Newsletter

Reklama

GlobalGAP w rolnictwie, wdrożenia, audyty, certyfikaty

Standard GlobalG.A.P – wdrożenia, audyty, szkolenia oraz certyfikacji

Standard GlobalGAP to zbiór wymagań kierowanych do pierwotnej produkcji rolnej. Wdrożenie certyfikatu GlobalGAP daje konsumentom i partnerom handlowym gwarancję prowadzenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a także potwierdza dbałość producenta o zdrowie oraz dobrobyt pracowników.

Czym jest GlobalG.A.P?

GlobalGAP jest najpopularniejszym certyfikatem Dobrej Praktyki Rolniczej, który jest akceptowalny globalnie. Certyfikat powstał w celu zminimalizowania zagrożeń, które wiążą się z wprowadzeniem do obrotu żywności skażonej z pierwotnej produkcji rolnej. Założenia standardu związane są również z dążeniem do minimalizacji negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, a także uwzględniają dbałość o warunki pracy w przedsiębiorstwach produkcji rolnej. Pierwotnie GlobalG.A.P. funkcjonował pod nazwą EUREGAP, czyli standardu powstałego w 1997 roku z inicjatywny organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group), mającego na celu wypracowanie jednolitych procedur Dobrej Praktyki Rolniczej i wspólnych standardów dbałości o bezpieczeństwo żywności. Dziś Certyfikat GlobalG.A.P. dostępny jest dla trzech zakresów produkcji: uprawa rolna, hodowla zwierząt oraz akwakultura i obejmuje łącznie ponad 40 standardów.

GlobalGAP – jakość i bezpieczeństwo żywności, dbałość o środowisko i prawa pracownicze

GlobalG.A.P potwierdza bezpieczeństwo produkcji żywności. Certyfikacja skupia się na zdrowiu konsumenta oraz minimalizacji niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko, a także dużą wagę przykłada do warunków pracy oraz wymagań etycznych. Certyfikacja jest dobrowolna, choć coraz więcej sieci sprzedaży wymaga już od podmiotów dostarczających owoce i warzywa posiadania tego certyfikatu lub starania się o certyfikację w najbliższej przyszłości.

Standardem GlobalGAP objęty jest cały łańcuch produkcji – od wysiewu począwszy, przez pielęgnację upraw, zbiory, aż do ostatecznego produktu. Znajdziemy tu zbiór wymagań dotyczących między innymi bezpieczeństwa żywności, optymalnego stosowania środków ochrony roślin i nawozów, technik uprawy, a także sposobów nawadniania, gospodarowania odpadami oraz dbania o bezpieczeństwo środowiska i zdrowie oraz dobrobyt pracowników.

Certyfikacja GlobalGAP to sposób na zwiększenie wydajności działalności rolniczej oraz zwiększenie zaufania konsumentów, którzy coraz częściej wymagają nie tylko wysokiej jakości i bezpieczeństwa, ale również odpowiedzialności producenta, jeśli chodzi o środowisko i zdrowie pracowników. Posiadanie certyfikatu to ponadto mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem produkowanej żywności.

Jakie są wymagania GlobalG.A.P.?

Certyfikacja GlobalGAP skupia się na:

 • Zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.
 • Dbałości o środowisko.
 • Dbałości o prawa pracownicze.
 • Dobrostanie zwierząt.
 • Zintegrowanym zarządzaniu uprawami (IMC).
 • Zintegrowanej ochronie upraw przed szkodnikami (IPC).
 • Systemie zarządzania jakością (QMS).
 • Systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP).
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Zakresy standardów GlobalGAP

Certyfikacja GlobalG.A.P. skupia się na:

