Newsletter

Reklama

Anima welfare, dobrostan zwierząt ocena zgodności

Program certyfikacji GlobalG.A.P – proces certyfikacji standardu związanego z produkcją rolną i dobrostanem

GLOBALG.A.P. Standard Integrated Farm Assurance (IFA) składa się z ogólnych zasad i punktów kontroli oraz kryteriów zgodności (CPCC). Elementami składowymi dobrostanu stanowią:

 • Moduł podstawowy dla wszystkich farm: stanowi podstawę wszystkich podzakresów i określa wszystkie wymagania, które muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat.
 • Moduł dotyczący zakresu: określa jasne kryteria w oparciu o różne sektory produkcji żywności. GLOBALG.A.P. obejmuje 3 zakresy: uprawy, hodowle i akwakulturę.
 • Moduł podzakresu: wybrane CPCC obejmują wszystkie wymagania dotyczące określonego produktu lub innego aspektu produkcji i łańcucha dostaw żywności.

Złożenie zgłoszenia o certyfikację

Klient zainteresowany certyfikacją przesyła zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P. W przypadku kontynuacji certyfikacji zgłoszenie przesyłane jest ponownie.

Przegląd zgłoszenia

Przeglądu zgłoszenia dokonuje się w celu upewnienia się, czy:

 • informacja o Kliencie i wyrobie była wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
 • zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany;
 • środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną były dostępne;

Jednostka certyfikująca GlobalGAP ma kompetencje, możliwości do świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji. Po potwierdzeniu prawidłowości i kompletności informacji zawartych w zgłoszeniu przygotowana zostaje umowa. Jeżeli weryfikacja przesłanej przez Klienta dokumentacji jest pozytywna rejestruje się zgłoszenie w bazie GLOBALG.A.P. Gdy Klient po raz pierwszy wnioskuje o certyfikację GLOBALG.A.P., jednostka certyfikująca rejestruje w bazie GLOBALG.A.P nadając mu niepowtarzalny identyfikator (GGN). Maksymalnie w ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego wniosku jednostka certyfikująca przekazuje wnioskodawcy zaświadczenie o nadaniu numeru GGN.

Zmiana jednostki certyfikującej

W przypadku otrzymania zgłoszenia do certyfikacji od Klienta, który deklaruje zmianę Jednostki Certyfikującej, wymagana jest weryfikacji statusu w bazie GLOBALG.AP. Jeżeli na Klienta nie zostały nałożone sankcje i wygasła ważność certyfikatu zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P może zostać przyjęte. Przejście Klienta do innej jednostki certyfikującej jest możliwa gdy nie są na niego nałożone sankcje i nie ma otwartych niezgodności. Klient chcący zmienić jednostkę certyfikującą przed wygaśnięciem ważności certyfikatu może tego dokonać pod warunkiem przesłania do jednostki pisma z prośbą o skrócenie ważności certyfikatu.

Przygotowanie inspekcji i/lub auditu

Inspekcję/ audit przeprowadza się zgodnie z Planem inspekcji/auditu. Żadna inspekcja/audit nie może mieć miejsca, dopóki jednostka certyfikująca nie dokona akceptacji rejestracji wnioskodawcy. Wycenę kosztów wdrożenia, szkolenia, certyfikacji Global GAP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Inspekcja roczna u producenta

