Newsletter

Reklama

Obliczenia emisji GHG w łańcuchu LCA wg PAS 2050

Emisje gazów cieplarnianych w Life Cycle Assessment (LCA) – wskaźniki, obliczenia, kalkulatory

Jednym z instrumentów umożliwiających wszechstronne szacowanie ekologicznych skutków działalności gospodarczej (w tym przemysłowej) jest bilans ekologiczny. O dużej popularności tego instrumentu świadczy fakt umieszczenia go w światowych standardach serii ISO 14000x - (LCA) Life Cycle Assessment - Ocena cyklu istnienia (normy ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14048, ISO 14049). Wprowadzenie metodyki Oceny Cyklu Życia (ang. Life Cycle Assessment – LCA) do oceny, zarządzania i monitorowania projektami infrastrukturalnymi oraz przemysłowymi realizowanymi w celu ochrony środowiska.

Ocena wpływu na środowisko

Ocena wpływu prowadzonej na środowisko (szczególnie na zmiany klimatu i poziom emisji gazów cieplarnianych) powinna odbywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich przestrzeganie wymaga stosowania narzędzi pozwalających ocenić wpływ planowanych inwestycji na środowisko w sposób zintegrowany, tj. uwzględniający wszystkie dziedziny ochrony środowiska w całym cyklu życia analizowanej działalności. Jednym z wielu narzędzi umożliwiającym kompleksową ocenę wpływu działalności na środowisko jest technika zarządzania środowiskowego zwana Oceną Cyklu Życia (LCA). Jest to technika oceny zagrożeń środowiskowych rekomendowana w wielu dokumentach UE i stwarzająca możliwość ich identyfikacji oraz hierarchizacji, a tym samym poszukiwania rozwiązań technologicznych mających zachować optymalną jakość środowiska. W ten sposób można precyzyjnie zidentyfikować wszystkie aspekty środowiskowe w poszczególnych dziedzinach ochrony, fazach technologicznych, jak i regionach (np. dla inwestycji tzw. końca rury LCA pozwala ocenić i porównać efekty w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami, dla analizowanego wyrobu wpływ na środowisko w fazie produkcji i użytkowania) oraz porównać efekty ekologiczne.

Pomiary emisji GHG w LCA

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest elementem indywidualnym dla danego przedsięwzięcia, a przede wszystkim projektu inwestycyjnego, w tym infrastrukturalnego (nowej inwestycji, jak i rozbudowy lub modernizacji już istniejących obiektów lub linii produkcyjnych). Ma to wymiar praktyczny, gdyż wprowadza do praktyki gospodarowania, wymogi prawa i polityki ochrony środowiska, poprzez formułowanie konkretnych uwarunkowań i ograniczeń. Przestrzeganie ogólnych norm prawnych, jak też ochrona walorów i jakości środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych inwestycji (lub innych ingerencji w środowisko) odbywa się m.in. poprzez:

  • porównanie alternatywnych rozwiązań, z uwzględnieniem tzw. wariantu zerowego,
  • określenie możliwych do zastosowania środków – organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych – eliminujących lub minimalizujących szkodliwe oddziaływania.

Do określenia wpływu emisji CO2 służy analiza metodą LCA, której zakres reguluje norma ISO 14040. Wytyczne dla konkretnej oceny technologii zawarte są w normie ISO 14044. Analiza emisji GHG to proces ukierunkowany na określenie nakładów emisji CO2, N2O, CH4 w procesach produkcji i dystrybucji produktów i/lub usług skierowany do wszystkich rodzajów branż przemysłu.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Regulacje prawne w obszarze odpadów

Istotne znaczenie techniki LCA podkreślono również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (z dnia 19 listopada 2008 r.) w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, w której wskazano , hierarchię postępowania z odpadami ze względu na przepisy prawne i priorytety polityki dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania nimi:

  1. zapobieganie,
  2. przygotowywanie do ponownego użycia,
  3. recykling,
  4. inne metody odzysku, np. odzysk energii,
  5. unieszkodliwianie.

Wszystkie czynności technologiczne musza być szczegółowo zidentyfikowane w karcie technologicznej wejścia i wyjścia materiałowe, występujące w procesie produkcji przemysłowej, opracowane na potrzeby obliczenia emisji CO2. Konieczne jest natomiast uwzględnienie ekwiwalentu CO2 emisji metanu CH4 i podtlenku azotu N2O.

PAS 2050 Ślad węglowy / Carbon footprint

PAS 2050 to przewodnik opisujący, wymagania w zakresie oceny emisji GHG dla produktów lub usług, w całym jego cyklu życia - od surowców poprzez wszystkie etapy produkcji (lub świadczenia usług), dystrybucję, użytkowanie i utylizację / recykling. Ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla i metanu), które powstają w wyniku czynności lub produktów.

PAS 2060 Carbon Neutral lub Net Zero Carbon

PAS 2060 to specyfikacja techniczna w celu potwierdzenia neutralności węglowej (carbon neutral). Standard ten wyznacza wymagania w celu osiągnięcia i wykazania neutralności węglowej, pozwalając poprawić swoją wiarygodność środowiskową poprzez dokładność i przejrzystość realizowanych produktów i procesów.

Carbon Neutral to termin używany do charakterystyki podmiotu (procesu, usługi, produktu), w którym generowane emisje dwutlenku węgla zostały zrównoważone poprzez finansowanie równoważnej ilości węgla oszczędności w innych częściach świata (clean development). Oszczędności te są generowane poprzez pomoc w finansowaniu projektów dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej, z których wiele przynosi również korzyści społeczne w krajach rozwijających się, tym samym ograniczając emisje gazów cieplarnianych GHG. Popularne systemy to Clean Development Mechanism, Joint Implementation lub Verified Carbon Standard.

Emisje GHG z produkcji żywności

Z dokumentu „Green Deal” wynika, że w przypadku produkcji żywności konsumenci kupujący produkty, będą mieli możliwość weryfikacji, że zakupione towary zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze obszary produkcji żywności to neutralność klimatyczna wraz z bioróżnorodność, strategia od pola do stołu oraz ograniczenie zużycia zasobów tj. woda.

Upstream Emission Reduction (UER)

Branża naftowa paliw transportowy w Europie jest zobowiązania do wykazania redukcji emisji GHG, spełnienie tego obowiązku przez przedsiębiorstwa jest możliwe poprzez projekty redukcji emisji na rynku wydobywczym (UER) i rynku kupujących certyfikaty UER. UER to nowy instrument umożliwiający wykazanie redukcji emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw paliw. Emisje wydobywcze definiuje się jako wszystkie emisje gazów cieplarnianych zachodzące przed wejściem surowca kopalnego do rafinerii. Projekty UER redukujące emisje GHG mogą być realizowane w dowolnym kraju UE lub poza nią. Certyfikaty UER mogą być następnie wykorzystywane przez producentów paliw do realizacji celów redukcji emisji GHG.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Human Fingerprint on Greenhouse Gases

Europejski Zielony Ład na rzecz zrównoważonej gospodarki UE

Carbon Footprint

Dyrektywa (EU) 2018/410

Reklama