haccap hacap hccp haccp HACCAP
haccp.org.pl
kontakt biopaliwa consulting doradztwo szkolenia audyty emisji

FAQ

pytania hacap co to jest czym jest jak kiedy ile to kosztuje

Najczęściej zadawane pytania

News (najnowsze informacje z serwisów branżowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres email lub telefonicznie

Poniżej będziemy systematycznie przedstawiać Państwu informacje na temat najczęstszych pytań w zakresie wymagań prawnych oraz systemów bezpieczeństwa żywności i pasz.

Niezbędne informacje (FAQ): stan na 20.12.2012 r.

System REDcert EU / DE?

System zrównoważonego rozowju REDcert EU jest systemem europejskim akceptowanym przez wszystkie inne systemy dopuszczone przez Komisję Europejską jak również inne systemy krajowe. Zasięg systemu obejmuje wyłącznie Kraje EOG oraz Ukrainę i Białoruś. Certyfikat REDcert pozwala na sprzedaż biomasy (zbóż), odpadów oraz biokomonentów oraz zaliczenie do NCW.

System ISCC EU / DE ?

System zrównoważonego rozowju ISCC EU jest systemem globalnym akceptowanym przez wszystkie inne systemy dopuszczone przez Komisję Europejską jak również inne systemy krajowe. Zasięg systemu obejmuje cały świat i szeroki zakres biomasy (od zbóż, poprzez kwasy tłuszczowe, bioetanol, itp.). Certyfikat ISCC pozwala na sprzedaż biomasy (zbóż), odpadów oraz biokomonentów oraz zaliczenie do NCW.

System INiG ?

System zrównoważonego rozowju opracowany przez Instytut Nafty i Gazu jest systemem europejskim akceptowanym przez wszystkie inne systemy dopuszczone przez Komisję Europejską jak również inne systemy krajowe. Zasięg systemu obejmuje wyłącznie Kraje EOG. Certyfikat KZR INIG pozwala na sprzedaż biomasy (zbóż), odpadów oraz biokomonentów oraz zaliczenie do NCW.

Czy system HACCP jest obowiązkowy?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dowodów potwierdzających opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zasad systemu HACCP oraz wdrożenie ich w swoim zakładzie. Potwierdzeniem, że system jest wdrożony i działa skutecznie, jest odpowiednie dokumentowanie czynności dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Sposób dokumentowania określa kierujący zakładem, a dokumentacja powinna być dostosowana do wielkości zakładu i rodzaju prowadzonej działalności.

Czy certyfikacja HACCP jest obowiązkowa?

NIE. Ze względu na obowiązek prawny dotyczący systemu HACCP (wg ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) nie ma obowiązku certyfikacji. Certyfikacja systemu HACCP może opierać się o Codex Alimentarius (certyfikat nie akredytowany), normę ISO 22000 (certyfikat akredytowany PCA), dobrowolne systemy certyfikacji BRC / IFS. Przedsiębiorcy zgodnie z prawem są zobowiązani do przedstawiania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności dowodów potwierdzających wdrożenie systemu HACCP.

Czy za brak systemu HACCP grożą kary grzywny?

Tak. Za brak wdrożonego systemu HACCP grożą kary grzywny zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt. 8) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wysokość kar uzależniona jest od oceny inspektora.

Co zawiera dokumentacja dla sklepów spożywczych?

Dokumentacja systemu HACCP dla sklepów spożywczych zawiera indywidualnie opracowaną analizę zagrożeń oraz określone krytyczne punkty kontroli (CCP). Dodatkowo w zakres pakietu wchodzą wszystkie niezbędne procedury i instrukcje dobrych praktyk higienicznych (GHP).

Co zawiera dokumentacja dla gastronomii?

Dokumentacja systemu HACCP dla restauracji, barów i innych zakładów gastronomicznych zawiera indywidualnie opracowaną analizę zagrożeń oraz określone krytyczne punkty kontroli (CCP). Dodatkowo w zakres pakietu wchodzą wszystkie niezbędne procedury dobrych prktyk produkcyjnych (GMP) i instrukcje dobrych praktyk higienicznych (GHP).

