Newsletter

Reklama

Systemy bezpieczeństwa pasz FCA, UFAS, qalimat, ovocom

Standardy paszowe FCA, FEMAS, Qualimat - wdrożenia, audyty, szkolenia, doradztwo

Przemysł paszowy jest istotnym ogniwem na globalnym rynku towarów. W celu ułatwienia handlu międzynarodowego, oferujemy usługi doradcze poświęcone różnym standardom / programom certyfikacji produktów paszowych oraz byłej żywności. Produkcja pasz stanowi niezwykle ważny element łańcucha żywnościowego. Producenci rolni powinni mieć na uwadze fakt, że jakość wytwarzanych pasz dla zwierząt wpływa nie tylko na bezpieczeństwo zwierząt, ale również na bezpieczeństwo ludzi oraz na inne sektory gospodarcze, które związane są z produkcją zwierzęcą.

OVOCOM/ FCA – opis standardu

OVOCOM powstał w 2001 roku dzięki ścisłej współpracy między czterema ogniwami łańcucha paszowego (przemysł paszowy, handel, transport, przemysł spożywczy). Wszyscy uczestnicy tego łańcucha w Belgii mieli tę samą wizję: zapewnić bezpieczeństwo i jakość pasz w całym łańcuchu produkcji, handlu, przechowywania i transportu. OVOCOM to belgijska platforma przeznaczona dla sektora paszowego. Aby osiągnąć ten cel, zobowiązani jesteśmy dostarczać firmom paszowym niezawodne, wiarygodne i niedrogie systemy bezpieczeństwa pasz.

UFAS / FEMAS – opis standardu

Norma FEMAS obejmuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla wszystkich składników pasz (w tym mikroskładników, takich jak aromaty, witaminy i enzymy) stosowanych w produkcji paszy dla zwierząt, niezależnie od tego, czy są to produkty podstawowe systemu produkcyjnego, czy produkty uboczne, niezależnie od kraju pochodzenia.

QUALIMAT – opis standardu

Qualimat, założony w 1978 roku, jest organizacją złożoną z profesjonalistów pracujących w branży pasz dla zwierząt we Francji, dążących do jakości i bezpieczeństwa surowców używanych do produkcji pasz dla zwierząt. Standard Qualimat Transport jest punktem odniesienia w zakresie zachowania jakości higienicznej podczas transportu produktów luzem (surowców i mieszanek paszowych) przeznaczonych na paszę dla zwierząt.

Standardy bezpieczeństwa pasz – dla kogo certyfikat?

Zasady standardów paszowych zostały opracowane w celu zapewnienia sektor paszowy, że składniki pasz (materiały paszowe, dodatki paszowe, mieszanki paszowe, premiksy) są bezpieczne i spełniają określone kryteria jakości. Standardy można stosować we wszystkich krajach, w których produkowane są składniki pasz, a wniosek o certyfikację jest przeznaczony dla dostawców składników pasz we wszystkich krajach. Główne cele standardów bezpieczeństwa pasz to:

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Standard bezpieczeństwa pasz

Aby zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa pasz, uczestnicy muszą stosować zasady systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej. Zakresy standardów obejmują produkcję pasz dla zwierząt, przechowywanie, transport, handel i badania, w celu wykazania, że wszystkie działania zapewniają bezpieczną paszę dla produkcji zwierzęcej. Standardy bezpieczeństwa pasz są programami certyfikacji produktów lub procesu, w związku z czym każdy składnik paszy dostarczony przez uczestnika będzie oceniany indywidualnie, a wszelkie wydane certyfikaty zgodności będą określać składniki pasz, dla których certyfikowana jest zgodność.

Standardy bezpieczeństwa pasz zapewniają wiarygodną niezależną weryfikację, czy handel wypełnia swoje zobowiązania prawne wynikające z ogólnego prawa paszowego, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz związanych z nim przepisów i kodeksów postępowania. Zakresy certyfikacji standardów bezpieczeństwa pasz:

 • produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz.
 • produkcja i sprzedaż materiałów paszowych oraz mieszanek paszowych.
 • sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz pasz.
 • transport materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz pasz.

W powyższych kategoriach zawarte są wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać certyfikat. Wymagania dotyczą przede wszystkim zarządzania bezpieczeństwem pasz, odpowiedzialności kierownictwa, zarządzenia zasobami, sterowania procesem, a także pomiarami, analizami oraz doskonaleniem.

Standardy paszowe – korzyści z posiadania certyfikatu

Standardy opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego. Korzyści z posiadania certyfikatu standardów paszowych:

 • Znaczne uproszczenie w zakresie międzynarodowego handlu surowcami paszowymi.
 • Możliwość zwiększenia obrotów i uzyskania dostępu do nowych rynków.
 • Gwarancja stosowania przez daną organizację dobrych praktyk.
 • Wiedza oraz doświadczenie przekazywane w trakcie szkoleń oraz audytów.
 • Uczestnictwo w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa pasz.
 • Spełnienie wszystkich wymogów partnerów zagranicznych.
 • Jednoznaczna identyfikacja oraz potwierdzenie jakości pasz.
 • Gwarancja bezpieczeństwa produktu, którą potwierdza strona trzecia.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Minimalizacja ryzyka związana ze spełnieniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 • Efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi.
 • Potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych na wszystkich etapach produkcji standardów.
 • Tworzenie stabilnych procesów decyzyjnych zapewniających oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Zwiększenie zaufania organów państwowych przeprowadzających kontrole.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama