Newsletter

Reklama

Reach, ECHA, substancje chemiczne rejestracja

Substancje chemiczne i mieszaniny rejestracje REACH - karty charakterystyk (MSDS)

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006/WE regulujące obszar sektora chemii i substancji chemicznych, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń na wprowadzanie obrotu.

Wymagania prawne REACH

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczą zarówno producentów, importerów produktów chemicznych oraz dalszych użytkowników. Zostało one wprowadzone w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, które mogą być zagrożone w związku z użytkowaniem substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH stosuje się głównie dla producentów oraz importerów substancji chemicznych do UE. Przepisy REACH dotyczą następujących rodzajów przedsiębiorstw:

 • producentów: wytwarzających substancje chemiczne i sprzedających je bezpośrednio lub dostarczających je do innych firm,
 • importerów: kupujących poza granicami UE pojedyncze substancje lub ich mieszaniny lub produkty gotowe (ubrania, meble, wyroby z plastiku),
 • dystrybutorów: przechowujących, a następnie wprowadzających do obrotu chemikalia lub ich mieszanki,
 • użytkowników: stosujących w pracy lub w procesie wytwórczym chemikalia lub mieszaniny chemikaliów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Audyt i doradztwo REACH – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Przegląd działalności organizacji (producent, importer) oraz określenie obowiązków wynikających z przepisów REACH, opracowanie listy substancji, importowanych oraz substancji stosowanych a wymagających rejestracji. Doradztwo w interpretacji przepisów REACH, przygotowanie wniosków, ocena posiadanej dokumentacji i inne czynności doradcze. W rozumieniu rozporządzenia REACH, substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji.

REACH – Rejestracja wstępna lub Inquiry

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji wstępnej, dokonanie w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa firmy wstępnej rejestracji substancji w formie elektronicznej zgodnie z wymaganymi terminami, w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). Przygotowanie i złożenie zapytania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), czy przedłożono już dokumenty rejestracyjne dla tej samej substancji lub kontakt z konsorcjum rejestrującym daną substancję chemiczną.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

REACH – Rejestracja właściwa

Przygotowanie i złożenie zapytania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), czy przedłożono już dokumenty rejestracyjne dla tej samej substancji – dotyczy substancji nowych (niewprowadzonych) lub niezarejestrowanych wstępnie. Zebranie istniejących danych fizykochemicznych, oddziaływań na środowisko i zdrowie człowieka, ocenienie ich przydatności oraz ustalenie brakujących informacji. REACH dzieli substancje na dwa rodzaje: substancje niewprowadzone "non-phase -in" (tj. te substancje, które nie zostały wyprodukowane lub wprowadzone na rynek przed wejściem w życie przepisów REACH) oraz substancje wprowadzone "phase-in" (tj. wszystkie substancje uwzględnione w EINECS lub te, które wyprodukowano we Wspólnocie, lecz nie wprowadzono na rynek w ciągu ostatnich 15 lat lub też tzw. "nie polimery", o których mowa w Dyrektywie 67/548).

Przygotowanie do REACH

Przygotowanie do REACH lub pomoc przy opracowaniu obejmuje min.:

 • Dokumentacja rejestracyjna
 • Raportu bezpieczeństwa chemicznego
 • Scenariuszy narażenia
 • Karta charakterystyki
 • Oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji

Szkolenia z zakresu REACH

Nasi specjaliści przeprowadzą szkolenia wewnętrzne w następujących zakresach:

 • Pierwsza produkcja / pierwszy import – przygotowanie produktu do wprowadzenia do obrotu na terenie UE
 • Ocena i weryfikacja przygotowanej przez firmę dokumentacji rejestracyjnej
 • Kontrola dostaw, sprawdzanie poprawności kart charakterystyki scenariuszy narażenia itp.
 • Pomoc dalszym użytkownikom, którzy wykorzystują chemikalia w procesie wytwarzania swoich wyrobów, w procesie oczyszczania lub do innych celów.

Wymagania dla kart charakterystyki

 • Szkolenia pracowników z tematyki kart charakterystyki
 • Pełna aktualizacja kart charakterystyki zgodna z rozporządzeniem REACH, CLP i rozporządzeniem UE nr 2015/830
 • Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury i mieszanin
 • Tłumaczenie kart charakterystyki na inne języki

Sprawdź również

Certyfikaty SQAS oraz ADR

European Chemicals Agency (ECHA)

System rejestracji substancji chemicznych REACH

Krajowe Centrum Informacyjne do spraw REACH i CLP

Reklama