Newsletter

Reklama

GlobalGAP w rolnictwie chain of custody grasp

GlobalGAP w rolnictwie – warunki stosowania logo i znakowanie

GLOBALGAP jest właścicielem znaku handlowego „GLOBALGAP”, tzn. sława „GLOBALGAP”, logo „GLOBALGAP” wraz z logo w kształcie litery ”G”, zwanych dalej łącznie „Znakiem Handlowym GLOBALGAP” „Logo z kodem QR” oznacza projekt należący do GLOBALGAP logo z kodem QR (ang. Quick Response). Jednostka certyfikująca sprawdza, w dowolnym czasie, poprawność stosowania znaku handlowego GLOBALGAP i logo z kodem QR. Naruszenie tych zasad przez dostawców może prowadzić do nałożenia sankcji (patrz „Program Certyfikacji GLOBALGAP”).

Znak handlowy GLOBALGAP i logo z kodem QR

Nadany certyfikat uprawnia producenta / firmę do obrotu i dystrybucji swoich produktów pod nazwą handlową, oraz, o ile stosowne, na podstawie logo z kodem QR tylko w następującym zakresie: dane produkty zostały zarejestrowane przez JC i są wytwarzane, poddane postępowaniu po zbiorze i znajdują się w obrocie na miejscu ich produkcji lub w lokalizacji, które zostały zarejestrowane w danej JC, oraz zachowują pełną zgodność z niniejszym standardem.

Producent powinien stosować znak handlowy i / lub logo z kodem QR wyłącznie w związku z produktami zgodnymi z wymaganiami systemu GLOBALGAP W przypadku, gdy certyfikowani producenci nie zgłosili się do dobrowolnego członkostwa w GLOBALGAP a używają logo GLOBALGAP i / lub logo w kształcie litery “G”, powinni połączyć logo z odpowiednim numerem GGN.

Znak handlowy GLOBALGAP nigdy nie powinien znaleźć się na produkcie, opakowaniu detalicznym produktów przeznaczonych do spożycia przez konsumentów lub w punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.

Logo z kodem QR może znaleźć się na produkcie, opakowaniu detalicznym produktu lub w punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.

Producenci mogą stosować znaki handlowe GLOBALGAP tylko na paletach, które zawierają wyłącznie produkty certyfikowane w ramach GLOBALGAP, a które nie będą się pojawiać się w punkcie sprzedaży.

Producenci certyfikowani w ramach GLOBALGAP mogą użyć znaku handlowego GLOBALGAP i logo z kodem QR do komunikacji między firmami oraz dla celów identyfikowalności, segregacji lub identyfikacji na terenie miejsca produkcji.

Detaliści, producenci i inne organizacje, które podpisały dobrowolne członkostwo w GLOBALGAP mogą używać znaku handlowego w drukowanych materiałach promocyjnych, na swoich stronach internetowych, ulotkach, wizytówkach służbowych i eksponować ten znak na tablicach i ekranach, w tym elektronicznych (nie może się pojawiać jako etykieta produktu bezpośrednio powiązana z certyfikowanymi produktami)oraz w komunikacji między firmami.

Zatwierdzone przez GLOBALGAP podmioty mogą używać znaku handlowego w materiałach promocyjnych bezpośrednio związanych z ich działalnością certyfikacyjną GLOBALGAP, w komunikacji między firmami oraz na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALGAP Mogą także korzystać z logo z kodem QR na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALGAP

Znak handlowy GLOBALGAP nigdy nie powinien być stosowany na żadnych gadżetach reklamowych, jakichkolwiek elementach odzieży czy akcesoriach stroju, ani też na żadnych torbach czy przedmiotach użytku osobistego.

Znaku handlowego GLOBALGAP można używać w odniesieniu do pasz certyfikowanych w ramach Produkcji Pasz Pełnoporcjowych (ang. Compound Feed Manufacturing / CFM), certyfikowanego w ramach GLOBALGAP roślinnego materiału rozmnożeniowego, certyfikowanego według IFA materiału wejściowego akwakultury (takiego jak np: ikra, narybek, itp.),na certyfikowanych wg IFA produktach do produkcji zwierzęcej (np. pisklęta), które są wykorzystywane jako wsad do produkcji wyrobów końcowych (wymienionych w wykazie produktów GLOBALGAP),a nie są przeznaczone do sprzedaży konsumentom końcowym oraz nie będą pojawiać się w punkcie ich sprzedaży [detalicznej] odbiorcom końcowym.