 • GlobalG.A.P. IFA, czyli Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance) – zbiór wymagań kierowanych do pierwotnej produkcji rolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zminimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Dotyczy podmiotów działających w obszarze [(Produkcji roślinnej (zboża, owoce, warzywa, rośliny ozdobne), Produkcji zwierzęcej (drób, trzoda chlewna, owce, bydło), Akwakultury (skorupiaki, ryby, mięczaki)].
 • GRASP, czyli Ocena Ryzyka Dotycząca Praktyk Społecznych (GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Practice) – skupia się na prawach pracowniczych, dbałości o bezpieczeństwo pracy oraz o ochronę zdrowia pracowników, a także jakość ich życia i dobrobyt. Pozwala na ustalenie optymalnego sposobu zarządzania socjalnego.
 • GlobalG.A.P. CoC, czyli Łańcuch Dostaw GlobalG.A.P (Chain of Custody) – określa wymogi skierowane do hurtowni, firm pakujących, dystrybutorów, pośredników i sprzedawców detalicznych, mające na celu potwierdzenie identyfikowalności certyfikowanego produktu w całym łańcuchu dostaw producent-sprzedawca detaliczny.
 • Harmonized Produce Safety Standard (HPSS) – norma dotycząca bezpieczeństwa żywności, która obejmuje dosłownie zharmonizowane normy Inicjatywy Harmonizacji Produktu GAP. Certyfikat HPSS nie gwarantuje zgodności z FSMA, ponieważ zgodność z prawem może zostać stwierdzona jedynie przez organ regulacyjny, taki jak Inspekcja Sanitarna.
 • Livestock Transport Standard – określa wymagania dla firm transportowych w celu uzyskania certyfikatu, a producentom zwierząt w znalezieniu przewoźników. Norma obejmuje transport wszystkich rodzajów zwierząt i ma zastosowanie do wszystkich firm i pojazdów przewożących zwierzęta na odległość powyżej 65 km oraz IFA Livestock Base Section 9 (Livestock Dispatch).
 • Compound Feed Manufacturing Standard (CFM) – standard przeznaczony dla producentów mieszanek paszowych w celu zapewniania bezpieczeństwa pasz w całym łańcuchu produkcji i dostaw zwierząt hodowlanych i akwakultury.

Jak uzyskać certyfikat GlobalG.A.P?

Certyfikat GlobalG.A.P. jest dobrowolny, więc to sam producent wnioskuje o certyfikację. Warto zaznaczyć, że producent może ubiegać się o certyfikat samodzielnie, ale certyfikacja może dotyczyć również większych grup, np. spółdzielni rolniczych lub gospodarstw działających w kilku lokalizacjach. Certyfikacja dotyczy sposobu produkcji, zatem jej podstawą będzie audyt w trakcie zbioru, podczas którego będą mogły zostać potwierdzone wszystkie wymogi standardu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy wdrożyć działania naprawcze, które weryfikowane są w kolejnym audycie. Jeśli dokumentacja z inspekcji będzie poprawna, jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o możliwości przyznania certyfikatu na okres jednego roku. Po otrzymaniu certyfikatu (po ok. 6 miesiącach) należy liczyć się również z niezapowiedzianymi inspekcjami kontrolnymi. By przedłużyć ważność certyfikatu, konieczne będzie natomiast poddanie się ponownej certyfikacji.

Certyfikat GlobalG.A.P. – dlaczego warto wdrożyć?

 • Globar GAP jest najpopularniejszym globalnie akceptowalnym standardem Dobrej Praktyki Rolniczej.
 • Pozwala na zoptymalizowanie procesów produkcji, co wpływa na zwiększenie wydajności i efektywności działalności rolnej.
 • Minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości bezpieczeństwa żywności i zapewnia, że wytwarzany produkt jest bezpieczny i identyfikowalny.
 • Zwiększa zaufanie konsumentów i sieci sprzedaży oraz zwiększa konkurencyjność produktów.
 • Daje szansę na zwiększenie kontaktów handlowych i poszerzenia rynku zbytu, w tym sprzedaży na rynku globalnym.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Dobre praktyki rolnicze, wdrożenia, audyty, certyfikaty

SAI Platform zrównoważone rolnictwo, platforma

GLOBALG.A.P. - The Worldwide Standard for Good Agricultural Practices

Reklama