Samoocena i inspekcje oraz audyty wewnętrzne muszą być przeprowadzane przynajmniej 1 raz w roku przed inspekcją. Istnieje możliwość przeprowadzenie inspekcji/auditu dokumentacji przed inspekcją/auditem w jednostce produkcyjnej. W obydwu przypadkach audyt dokumentacji może odbyć się maksymalnie dwa tygodnie przed auditem w jednostce produkcyjnej. W przypadku wielu lokalizacji z SZJ wnioskodawca odpowiada za zapewnienie, że wszyscy producenci oraz wszystkie jednostki produkcyjne objęte zakresem certyfikacji spełniają wymagania certyfikacji przez cały czas. Jednostka certyfikująca przeprowadza inspekcję w określonej próbce wszystkich producentów na podstawie zasad określonych w Przepisach Ogólnych GlobalGAP. Inspekcje/audity zewnętrzne dzielą się na zapowiedziane i niezapowiedziane. Inspekcje/audity niezapowiedziane powinny być przeprowadzone u 10% posiadaczy certyfikatów. Inspektor/auditor przeprowadza zgodnie z planem inspekcji/auditu na miejscu u Klienta w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność zgłoszona do certyfikacji. Klient musi posiadać zapisy, począwszy od daty rejestracji w bazie GLOBALG.A.P. lub przez co najmniej 3 miesiące przed przeprowadzeniem pierwszej inspekcji w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Jeżeli podczas auditu zewnętrznej zostały wykryte niespełnione wymagania zostają odnotowane w raporcie z auditu. Dokument uzupełniany jest przez inspektora/auditora na miejscu i podpisany przez Producenta jak i przez auditora/ inspektora. Producent ma obowiązek dostarczyć auditorowi/inspektorowi w terminie 28 dni od daty zakończenia audytu/ inspekcji dowody na zamknięcia niezgodności stwierdzonych podczas auditu. Działania korygujące muszą być tak przeprowadzone, aby zostało osiągnięte 100% spełnionych Wymagań Podstawowych i min. 95% Wymagań Drugorzędnych. Brak zamknięcia niezgodności w powyższych terminach spowoduje w przypadku pierwszej inspekcji: konieczność przeprowadzenia ponownej auditu oraz w przypadku kolejnych auditów: Zawieszenie.

Po zakończeniu auditu i wstępnej weryfikacji dokumentacji, jednostka certyfikująca przesyła Klientowi drogą elektroniczną „Raport z auditu GLOBALG.A.P.”.

Inspektor może pobrać próby do badań w przypadku podejrzenia niestosowania się producenta do wymagań GLOBALG.A.P. Producent lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z przeprowadzenia czynności auditowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu.

Inspekcje nadzoru

Inspekcje nadzoru muszą mieć charakter ponownej inspekcji (zapowiedziana/ niezapowiedziana) i/lub pobrania prób produktów do badań i prowadzone są zgodnie planem auditu.

Zakończenie inspekcji i weryfikacja dokumentacji

Jednostka dokonuje oceny kompletności, poprawności oraz weryfikacji pod względem merytorycznym przekazanej dokumentacji z auditu. Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu certyfikacji Jednostka podejmuje w ciągu 28 dni od daty zakończenia audytu lub od daty zaakceptowania dowodów działań korygujących podjętych w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności. Po pozytywnej decyzji o certyfikacji, Klientowi zostaje wydany certyfikat GLOBALG.A.P. na okres 12 miesięcy. Wydany certyfikat, na wniosek Klienta, może zostać przedłużony na kolejne 4 miesiące (pod warunkiem ponownej rejestracji w bazie GLOBALG.A.P i ważnej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji w okresie przedłużenia). Jeżeli Jednostka nie przyznaje certyfikatu , to wystawia Raport dla Klienta z uzasadnieniem odmowy.

Skargi i odwołania

Odwołania od decyzji podjętych w procesie certyfikacji powinny wpływać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem, natomiast gdy podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, informację o tym przekazuje się także w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem. Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji, może w ciągu 14 dni skierować swoje odwołanie do Przewodniczącego Rady Ekspertów. Odpowiedź na skargę wpływającą do jednostki certyfikującej jest udzielona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności podejmowane są działania mające na celu usunięcie skutków zaistniałego problemu, natomiast jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi

Ostrzeżenia, zawieszenia, cofnięcia, zmiana zakresu

Ostrzeżenie ma charakter zwrócenia uwagi na niezgodności i dotyczy niezgodności, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem ,że zostaną one usunięte we wskazanym terminie. Ostrzeżenie nadaje się, gdy we wszystkich przypadkach wykrytego braku zgodności (nie uzyskanie 100% kryteriów podstawowych i 95% kryteriów drugorzędnych.). Czas przyznany na korektę zostanie uzgodniony między certyfikującym a producentem/ przedsiębiorstwem, maksymalnie do 3 miesięcy na zgłoszenie akcji korekcyjnej od daty ostrzeżenia. Jednostka Certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów.

