Bezpieczeństwo Żywności GMO Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja EKOLOGICZNE produkty GMO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
gmo haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł ekologiczne bio
norma iso22000 w branży spożywczej

GMO | ECO

znakowanie gmo eco bio organic etykietowanie

Certyfikat rolnictwa lub przetwórstwa produktów ekologicznych

więcej informacji na stronie: www.certyfikat-ekologiczny.pl

 

 

Wdrożenia i certyfikacja dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego - produkty ekologiczne

Zasady znakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych zawiera rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 209291, zawierające wszystkie wymagania dotyczące ekologicznej produkcji rolnej. Znakowanie produktów powinno dotyczyć następujących ogniw łańcucha produkcji żywności:

 • producenci żywności i pasz,
 • transport i przechowywanie żywności i pasz,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • usługodawców (logistyka),
 • producentów pierwotnych (rolników).

Zakresy certyfikacji:

 1. Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt produkcja (roślinna i zwierzęca, materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, produkcja grzybów),
 2. Zbiór ze stanu naturalnego,
 3. Pszczelarstwo,
 4. Produkty akwakultury i wodorosty morskie,
 5. Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży,
 6. Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.

Logo zielonego listka - Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Rolnictwo ekologiczne ma na celu wytwarzanie wysokiej jakości i zdrowych produktów żywności z zastosowaniem środków naturalnych, a także dbałość o żyzność gleb, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska podczas produkcji rolniczej. Dla konsumenta oznacza to, że kupowany produkt jest naturalny co najmniej w 95 procentach, do jego produkcji nie użyto produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani sztucznych polepszaczy. Ponadto rośliny nie były poddawane działaniu szkodliwych chemikaliów, a zwierzęta były dobrze traktowane. Producent zadbał też o ochronę środowiska naturalnego – m.in. o bioróżnorodność, oszczędność energii, jak najmniejszą ilość odpadów.

.

koszty certyfikacji wdrożenia rolnictwo ekologiczne audyt kontrola

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy.

Wycenę kosztów BIO / ECO oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej

 

Rolnictwo ekologiczne od 2021 roku

Nowe przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie produkcji ekologicznej (bio, eko, organik) ułatwią życie rolnikom ekologicznym (zwiększą przejrzystość prawną) i umożliwią dalszą harmonizację i uproszczenie zasad produkcji.

Tradycyjne wyjątki i odstępstwa będą stopniowo wycofywane (z zastrzeżeniem odnośnych sprawozdań Komisji) zwiększą zaufanie konsumentów przez wzmocnienie systemu kontroli. Sprecyzowano i wzmocniono środki zapobiegawcze i zabezpieczające (np. rolę poszczególnych organów kontrolnych i ich obowiązki). Nowe rozporządzenie wprowadza kontrole sprzedawców detalicznych  i  podejście do kontroli oparte na analizie ryzyka, zmniejszając w ten sposób ogólne obciążenia administracyjne podmiotów, zwłaszcza MŚP.

Specjalne kontrole rolnictwa ekologicznego zostaną uzupełnione obowiązującymi od niedawna przepisami o kontrolach urzędowych w całym łańcuchu rolno-spożywczym.

Kontrole urzędowe sprawią, że konkurencja między produktami z UE a produktami importowanymi stanie się bardziej uczciwa. Zacznie obowiązywać „system zgodności” odnośnie do uznawania prywatnych organów kontrolnych w państwach trzecich. Oznacza to, że organy te – podejmując decyzję o tym, czy dany produkt przeznaczony do wywozu na rynek UE jest ekologiczny – będą musiały przestrzegać unijnych przepisów dotyczących produkcji i kontroli.

Rozwój nowych umów handlowych z państwami trzecimi  ułatwi też podmiotom unijnym znalezienie nowych możliwości rynkowych poza Europą rozszerzą zakres  przepisów ekologicznych, tak by objąć nimi szerszą listę produktów (np. sól, korek, wosk pszczeli, maté, herbaty paragwajskie), liście winorośli, rdzenie palmowe) oraz dodatkowe przepisy dotyczące produkcji (np. w odniesieniu do zwierzyny płowej, królików i drobiu) zapewnią wsparcie drobnym producentom rolnym przez wprowadzenie nowego systemu certyfikacji grupowej. Ułatwi im to przechodzenie na rolnictwo ekologiczne, gdyż zmniejszą się koszty kontroli i certyfikacji oraz powiązane obciążenia administracyjne zapewnią bardziej jednolite podejście do pestycydów.

Nowe rozporządzenie harmonizuje środki zabezpieczające, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prawne. Jednocześnie umożliwia elastyczność w przypadku środków, które należy przedsięwziąć przy wykryciu obecności niedozwolonych substancji, tak by uwzględnić różne sytuacje w różnych państwach członkowskich. Oznacza to, że te państwa, w których już obowiązują krajowe przepisy ustalające progi dla niedozwolonych substancji, będą mogły je utrzymać. 4 lata po wejściu w życie nowych przepisów Komisja przedstawi sprawozdanie oceniające krajowe przepisy i praktyki w tej dziedzinie. Może też przedstawić wniosek ustawodawczy odnośnie do dalszej harmonizacji przepisów dotyczących progów dla substancji niedozwolonych pozwolą wycofać odstępstwa dla upraw bezglebowych w szklarniach. Rolnicy wykorzystujący przed 28 czerwca 2017 r. tę praktykę w szklarniach w Danii, Szwecji i Finlandii będą mogli ją utrzymać przez 10 lat. Przepisy wejdą w życie w 2021 r. - więcej.