Newsletter

Reklama

Certyfikat ekologiczny dla rolnictwa, przetwórstwa, handlu

Certyfikat ekologiczny dla producentów, przetwórców i dystrybutorów produktów BIO & EKO

Rolnictwo ekologiczne określa system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna łączy odpowiednie praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt. Certyfikat ekologiczny (certyfikat na produkty organiczne lub biologiczne) to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

Wymagania w zakresie certyfikacji rolnictwa ekologicznego

Certyfikacja systemu rolnictwa ekologicznego niesie za sobą dwojakie korzyści. Przede wszystkim jest to system wpływający na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej jednak strony, rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym i niesie ze sobą wymierne dochody z działalności.

Zakres certyfikacji produkcji, przetwórstwa ekologicznego

Zakres certyfikacji obejmuje następujące rodzaje działalności:

 • Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt produkcja: roślinna i zwierzęca, materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, produkcja grzybów;
 • Zbiór ze stanu naturalnego;
 • Pszczelarstwo;
 • Produkty akwakultury i wodorosty morskie;
 • Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży;
 • Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.
 • Poza zakresem z przepisów prawa „Kosmetyki

Rolnictwo ekologiczne, jako stosunkowo nowym a zarazem korzystnym z punktu widzenia dbałości o stan środowiska sposób prowadzenia produkcji rolnej na zgodność z GAP, napotyka jednak ograniczenia społeczne i ekonomiczne. Rozpoznanie tego typu ograniczeń i wypracowanie na tej podstawie aplikacyjnych rozwiązań stymulujących może zdynamizować rozwój rolnictwa ekologicznego, a równolegle poprawić sytuacje ekonomiczną i poziom uzyskiwanych dochodów przez rolników. Żywność oznaczona Euro-liściem może być przez producenta określana jako „bio”, „organic” lub „eko” (terminy te traktowane są jako synonimy).

Certyfikacja zgodności według przepisów prawa

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów ekologicznych określonych w wymaganiach prawnych. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności organizacji pod kątem spełnienia wymagań. Efektem tych działań jest wydanie certyfikatu zgodności. Zasady certyfikacji wyrobów ekologicznych są regulowane prawnie przez Unię Europejską, dlatego aby mieć pewność, że kupujemy żywność ekologiczną, powinniśmy szukać oznaczeń stosowanych w całej UE.

W celu wydania certyfikatu podmiot wydający certyfikat zapewnia niezależność i bezstronność procesów certyfikacji poprzez spełnianie kryteriów określonych przez normę ISO/IEC TS 17021 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania”.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Dlaczego certyfikat ekologiczny?

Korzyści marketingowe, poprawa wizerunku firmy, zwiększenie motywacji pracowników, potwierdzenie zgodności, wymagania odbiorców produktów lub usług.

Integrowana produkcja roślin to produkcja roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego utworzyła system promujący produkty wysokiej jakości. Na podstawie decyzji z dnia 12 czerwca 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności. System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Przepisy prawne regulujące produkcję ekologiczną

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 1, z późn. zm)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz. Urz. UE L 250 z 28.09.2017 r., str. 1)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018, poz. 1784 z późn. zm.)

Sprawdź również

Certyfikat ekologiczny wymagania, wdrożenia, certyfikacja

Dobre praktyki rolnicze w rolnictwie i produkcji zwierząt

Zielony ład oraz zrównoważony rozwój (green deal, sustainability)

System HACCP dla produktów ekologicznych

Reklama