Zawieszenie ważność certyfikacji i zlecenie działań wyjaśniających w przypadku gdy istnieje możliwość wystąpienia poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pracowników, środowiska, konsumentów i / lub integralności produktu, stwierdzenia niestosowania się Klienta do wymagań GLOBALG.A.P oraz nie wywiązał się z ustaleń pokontrolnych, negatywnych wyników kontroli przeprowadzonej w ramach nadzoru, uniemożliwienia przeprowadzenia działań kontrolnych, stwierdzenia przekroczenia praw i zobowiązań określonych w umowie certyfikacyjnej, jeżeli to przekroczenie nie nosiło znamion złej woli, niespełnienie w terminie zobowiązań finansowych, stwierdzenie, że Klient wprowadził zmiany w produkcji i nie poinformował o tym fakcie jednostki certyfikującej.

Zawieszenia

Producentowi rolnemu/producentowi/ przedsiębiorstwu uniemożliwi się przez pewien okres czasu na korzystanie z symboli GLOBALG.A.P i posługiwania się certyfikatem lub powoływanie się na inne informacje wskazujące na program GLOBALG.A.P. Okres czasu zostanie wyznaczony przez JC i będzie wynosił nie więcej niż 12 miesięcy, jako czas na przeprowadzenie działań) Po wygaśnięciu tego okresu, sankcje, które nie zostały rozwiązane, spowodują anulowanie certyfikatu i kontraktu między JC a rolnikiem/producentem/ przedsiębiorstwem.

Zawieszenia zostaną utrzymane dopóki nie będzie pisemnego bądź widocznego dowodu, który potwierdzi, że niezgodność, z której wyniknęło zawieszenie, została rozwiązana. JC podejmie decyzję o przeprowadzeniu zapowiedzianej lub niezapowiedzianej kontroli w celu weryfikacji dowodów.

Rodzaje zawieszeń bezpośrednich:

 • częściowe: tylko niektóre części z certyfikowanego zakresu upraw są zawieszone
 • całkowite: certyfikat jest całkowicie zawieszony

Produkt nie może być częściowo zawieszony w przypadku indywidualnego producenta (pojedyncze miejsce lub wiele miejsc produkcyjnych), wtedy następuje całkowite zawieszenie. Decyzja dotycząca zawieszenia zostanie przekazana za pośrednictwem oficjalnego listu. Grupa producentów lub producent może dobrowolnie zwrócić się do Jednostki o zawieszenie jednego, kilku lub wszystkich produktów objętych certyfikatem (chyba, że Jednostka już nałożyła sankcji).

Cofnięcie ważność certyfikacji w przypadku:

 • znalezienia dowodów oszustw i/lub braku zaufania do spełniania wymagań GLOBALG.A.P,
 • nadużycia przez Klienta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
 • stwierdzenia podczas kontroli nadzoru istotnych uchybień niemożliwych do szybkiego usunięcia ( naprawy),
 • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu, chyba że Klient uzgodnił z jednostki certyfikującej zmianę terminu,
 • niespełnienie zobowiązań finansowych wobec jednostki,
 • na wniosek Klienta,

Anulowanie kontraktu spowoduje całkowity zakaz korzystania z symboli GLOBALG.A.P i posługiwania się certyfikatem. Producent/ producenci, którym anulowano certyfikat nie może ponownie ubiegać się o certyfikację w przez okres 12 miesięcy od daty cofnięcia certyfikacji.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama