Newsletter

Reklama

Usługi QSHE pełnomocnika ds. jakości w firmie

Outsourcing funkcji pełnomocnika – utrzymanie zgodności systemów, audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania

Pełnomocnik ds. systemów jakości to pracownik organizacji, który poza swoimi bieżącymi obowiązkami ma za zadanie dbanie o funkcjonowanie istniejących systemów. Pełnomocnik odpowiada bezpośrednio przed kierownictwem organizacji i głównie on ma za zadanie zoptymalizować i utrzymać systemy zarządzania.

W nowych wymaganiach norm odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu została skierowana na najwyższe kierownictwo (zarząd, dyrektorzy, managerowie), które w trakcie procesu certyfikacji jest poddawane audytowi. Na co dzień najwyższe kierownictwo jest obciążone bieżącymi obowiązkami i może nie mieć czasu lub wystarczającej wiedzy merytorycznej, by ciągle doskonalić działanie systemu zarządzania i głównych procesów w organizacji.

Rozwiązaniem może być powierzenie tej funkcji zewnętrznemu Pełnomocnikowi (doradcy), który oprócz rutynowych obowiązków związanych z zarządzaniem systemem, dzięki swojej wiedzy może pełnić następujące zadania:

 • utrzymanie zgodności systemu zarządzania jakością ze standardami, normami, wymaganiami prawa;
 • przegląd, weryfikację i aktualizację zmian w wymaganiach prawnych;
 • przegląd i aktualizację dokumentów tj. księgi jakości, procedur, instrukcji, planów, zapisów;
 • koordynację działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu w organizacji;
 • nadzór nad prowadzeniem zapisów jakościowych przez pracowników oraz ich weryfikację;
 • przegląd, weryfikację i aktualizację dokumentów pod kątem wymagań klientów;
 • planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji;
 • obecność w trakcie audytów certyfikujących, audytów klientów;
 • ustalanie działań korygujących i zapobiegawczych z audytów;
 • doradztwo w związku z niezgodności wyrobów, reklamacji, zwrotów i ewentualnych wycofań wyrobu z rynku;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu system, norm, standardów i wymagań prawnych;
 • przygotowywanie raportów dotyczących funkcjonowania systemów w organizacji;
 • przeprowadzanie przeglądu zarządzania – przygotowanie raportu z przeglądu systemów;

W ramach stałej umowy zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania okoliczności, danych i informacji, o których dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne dotyczące umowy, w szczególności: technologii, handlu, projektów, stwierdzanych niezgodności, które mogą stać się dostępne dla Strony drugiej zarówno w formie pisanej, mówionej, nagranej lub każdej innej.

W ramach umowy pełnienia funkcji pełnomocnika nasi doradcy zobowiązani są do zachowania pełnej poufności i tajemnicy danych oraz informacji. Pełnomocnik zobowiązuje się zachować tajemnicę informacji w szczególności: technologii, handlu, umów, projektów, stwierdzanych niezgodności, które mogą stać się dostępne dla Pełnomocnika zarówno w formie pisanej, słownej lub każdej innej.

Korzyści z zewnętrznego pełnomocnika

Korzyści z usług Pełnomocnika zewnętrznego są następujące:

 • zmniejszenie zaangażowania własnych pracowników, przez co ogranicza się koszty personalne poprzez zatrudnianie dodatkowych osób;
 • pełnienie funkcji audytora wewnętrznego mającego „zewnętrze spojrzenie na działania organizacji;
 • gwarancja, że systemy są prawidłowo nadzorowane i utrzymywane;
 • ograniczenie kosztów szkoleń wewnętrznych pracowników;
 • obiektywizm pozwalający ocenić działania organizacji;
 • aktualna wiedza i doświadczenie w zakresie standardów, norm i przepisów prawnych;
 • transfer wiedzy oraz optymalizacja działań wewnętrznych firmy;
 • profesjonalne doskonalenie systemów, norm i standardów.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GHP i GMP dla producentów, gastronomii i handlu żywnością

Dobrostan zwierząt certyfikacja, ubojnie

Certyfikacja BRC GS dla producentów, firm handlowych i dystrybucyjnych

Certyfikat IFS Food dla producentów żywności, magazynów i handlu

Certyfikacja systemów zarządzania jakością, standardy, normy

Certyfikat systemów zarządzania jakością

Reklama