Newsletter

Reklama

GMP dla produktów kosmetycznych

GMP przy produkcji kosmetyków – wdrożenie, szkolenia oraz certyfikacja

Certyfikat GMP został stworzony z myślą o producentach, sprzedawcach i importerach wyrobów kosmetycznych. Podczas wyboru artykułów kosmetycznych klienci kierują się wysoką jakością i bezpieczeństwem ich użycia dla zdrowia. GMP spełnia wszystkie wymagania konsumentów wybierających kosmetyki. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub obrotem produktami kosmetycznymi mogą wdrożyć GMP. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009, warunkiem wstępnym wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek w Unii Europejskiej jest powiadomienie poprzez centralny interfejs elektroniczny CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych w branży kosmetycznej

Stanowi on potwierdzenie wytwarzania produktów w higienicznych warunkach, zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Przede wszystkim w zakresie składników, które mają pozytywnie wpływać na zdrowie klientów. Coraz większą rolę odgrywa wykorzystywanie naturalnych składników w procesie produkcji, co podkreślają producenci i dystrybutorzy kosmetyków na swoich opakowaniach. W takich działaniach ujawnia się pozytywne oddziaływanie na środowisko i przyjęcie postawy organizacji odpowiedzialnej społecznie. GMP wymaga szczegółowej oceny jakości procesów i wytwarzanych produktów kosmetycznych. Wprowadzając wyroby kosmetyczne należy spełnić następujące wymagania:

 • zgłoszenie produktu kosmetycznego w bazie CPNP nie jest równoznaczne z potwierdzeniem statusu danego wyrobu jako produktu kosmetycznego, dopuszczeniem go do obrotu, a tym bardziej poświadczeniem jego bezpieczeństwa zdrowotnego lub spełnienia innych wymagań nałożonych przepisami;
 • przed jego wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu na terenie Unii Europejskiej ustanawia się osobę odpowiedzialną (producent, importer lub dystrybutor, a nawet osoba trzecia wyznaczona stosownymi umowami),
 • osoba odpowiedzialna zapewnienia zgodność danego produktu kosmetycznego z wymogami ww. rozporządzenia, współpracuje z ośrodkami zewnętrznymi w przypadkach działań niepożądanych kosmetyków, gromadzi i aktualizuje dokumentację dotyczącą danego produktu kosmetycznego oraz udostępnia ją na polecenie organów urzędowej kontroli produktów kosmetycznych w Polsce (Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej);
 • produkty kosmetyczne importowane muszą spełniać takie same wymagania, jak kosmetyki produkowane na terenie Unii Europejskiej – odnosi się to w szczególności do składu kosmetyków i wymaganej dokumentacji – w tym raportu bezpieczeństwa (załącznik I do ww. rozporządzenia (WE) nr 1223/2009);
 • w przypadku importowanych produktów kosmetycznych, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany do obrotu jest każdy importer; (jednocześnie importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej);
 • zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2227) wytwórca produktu kosmetycznego ma obowiązek złożyć do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (właściwego ze względu na siedzibę zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne) wniosek o wpis do wykazu zakładów, w postaci papierowej albo elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne. W przypadku zakładów już działających przepisy ww. ustawy przewidują 9-miesięczny termin przejściowy zgłoszenia ww. wniosku (od dnia jej wejścia w życie) na ich zarejestrowanie.
 • rejestracji nie należy utożsamiać z uzyskaniem zgody, czy też decyzji zatwierdzającej działalność zakładu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a kontrola warunków wytwarzania produktów kosmetycznych prowadzona jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach nadzoru bieżącego.
 • wykaz zakładów służy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do monitorowania – przestrzegania przez wytwórców produktów kosmetycznych – zasad dobrej praktyki ich produkcji (ISO 22716). Wykaz ten nie jest dostępny publicznie.
 • pomocne w procesie rejestracji są przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne (Dz. U. 2019 r., poz. 435), które obowiązują od 7 marca 2019 r.;
 • wytwórcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza produkt kosmetyczny. Jest nim każdy producent produktów kosmetycznych, ale będzie nim także zakład, który je wytwarza na zlecenie producenta (osoby odpowiedzialnej).
 • Przez wytwarzanie produktu kosmetycznego należy rozumieć działania prowadzące do otrzymania produktu gotowego, w tym konfekcjonowanie, nawet gdy nie odbywa się ono w tym samym miejscu co wytwarzanie masy produktu.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie wymagań Dobrych Praktyk Produkcyjnych w branży kosmetycznej

