawa standardu dotyczy także zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP), a także Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP). Dotyczy on również wymagań legislacyjnych prawa paszowego Unii Europejskiej. Firma, która otrzyma certyfikat, może go prezentować w swoich materiałach promocyjnych oraz korzystać z logo certyfikatu.

Dokumenty GMP+ A, B, C i D zawierają informacje, które niezbędne są zarówno dla firm certyfikowanych, jak również firm, które zainteresowane są certyfikacją i dotyczą systemu certyfikacji GMP+, począwszy od warunków ogólnych, niezbędnych do uzyskania certyfikacji aż po sam proces wdrożenia.

Dokumenty GMP+ A

Zawierają dokładny opis ogólnych wymogów do spełnienia dla firm, które chcą uczestniczyć w systemie certyfikacji GMP+.

 • GMP+ A1 Przepisy Ogólne.
 • GMP+ A2 Definicje i Skróty.
 • GMP+ A4 Procedura rozstrzygania sporów.
 • GMP+ A6 Polityka Sankcji Handlowych.

Dokumenty GMP+ B

Obejmują załączniki oraz zapisy krajowe, które odnoszą się do FSA.

 • GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi.
 • GMP+ B1.2 Produkcja, Handel i Usługi – Dodatkowe wymogi dla ISO22000/ PAS222.
 • GMP+ B2.3 Produkcja składników pasz.
 • GMP+ B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz.
 • GMP+ B4 Transport.
 • GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi.

Dokumenty GMP+ C

Dotyczą zasad związanych z zatwierdzaniem nowych Jednostek Certyfikujących oraz osób, które zaangażowane są w audyty. Opisują one również kryteria oceny spełnienia wymogów Polityki Uczciwości GMP+. Dokumenty C zawierają również zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia audytów, które dotyczą czasu trwania audytu oraz kryteriów, jakie powinny być stosowane podczas audytu.

 • GMP+ C4 Taryfa opłat.
 • GMP+ C6 Kryteria oceny i certyfikacji dla certyfikacji GMP + - certyfikacja procesowa.
 • GMP+ C7 Kryteria oceny i certyfikacji / inspekcji dla certyfikacji / inspekcji GMP + - dodatkowe / określone zakresy.
 • GMP+ C10 Wymagania dotyczące akceptacji i procedura dla jednostek certyfikujących.
 • GMP+ C11 Kryteria oceny zgodności jednostek certyfikujących.
 • GMP+ C12 Kryteria oceny i certyfikacji dla certyfikacji GMP + - certyfikacja FSMS.

Dokumenty GMP+ D

Pozwalają dostosować się firmom do ustalonych wcześniej wymogów.

 • GMP+ D1.1 Procedura Benchmark GMP+.
 • GMP+ D1.2 GMP+ Przewodniki.
 • GMP+ D1.3 Informacje o oszustwach.
 • GMP+ D1.3 Kwestionariusz.
 • GMP+ D1.3 Zespół specjalistów.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

GMP+ FSA – korzyści z posiadania certyfikatu

Standard opracowany został zgodnie z obowiązującymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego. GMP+ w znacznym stopniu wpływa na wizerunek firmy na arenie krajowej i międzynarodowej. Korzyści z posiadania certyfikatu GMP+:

 • Znaczne uproszczenie w zakresie międzynarodowego handlu surowcami paszowymi.
 • Możliwość zwiększenia obrotów i uzyskania dostępu do nowych rynków.
 • Gwarancja stosowania przez daną organizację dobrych praktyk.
 • Wiedza oraz doświadczenie przekazywane w trakcie szkoleń oraz audytów.
 • Uczestnictwo w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa pasz.
 • Spełnienie wszystkich wymogów partnerów zagranicznych.
 • Jednoznaczna identyfikacja oraz potwierdzenie jakości pasz.
 • Gwarancja bezpieczeństwa produktu, którą potwierdza strona trzecia.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Minimalizacja ryzyka związana ze spełnieniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 • Efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi.
 • Prawidłowe oznakowanie produktów paszowych.
 • Potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych na wszystkich etapach produkcji standardów.
 • Tworzenie stabilnych procesów decyzyjnych zapewniających oszczędność czasu i pieniędzy.

Zwiększenie zaufania organów państwowych przeprowadzających kontrole.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GMP+ International (FRA/FSA)

EFISC & GTP w sektorze pasz i żywności

Fami-QS bezpieczeństwo dodatków do pasz, mieszanek

Systemy bezpieczeństwa pasz FCA, UFAS, qalimat, ovocom

Reklama