Newsletter

Reklama

Certyfikat systemów zarządzania jakością

Certyfikacja systemów zarządzania jakością

Uzyskany certyfikat systemu zarządzania świadczy o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, pozwala budować zaufanie do marki i wpływa pozytywnie na jej wizerunek. Organizacje na całym świecie niezależnie od wielkości mierzą się z różnymi wymaganiami w stosunku do zysków, jakości lub nowych technologii. W celu wypracowania przewagi konkurencyjnej organizacja musi stworzyć najpierw sprawny system zarządzania dostosowany do swoich wewnętrznych potrzeb. Nowo powstałe systemy zarządzania powinny być jednak regularnie weryfikowane, aby zapewnić i rozwijać wydajność oraz ciągle doskonalić istniejące procesy.

Zastosowanie systemów zarządzania jakością

Najczęściej certyfikowanymi systemami zarządzania są m.in: systemy zarządzania jakością, usługi IT, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem oraz energią. Certyfikacja systemów zarządzania obejmuję każdą branżę a największe znaczenia ma natomiast w strategicznych sektorach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem np. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym oraz służbie zdrowia.

Doświadczenie i wiedza wyznacznikiem jakości audytu

Auditowanie systemu zarządzania pozwala na identyfikację niezgodności, a tym samym na ciągłe doskonalenie organizacji. Umiejętności, wiedza oraz kwalifikacje audytorów wewnętrznych / zewnętrznych są niezwykle ważne do uzyskania wiarygodnych, powtarzalnych wyników auditów, których konsekwencją jest optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie. Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu (wg. EN ISO 19001). Celem auditu jest stwierdzenie czy wszystkie działania podejmowane w zakresie systemu są realizowane w zgodzie z odpowiednimi procedurami i instrukcjami stanowiskowymi. Audit przeprowadza się w celu oceny i ewentualnego usprawnienia istniejącego systemu, przy pozytywnej ocenie przez audytora i przegląd techniczny wystawiany jest certyfikat. Certyfikaty systemów zarządzania jakością, mają zastosowanie do wszystkich rodzajów procesów w organizacji. Proces dokumentowania i wdrażania tego systemu dzieli się na 5 podstawowych kroków. Do nich należą:

 • Audyt wewnętrzny „zerowy”;
 • Opracowanie systemów zarządzania jakością;
 • Wdrożenie procedur i udokumentowanie informacji;
 • Szkolenia wewnętrzne pracowników;
 • Utrzymanie systemów zarządzania.

Organizacje, które podejmą decyzję o tym, aby wdrożyć u siebie systemów zarządzania, udowadniają swoim klientom, że są wiarygodne, dobrze zorganizowane i mogą tym samym zagwarantować najwyższą jakość produktów i usług. Nasi klienci pochodzą nie tylko z branży spożywczej, ale są związani także z przemysłem ciężkim, budowlanym, samochodowym, odzieżowym, chemicznym, bankowością, szkolnictwem, służbą zdrowia, administracją państwową oraz innymi branżami.

Jeżeli Państwa organizacja wymaga dodatkowego wsparcia

Szkolenia pracowników - oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja systemów zarządzania.

Analiza braków - weryfikujemy, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu systemów zarządzania. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy systemu wymagają poprawy.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Jak wygląda proces certyfikacji systemów zarządzania

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów, informacje dostępne w dziale Referencje. Aby uzyskać certyfikat systemów ze strony jednostki certyfikującej prowadzone są następujące etapy:

 • Pierwszy etap audytu – auditor dokonuje przeglądu dokumentacji systemowej. Przegląd pozwala na przygotowanie planu auditu – określenia ram czasowych zdarzenia oraz wskazania obszarów, które będą objęte auditem;
 • Drugi etap audytu – audit systemu zarządzania odbywa się w głównej siedzibie organizacji, niekiedy także w innych lokalizacjach – zależnie od skali działalności. Rozpoczyna go spotkanie otwierające z przedstawicielami kierownictwa, następnie auditowane są obszary objęte danym systemem.

Audit etapu 2 obejmuje, co najmniej:

 • weryfikacja kontekstu organizacji, identyfikacja zainteresowanych stron, polityki jakości;
 • informacje i dowody zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy dotyczącej systemu zarządzania lub innych dokumentów normatywnych;
 • monitorowania, pomiary, raportowanie i przegląd osiągania kluczowych celów i wskaźników (zgodnych z oczekiwaniami w stosownej normie dotyczącej systemu zarządzania lub innym dokumencie normatywnym);
 • zdolność systemu zarządzania klienta i sposobu jego działania do spełniania mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów;
 • nadzoru operacyjnego klienta nad procesami;
 • auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 • odpowiedzialności kierownictwa za polityki klienta.

Wydanie certyfikatu

Ważność certyfikatu wynosi 3 lata po których następuje proces re-certyfikacji systemów zarządzania. Certyfikacja zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że oferowane produkty spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju.

Koszty certyfikacji

Ceny certyfikacji zależą w dużej mierze od zakresu i wielkości organizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Procedura certyfikacji systemów zarządzania jakością

Polskie Centrum Akredytacji

International Register of Certificated Auditors (IRCA)

Reklama