Jakie są wymagania standardu BRC Food issue 6?

BRC Global Standard for Food Safety Issue 6 obejmuje wymagania dla przedsiębiorstw z sektora produkcji żywności. Standard nie obejmuje procesów magazynowania / logistyki lub produkcji rolnej. Standard określa 10 wymagań fundamentalnych, które muszą być spełnione aby certyfikat mógł być wydany. Przed przystąpieniem do certyfikacji zalecamy potwierdzenie akredytacji jednostki certyfikującej. Więcej informacji (BRC directory)

Oznakowanie opakowań znakami HACCP?

Zamieszczenie na opakowaniu środków spożywczych informacje o posiadanym systemie HACCP, może sugerować, że pozostałe zakłady nie posiadają wdrożonego systemu HACCP, podczas gdy, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, każdy przedsiębiorca sektora spożywczego, z wyłączeniem produkcji podstawowej jest obowiązany wdrożyć procedury oparte na zasadach systemu HACCP.

Oznakowanie produktów „ECO" lub „BIO" ?

Zamieszczenie na etykiecie artykułu rolno-spożywczego, nie będącego produktem ekologicznym, sformułowania „eco" lub „bio" jest niedozwolone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli). Jeżeli na etykiecie stosuje się terminy: ekologiczny, biologiczny, organiczny lub wersje skrócone „bio", „eco" to obowiązkowo podaje się również: numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej (np. PL-EKO-xx), która nadzoruje danego producenta oraz obowiązkowo od 1 lipca 2010 wspólnotowe logo rolnictwa ekologicznego.

Oznakowanie oleju rzepakowego?

„zawiera naturalne kwasy OMEGA-3", sugerującej, że wyrób posiada specjalne właściwości, podczas gdy wszystkie oleje rzepakowe posiadają takie właściwości [ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)];

„bez cholesterolu" sugerującej, że wyrób posiada specjalne właściwości, podczas gdy wszystkie produkty roślinne w tym oleje rzepakowe nie zawierają cholesterolu [ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)];

„bez konserwantów", sugerującej, że produkt ten posiada szczególne właściwości, podczas gdy do oleju rzepakowego zgodnie z prawem nie wolno dodawać substancji konserwujących [rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych ( Dz. U. Nr 177, poz. 1094)].

Czy szkolenia z HACCP są obowiązkowe?

Przepis art. 59, ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zawiera obowiązek udokumentowania szkoleń wewnętrznych z zakresu systemu HACCP / GHP / GMP. Szkolenie zgodnie z założeniami powinno byc dostosowane do rodzaju prac prowadzonych przez pracowników.

Firma, aby wypełnić wymagania ustawy powinna okresowo prowadzić szkolenia. Jako minimum szkolenia powinny odbywać się 1x rok lub każdorazowo w przypadku zatrudnienia nowego pracownika, w tym pracowników sezonowych.

Dodatkowo firma powinna utworzyć harmonogramy szkoleń oraz dokumentować ich przeprowadzenie (w postaci zaświadczenia, certyfikatu lub listy uczestników.

Certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności?

Aktualne przepisy prawa nie wymagają certyfikacji systemu HACCP jako podstawy prawnej. W przypadku zastosowania dobrowolnych systemów/ norma . standardów bezpieczeństwa żywności certyfikacja jest dobrowolna i uzależniona od potrzeb rynkowych. Wymagania w tym zakresie określają następujące rozwiązania:

1. Certyfikacja roczna (żywność i opakowania): BRC Global Food Safety issue 6, IFS Food Standard ver. 6, IFS Logistics ver. 2, BRC Storage and Distribution issue 2, BRC IoP Packaging sector

2. Certyfikacja trzyletnia (żywność, pasze i opakowania): ISO 22000:2005, FSSC 220000 (w tym PAS223), GMP+ (pasze), QS (Quality Scheme)