Newsletter

Reklama

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych CO2

Kalkulacje emisji GHG w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biomasy, biopaliw, biopłynów

Gazami cieplarnianymi (GHG) nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej, tj. dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), gazy z grupy fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), perfluoropochodnych związków węgla (PFCs) oraz sześciofluorku siarki (SF6).

Wymagania prawne

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Obecnie obowiązujący cel UE, zakładający zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w 2030 r. o co najmniej 40%, w porównaniu z 1990 r., został zgłoszony jako wkład w ramach Porozumienia paryskiego. Aby osiągnąć te cele w efektywny sposób, Komisja Europejska przyjęła komunikat Europejski Zielony Ład w dniu 11 grudnia 2019 r. Dokument ten zawiera długoterminowy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r., w tym zwiększenie ambicji redukcyjnych UE w zakresie klimatu, tak aby do 2030 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 50-55%, w stosunku do poziomu z 1990 r.

Redukcje emisji GHG w przypadku biomasy i biopaliw

W przypadku biopaliw i biopłynów redukcja emisji gazów cieplarnianych musi wynosić nie mniej niż 50% dla instalacji, które istniały i produkowały na dzień 5 października 2015 r., a w przypadku wszystkich instalacji, które rozpoczęły produkcję po tej dacie redukcja emisji wynosi 60%. Nowa dyrektywa RED II limity redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) podnosi do 65%. Liczby te oznaczają wyrażoną w procentach oszczędność emisji gazów cieplarnianych w przypadku wykorzystywania biopaliw i biopłynów w porównaniu z emisjami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku korzystania z paliw kopalnych do 01.01.2021 wskaźnik ten wynosi 83,8 gCO2eq/MJ a po tej dacie dla biokomponentów wynosi 94 gCO2eq/MJ.

Zmiana użytkowania gruntów (iLUC)

W opozycji do produkcji biopaliw I generacji pojawiły się dodatkowe wymagania dla surowców wykorzystywane do produkcji biopaliw w związku ze zwiększeniem powierzchni upraw rolniczych, prowadząc do wzrostu emisji gazów cieplarnianych na skutek przekształceń gruntów. Dlatego Parlament Europejski uwzględnił w całkowitej emisji gazów cieplarnianych dodatkowe wartości emisji, związanej z tzw. pośrednią zmianą użytkowania gruntów – ILUC (Indirect Land Use Change). W październiku 2015 roku weszła w życie dyrektywa 1513/2015/WE zmieniająca dyrektywę RED I, która wprowadza ograniczenie celu użycia biopaliw I generacji do 7% do 2020 roku oraz wprowadza referencyjny cel 0,5% udziału biopaliw II generacji. Obecnie metodyka uwzględniająca ILUC w emisji gazów cieplarnianych jest w trakcie opracowania, a jej praktyczne zastosowanie przewiduje się po 2020 roku.

Obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla produkcji

Ocena oddziaływania na środowisko paliw, biopaliw i innych produktów pochodzących z przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego w oparciu o analizę cyklu życia produktu (LCA). Kalkulacje emisji przeznaczone są dla różnych rodzajów procesów przetwórstwa w łańcuchu biomasy i biopaliw, tj:

 • olejarnie i gorzelnie,
 • rafinerie oraz zakłady bioetanolowe,
 • producenci HVO i co-hvo oraz innych biowęglowodorów,
 • punkty zbiórki odpadów i pozostałości (tj. UCO),
 • zakłady wykorzystujące pirolizę.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla transportu

Ocena oddziaływania na środowisko paliw, biopaliw i innych produktów pochodzących z przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego dla transportu. Kalkulacje emisji przeznaczone są dla różnych form transportu w łańcuchu biomasy i biopaliw, tj.:

 • transport drogowy,
 • transport kolejowy,
 • transport morski, rzeczny,
 • transport lotniczy,
 • transport rurociągami.

Obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla upraw

Indywidualne wartości rzeczywiste (aktualne wartości rzeczywiste)

 • dla produktów wyjściowych i pośrednich w kgCO2eq/Mg suchej masy;
 • przy produktach końcowych w gCO2eq/MJ suchej masy;
 • elementy wzoru eI, esca, eccs, eccr zgodnie z dyrektywą 2001/2018/WE;

Całkowita wartość standardowa lub cząstkowa wartość standardowa

 • dotyczy wyłącznie ścieżki produkcji zdefiniowanej w przepisach dyrektywy 2001/2018/WE;
 • nie wymaga przeliczenia na wartość gCO2eq/MJ;
 • ma zastosowanie tylko dla eec, etd i ep wg dyrektywy 2001/2018/WE

Powiązanie cząstkowych wartości domyślnych (standardowych) i wartości rzeczywistych

 • istnieje możliwość powiązania wartości cząstkowych domyślnych oraz wartości emisji rzeczywistych.

W przypadku biomasy rolniczej istnieje możliwość zastosowania wartości emisji GHG obliczonej dla podstawie struktury statystycznej NUTS 2 dla Unii Europejskiej. Wartości NUTS 2 mogą być stosowane jako alternatywa do wartości rzeczywistych dla upraw w gCO2eq/kg suchej masy i wyłącznie mogą być stosowane z listy publikowanej przez Komisję Europejską w opracowaniu „Overview table on regional cultivation emissions (NUTS values)”.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Europejski Zielony Ład na rzecz zrównoważonej gospodarki UE

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

BioGrace greenhouse gas (GHG) calculation tool

Reklama