Każda firma korzystająca ze znaku handlowego i logo z kodem QR powinna zaznaczyć, że jest to zarejestrowany znak handlowy GLOBALGAP

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Specyfikacje produktów

Producent powinien używać znaku handlowego oraz, w stosownych przypadkach, logo z kodem QR GLOBALGAP w sposób przewidziany przez GLOBALGAP i nie powinien w żaden sposób ich zmieniać, modyfikować czy zakłócać. Jednakże producenci mogą zaprojektować swoje własne logo[typy] i osadzić w nich kod QR. Przykład logo z kodem QR GLOBALGAP (aby obejrzeć więcej kodów, patrz na http://www.globalgap.org), umieszczony [w znaku firmowym] kod QR może zawierać następujące informacje:

  • Numer GGN producenta lub firmy opatrującej etykietą dany produkt.
  • Adres URL z walidacją numeru GGN, który jest powiązany z bazą danych GLOBALGAP
  • Adres URL bazy danych GLOBALGAP
  • Numer partii produktu.
  • Kombinację powyższych danych
  • Numer GLOBALG.A.P (GNN)
  • Numer GLOBALGAP (GGN) stanowi połączenie przedrostka „GGN” oraz 13-cyfrowego numeru liczbowego, który nie obejmuje znaku handlowego GLOBALGAP i jest unikalny dla każdego producenta oraz każdego innego podmiotu prawnego w systemie GLOBALGAP Dla potrzeb tego numeru GLOBALGAP wykorzystuje istniejące Globalne Numery Lokalizacyjne (ang. Global Location Numbers GLN), wydawane i sprzedawane przez lokalne organizacje GS1 (www.gs1.org) lub alternatywnie –w przypadku ich braku –GLOBALGAP przydzieli własny tymczasowy numer GLN. Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia związane z GGN, ponieważ nie jest on równoznaczny z posiadaniem GLN, ponieważ GGN technicznie rzecz biorąc jest numerem składowym sub-GLN jednego niepowtarzalnego numeru GLN będącego własnością GLOBALGAP
  • Numer GGN identyfikuje producenta zarejestrowanego lub certyfikowanego i może być stosowany wyłącznie tak, jak zostało to określone w Punktach Kontroli i Kryteriach Zgodności. Nie może on być umieszczany na etykiecie produktu niecertyfikowanego. Numer GGN (np. GGN 1234567890123) może pojawić się na produkcie, opakowaniu konsumenckim produktu lub punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów. Z numeru GGN można korzystać wyłącznie na dokumentach transakcji / sprzedaży dotyczących certyfikowanych produktów. Gdy dokumenty transakcyjne / sprzedaży obejmują produkty certyfikowane i niecertyfikowane, pozycje certyfikowane muszą być wyraźnie oznaczone, zgodnie z wymogami odpowiednich Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności w Module Bazowym dla Gospodarstw.
  • Podmiot prawny umieszczający GGN na etykiecie powinien być posiadaczem ważnego certyfikatu GLOBALGAP IFA, PPM lub CoC, albo równoważnego z CoC.
  • GGN może być stosowany jako (przekształcony w) kod cyfrowy, na przykład: kod kreskowy, numer EAN, ogólny kod QR lub w formie logo z kodem QR GLOBALGAP itp. Jednakże w przypadku, gdy w danym Punkcie Kontroli i Kryterium Zgodności jest wymagane umieszczenie numeru GGN na etykiecie produktu i / lub w dokumentach transakcyjnych, numer GGN musi pojawić się tam w formacie umożliwiającym bezpośredni odczyt[przez człowieka].

W przypadku zakończenia Umowy Certyfikacji, prawo producenta do stosowania deklaracji dotyczących GLOBALGAP, łącznie ze stosowaniem tego znaku handlowego, numeru GGN czy też logo z kodem QR wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Wydany przez GLOBALGAP GGN może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem GLOBALGAP W przypadku pojawienia się potrzeby identyfikacji organizacji w innych kontekstach lub w dodatkowych aplikacjach, organizacja ta może ubiegać się o nadanie własnego numeru GLN i zgłosić ten numer w GLOBALGAP, który jest zobowiązany do zarejestrowania organizacji pod takim własnym numerem i odpowiedniego wycofania GGN. Numer GLN zastępuje GGN w Systemie GLOBALGAP

Aktualna dokumentacja systemu GLOBALGAP

Summary of Changes V5.2 to V5.3-GFS

EnglishPDF163 KB

Version/Edition Update Summary V5.3-GFS May 14, 2020

Quality Management System Checklist – All Scopes (v5.3-GFS)

EnglishXLSX178 KB

Checklists V5.3-GFS Feb 21, 2020

All Farm Base, Aquaculture (v5.3-GFS)

EnglishPDF1744 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.3-GFS Feb 21, 2020

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables (v5.3-GFS)