Aby przygotować firmę do wdrożenia GMP w firmie produkującej kosmetyki:

 • Wykonujemy przeglądy systemów służących do zarządzania procesami.
 • Weryfikujemy stosowanie się personelu do procedur bezpieczeństwa i międzynarodowych norm produkcyjnych, m.in. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
 • Sprawdzamy etapy procesów produkcyjnych.
 • Analizujemy sprawność w rozpatrywaniu reklamacji i proces zarządzania sugerowanymi zmianami.
 • Oceniamy rzetelność prowadzonej dokumentacji biznesowej i wpisów do księgi jakości.
 • Oceniamy funkcjonalność narzędzi służących do pomiaru jakości i bezpieczeństwa produktów.
 • Sprawdzamy, czy procesy produkcyjne przebiegają w higienicznych warunkach.
 • Kontrolujemy stosowane metody zarządzania odpadami i dbałości o stan urządzeń firmowych.

Proces wdrożenia GMP w zakresie wyrobów kosmetycznych przebiega według następujących etapów

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego w siedzibie klienta.
 • Wskazanie obszarów wymagających poprawy i procesów do optymalizacji.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia systemu GMP.
 • Opracowanie procedur wdrożeniowych oraz instrukcji dla personelu.
 • Ustandaryzowanie prowadzonej dokumentacji, księgi jakości oraz mapy procesów.
 • Wyznaczenie celów do osiągnięcia przez organizację.
 • Usprawnienie procesów dzięki wdrożeniu udoskonalonych systemów do zarządzania jakością produktów.
 • Szkolenie pracowników w zakresie stosowania nowych rozwiązań.
 • Zweryfikowanie poprawności działania systemu zarządzania jakością.
 • Pomoc e trakcie audytu certyfikującego.

Doradztwo przy GMP w branży kosmetycznej

Na każdym etapie wdrożenia GMP zapewniamy stałe wsparcie naszych specjalistów. Oceniamy skuteczność działań, projektujemy zmiany oraz wprowadzamy rozwiązania doskonalące procesy zarządzania używanymi systemami. Oferujemy Państwu usługi związane z doradztwem dla kosmetyków obejmujące m.in.

 • usługę rejestracji kosmetyków w EU w ramach systemu CPNP (Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych - Cosmetic Products Notification Portal),
 • doradztwo, weryfikację i przygotowanie właściwego oznakowania opakowań i ulotek kosmetyków oraz materiałów marketingowych, wg rejestru INCI oraz wg decyzji Komisji (UE) 2019/701 z dnia 5 kwietnia 2019 r. ustanawiająca słownik wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych, tworzenie merytorycznych opracowań na potrzeby agencji oraz marketingu, tłumaczenie oraz korektę opakowań, ulotek i materiałów marketingowych,
 • doradztwo w zakresie klasyfikacji produktu, w tym doradztwo związane ze składem kosmetyku, przewidzianym zastosowaniem, oświadczeniami (claim'ami) i klasyfikacją produktów borderline,
 • doradztwo w zakresie wymagań zgodnie z aktualnym prawodawstwem dla kosmetyków oraz inne usługi związane z wprowadzaniem tego typu produktów na rynki EU.

Certyfikacja standardu GMP w celu potwierdzenia jakości produktów kosmetycznych

Każda firma kosmetyczna, która zdecyduje się na wdrożenie GMP podniesienie swój prestiż rynkowy.

 • Zwiększy konkurencyjność w branży kosmetycznej.
 • Potwierdzi jakość i bezpieczeństwo artykułów kosmetycznych w zakresie ich używania.
 • Wzmocni zaufanie klientów do marki.
 • Pozwoli wejść firmie na międzynarodowy rynek branży kosmetycznej.
 • Przyczyni się do uzyskania wyższej oceny podczas ubiegania się o dotacje czy udział w przetargach.
 • Zminimalizuje ryzyko błędów produkcyjnych dzięki ustandaryzowaniu dokumentacji oraz usprawnieniu systemu zarządzania jakością.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Warto wiedzieć, że wszystkie produkty wprowadzone na rynek UE przed lipcem 2013 r., Które zostały zgłoszone zgodnie ze starą dyrektywą kosmetyczną UE, muszą zostać ponownie zgłoszone - do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych CPNP, aby mogły być dalej dostępne na rynku UE.

Sprawdź również

Cosmetic Products Notification Portal

GIS Kosmetyki i chemikalia

Cosmetic ingredient database

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)

Reklama