EnglishPDF2463 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.3-GFS Feb 21, 2020

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables (v5.3-GFS)

EnglishXLSX195 KB

Checklists V5.3-GFS Feb 21, 2020

All Farm Base, Aquaculture (v5.3-GFS)

EnglishXLSX203 KB

Checklists V5.3-GFS Feb 21, 2020

General Regulations Part III – Certification Body and Accreditation Rules (v5.3-GFS)

EnglishPDF2430 KB

General Regulations V5.3-GFS Feb 21, 2020

General Regulations Part II – Quality Management System Rules (v5.3-GFS)

EnglishPDF2264 KB

General Regulations V5.3-GFS Feb 21, 2020

General Regulations Part I – General Requirements (v5.3-GFS)

EnglishPDF2722 KB

General Regulations V5.3-GFS Feb 21, 2020

Chain of Custody (CoC)

EnglishXLSX376 KB

Checklists V6.0 Oct 24, 2019

Terms of Reference Flowers Ornamentals FG

EnglishPDF303 KB

General Rules V2.0 Sep 25, 2019

Chain of Custody (CoC)

EnglishPDF1173 KB

General Regulations V6.0 Sep 23, 2019

Chain of Custody (CoC)

EnglishPDF800 KB

Control Points and Compliance Criteria V6.0 Sep 23, 2019

Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) - AF, CB, FV

EnglishPDF709 KB

Control Points and Compliance Criteria V1.1-2 Sep 18, 2019

Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) - AF, CB, FV

EnglishXLSX381 KB

Checklists V1.1-2 Sep 18, 2019

Inspection Method and Justification Guideline

EnglishXLSX325 KB

Checklists V5.2 Jul 16, 2019

Produce Safety Assurance - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishXLSX169 KB

Checklists V5 Jul 15, 2019

Produce Safety Assurance - All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishPDF2098 KB

Control Points and Compliance Criteria V5 Jul 15, 2019

Flexible Distribution Rule

EnglishXLSX125 KB

Checklists V5.2 Jul 10, 2019

GLOBALGAP Ocena zrównoważenia gospodarstwa (GGFSA)

PolishXLSX279 KB

Checklists V2.1-2 Apr 17, 2019

Produce Handling Assurance (PHA)

EnglishXLSX527 KB

Checklists V1.1 Apr 1, 2019

Produce Handling Assurance (PHA)

EnglishPDF1529 KB

General Regulations V1.1 Apr 1, 2019

Produce Handling Assurance (PHA)

EnglishPDF933 KB

Control Points and Compliance Criteria V1.1 Apr 1, 2019

Residue Monitoring System (RMS)

EnglishXLSX113 KB

Checklists V5.2 Mar 21, 2019

Quality Management System Checklist - All Scopes

EnglishXLSX175 KB

Checklists V5.2 Mar 21, 2019

Summary of Changes V5.1 to V5.2

EnglishPDF121 KB

Version/Edition Update Summary V5.2 Feb 20, 2019

FSMA PSR and IFA FV + FSMA PSR Add-on Comparative Analysis and Guidance

EnglishPDF869 KB

Guidelines and Supporting Documents

Benchmarking Documents

V1.0 Feb 13, 2019

General Regulations Part I - General Requirements

EnglishPDF1351 KB

General Regulations V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishXLSX191 KB

Checklists V5.2 Feb 1, 2019

General Regulations Part II - Quality Management System Rules

EnglishPDF700 KB

General Regulations V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Aquaculture

EnglishXLSX184 KB

Checklists V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Plant Propagation Material - Best Practices for Nurseries

EnglishXLSX177 KB

Checklists V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Flowers and Ornamentals

EnglishXLSX175 KB

Checklists V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops

EnglishXLSX179 KB

Checklists V5.2 Feb 1, 2019

General Regulations Part III - Certification Body and Accreditation Rules

EnglishPDF906 KB

General Regulations V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishPDF2550 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.2 Feb 1, 2019

General Regulations Part I - Annex I.4 Definitions

EnglishPDF617 KB

General Regulations V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops

EnglishPDF1931 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Flowers and Ornamentals

EnglishPDF1926 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Crops Base, Plant Propagation Material - Best Practices for Nurseries

EnglishPDF1985 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.2 Feb 1, 2019

All Farm Base, Aquaculture

EnglishPDF2029 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.2 Feb 1, 2019

Produce Handling Assurance (PHA)

EnglishXLSX448 KB

Checklists V1.0 Jul 15, 2020

Produce Handling Assurance (PHA)

EnglishPDF1099 KB

General Regulations V1.2 Sep 28, 2020

Crops for Processing (CfP) Standard

EnglishXLSX1735 KB

Checklists V1.1 Apr 27, 2018

Przepisy Ogólne Część III – Zasady Obowiązujące, Jednostki Certyfikujące Oraz Zasady Akredytacji

PolishPDF1286 KB

General Regulations V5.1 Mar 12, 2018

Przepisy Ogólne Część Ⅱ - Zasady Systemu Zarządzania Jakością

PolishPDF929 KB

General Regulations V5.1 Mar 12, 2018

Przepisy Ogólne Część Ⅰ – Wymagania Ogólne

PolishPDF1401 KB

General Regulations V5.1 Mar 12, 2018

Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych, Owoce i Warzywa

PolishXLSX254 KB

Checklists V5.1 Mar 12, 2018

Lista Kontrolna Systemu Zarządzania Jakością, Wszystkie zakresy

PolishXLSX238 KB

Checklists V5.1 Mar 12, 2018

Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych, Owoce i Warzywa

PolishPDF3158 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1 Mar 12, 2018

All Farm Base, Aquaculture

EnglishXLSX404 KB

Checklists V5.1-1 Feb 15, 2018

All Farm Base, Aquaculture Module

EnglishPDF1879 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1-1 Nov 10, 2017

Summary of Changes CPCC AB V5.1 to V5.1-1 AQ

EnglishPDF160 KB

Version/Edition Update Summary V5.1-1 Nov 10, 2017

PSS Addendum to GLOBALGAP General Regulations

EnglishPDF254 KB

General Regulations V4.0 - Edition 4.0-2 Aug 29, 2017

Quality Management System Checklist (all scopes) - Document with tracked changes

EnglishPDF504 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jul 7, 2017

Quality Management System Rules - Document with tracked changes

EnglishPDF717 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jul 7, 2017

Quality Management System Checklist - All Scopes

EnglishXLSX223 KB

Checklists V5.1 Jul 7, 2017

Summary of Changes V5.1 CPCC

EnglishPDF461 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jul 3, 2017

General Regulations Part I - General Requirements

EnglishPDF1206 KB

General Regulations V5.1 Jul 3, 2017

General Regulations Part I - Annex I.4 Definitions

EnglishPDF548 KB

General Regulations V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Plant Propagation Material - Best Practices for Nurseries -

EnglishXLSX234 KB

Checklists V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishXLSX242 KB

Checklists V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Flowers and Ornamentals

EnglishXLSX236 KB

Checklists V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops

EnglishXLSX236 KB

Checklists V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Plant Propagation Material - Best Practices for Nurseries -

EnglishPDF1654 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Flowers and Ornamentals

EnglishPDF1625 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Combinable Crops

EnglishPDF1642 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1 Jul 3, 2017

All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishPDF2390 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.1 Jul 3, 2017

Certification Body and Accreditation Rules - Document with tracked changes

EnglishPDF928 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jun 30, 2017

General Requirements - Document with tracked changes

EnglishPDF1341 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jun 30, 2017

Crops Rules - Document with tracked changes

EnglishPDF541 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jun 30, 2017

Aquaculture Rules - Document with tracked changes

EnglishPDF511 KB

Version/Edition Update Summary V5.1 Jun 30, 2017

Chain of Custody (CoC)

EnglishPDF902 KB

General Regulations V5.0 Jun 9, 2017

Crops for Processing (CfP) Standard - General Rules

EnglishPDF1030 KB

General Rules V1.0 Mar 1, 2017

Changes in CPCC V5 Edition 5.0-1 to Edition 5.0-2

EnglishPDF371 KB

Version/Edition Update Summary V5.0-2 Jul 5, 2016

Changes in CPCC V5 to Edition 5.0-1

EnglishPDF89 KB

Version/Edition Update Summary V5.0-1 Feb 1, 2016

Traceable Changes from IFA Standard V4.0-2 to V5.0 for CPCC Crops modules incl. All Farm Base

EnglishPDF1094 KB

Version/Edition Update Summary Dec 2, 2015

Traceable Changes Document V4-V5 General Regulations

EnglishPDF4125 KB

Version/Edition Update Summary Sep 30, 2015

Traceable Changes Document V4-V5 Aquaculture Module

EnglishPDF694 KB

Version/Edition Update Summary V5.0 Aug 11, 2015

Summary of Changes V5 CPCC All Farm Base, Crops Base, Fruit and Vegetables

EnglishPDF127 KB

Version/Edition Update Summary V5.0 Jul 9, 2015

Chain of Custody (CoC)

EnglishPDF614 KB

Control Points and Compliance Criteria V5.0 Dec 15, 2014

Chain of Custody (CoC)

EnglishXLS165 KB

Checklists V5.0 Dec 15, 2014

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama