Newsletter

Reklama

BRC Packaging dla opakowań do żywności

BRC Global Standard for Packaging Materials przeznaczona dla opakowań do kontaktu z żywnością

BRC Standard for Packaging Materials powstał, by ustanowić jednolite praktyki produkcyjne, które miałyby dać gwarancję bezpieczeństwa produkcji i przechowywania, a także dystrybucji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Celem takiej standaryzacji jest ustanowienie jednolitych norm, które są niezbędne do niezależnej i obiektywnej oceny możliwości produkcyjnych i jakościowych producentów opakowań. Standard BRC for Packaging Materials dotyczy wszelkiego rodzaju opakowań do żywności gwarantując, że produkt jest odpowiedniej jakości, a ponadto, że spełnia stosowne wymagania prawne i normy bezpieczeństwa.

Podstawowe informacje o BRC for Packaging Materiale

BRC Consumer Products skierowany jest do producentów opakowań do żywności (materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Jest to standard dla produktów opakowaniowych, który został opracowany w 2001 roku w Wielkiej Brytanii przez British Retail Consortium. Obejmuje on między innymi producentów opakowań szklanych, z tworzyw sztucznych (np. PET, PVC, PP, PE), papieru, drewna, aluminium, wyrobów z recyklingu, itp. Wyroby klasyfikowane są tu na grupy, w których wyróżnić można odrębne wymagania, zależnie od tego, jak produkty te wpływają na bezpieczeństwo użytkownika i jakie przepisy prawne i normy się do nich odnoszą.

Wymagania podstawowe standardu BRC dla opakowań

 • Uwzględnić zgodność materiałów do kontaktu z żywnością, które wchodzą w skład opakowań.
 • HARA hazard analysis and risk assessment dla opakowań.
 • Dostosować standardy do wymagań odbiorców.
 • Uprościć wymagania i terminologię standardów, by ułatwić ich zrozumienie jednostkom podlegającym certyfikacji.
 • Poszerzyć zakres produktów i objąć standaryzacją również produkty z nadrukami farbami oraz różnego rodzaju komponenty i surowce.
 • Upewnić się, że wymagania oparte są na ryzyku.
 • Nadruki na opakowaniach oraz stosowane kleje i rozpuszczalniki.
 • Wprowadzić poziom podstawowy i wyższy wymagań certyfikacji, by zachęcić jednostki podlegające certyfikacji do ciągłego doskonalenia.

Produkty opakowaniowe można podzielić na dwie grupy

 • Opakowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością, jak np. wyroby papiernicze, wyroby z drewna i szkła, metalu, tworzywa sztuczne itp.
 • Opakowania do pośredniego kontaktu z żywnością, jak np. kartony z tektury, opakowania zbiorcze, etykiety, naklejki, itp.

BRC GS PM posiada dwa poziomy

Każdy z wymienionych wyżej standardów BRC Packaging Materials może być certyfikowany na poziomie podstawowym lub na poziomie wyższym. Dzięki temu możliwa jest elastyczność odzwierciedlania potrzeb konsumentów, zależnie od sektora produktu i jego ryzyka. Ponadto zachęca to jednostki podlegające certyfikacji do ciągłego rozwoju. Normy poszczególnych poziomów standardów BRC Packaging Materials opracowane zostały przez grupy ekspertów branżowych, dzięki czemu są bardzo szczegółowe i wymagające, a jednocześnie maksymalnie zrozumiałe dla jednostek podlegających certyfikacji. Wymagania określone w normach koncentrują się na kluczowych zagadnieniach, które związane są z produkcją bezpiecznych i legalnych produktów, które pozostają jednocześnie zgodne z wymaganiami jakościowymi konsumentów. Zgodność ze standardem BRC Materiały Opakowaniowe weryfikują niezależne jednostki certyfikujące. Audyty przeprowadzane są w częstotliwości zależnej od grupy wyrobów – najczęściej co 12 miesięcy, a uzyskanie lub przedłużenie certyfikatu BRC GS Packaging Materials potwierdzane jest wpisem do bazy BRC.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Podstawowe wymagania BRC Packaging

 • Istocie zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla.
 • Ocenie ryzyka produktu, by mieć pewność przed uruchomieniem produkcji, że projekt produktu jest bezpieczny i zgodny z prawem.
 • Ocenie ryzyka procesowego, by zrozumieć i ustalić priorytety skutecznego zarządzania potencjalnymi problemami produkcji.
 • Projekcie i utrzymaniu środowiska fabrycznego i produkcyjnego, by zapewnić, że jest on prawidłowy i chroni produkty przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
 • Efektywnym testowaniu i pobieraniu referencyjnych próbek produktów.

Co konkretnie zawiera standard dla opakowań ?

Zarówno materiały i wyroby do kontaktu z żywnością oraz do pośredniego kontaktu. Prowadzone badania migracji obejmują najważniejsze obszary, na których powinno być skupione działanie przedsiębiorstwa, by zapewnić odpowiednią jakość, zgodność z wymogami prawnymi i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Standard Global Standard for Packaging Materials to zatem znane dotychczas systemy zarządzania jakością (ISO), które poszerzone zostały o wymagania związane z higieną i infrastrukturą zakładu oraz z jego personelem. Standardy BRC Global Standard for Packaging Materials obejmują:

1. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla

W sekcji pierwszej określono odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla za wdrożenie skutecznego planu bezpieczeństwa opakowań i dbanie o jego standard, zgodność z normami prawnymi i rozwój. Choć odpowiedzialność za wyrób leży na każdym z pracowników firmy, to właśnie zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla uważane jest tu za kluczowe. W części pierwszej podano zatem wytyczne dotyczące zapewnienia odpowiednich zasobów i skutecznej komunikacji, a także przeglądów systemu oraz podjętych działań i możliwości ich poprawy. Nasi konsultanci mogą pełnić funkcję Pełnomocnika w Państwa firmie aby zapewnić pełną zgodność systemu z wymaganiami.

2. Analiza i zarządzanie ryzykiem produktu i produkcji

By dostarczyć konsumentowi produkty bezpieczne, legalne i o pewnej jakości, należy upewnić się, że projekt lub receptura spełnia normy prawne. Należy upewnić się ponadto, że produkt będzie bezpieczny dla konsumenta podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, a także, że jego jakość nie zawiedzie w oczekiwanym okresie użytkowania. W sekcji drugiej omówione zostały zatem wymagania prawne oraz proces testowania bezpieczeństwa żywności i legalności produktów, a także przydatności opakowań przed rozpoczęciem produkcji.

3. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów

Sekcja trzecia zawiera wytyczne, które dotyczą zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów. Znajduje się tutaj wiele wymagań, które zawarte są w normach ISO. Standardy dotyczą między innymi specyfikacji produktu, zatwierdzenia dostawcy, a także identyfikowalności i ewentualnego zarządzania incydentami czy wycofaniem produktu lub serii produktów.

4. Standardy obowiązujące w zakładzie produkcyjnym

Część czwarta obejmuje wymagania dotyczące środowiska produkcyjnego. Standardy obowiązujące w zakładzie to między innymi oczekiwania co do rozmieszczenia oraz utrzymania budynków i urządzeń, a także ich czyszczenia, zwalczania szkodników i zarządzania odpadami.

5. Kontrola i testowanie zgodności produktu

Piąta sekcja standardów to wymagania, które dotyczą testowania produktów, a także pobierania i konserwacji próbek referencyjnych.

6. Kontrola procesu produkcyjnego

W sekcji szóstej opisano szczegółowo, w jaki sposób proces produkcji powinien być zarządzany oraz kontrolowany, by zapewnić produkcję legalnych towarów o niezmiennym bezpieczeństwie i o oczekiwanej jakości. Normy te podane zostały w oparciu o zasady oceny ryzyka i zagrożeń. Standardy tej sekcji obejmują między innymi kontrolę zanieczyszczenia, operacji pakowania oraz zwolnienia produktów.

7. Personel

Określone są tu standardy, które są niezbędne do szkolenia personelu. Podane zostały w tej sekcji ponadto standardy odnoszące się do odzieży ochronnej i higieny osobistej w miejscu pracy (dotyczą wybranych grup).

Korzyści z wdrożenia standardu BRC GS for Packaging Materials

 • Zapewnienie wysokiej jakości opakowań, etykiet do żywności.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania opakowań szklanych, metalowych przez konsumentów.
 • Zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami specyficznymi dla danego sektora i zgodności produkcji z wymogami prawnymi i dyrektywami unijnymi oraz wymaganiami GMP.
 • Spełnienie wymagań stawianych przez partnerów handlowych na całym świecie, w tym stawianych przez sieci handlowe i zdobycie przewagi nad konkurencją w tym zakresie.
 • Realny wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym.
 • Uproszczona standaryzacja jakości i bezpieczeństwa dla dostawców.
 • Szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia niezgodności produktu.
 • Zmniejszenie ryzyka ewentualnej odpowiedzialności producenta, dzięki udokumentowanemu spełnieniu standardów bezpieczeństwa.
 • Dobre przygotowanie do wycofania wadliwych towarów i serii towarów z rynku.
 • Realny wzrost zaufania konsumentów – w tym klientów aktualnych i potencjalnych, a także dostawców i jednostek kontrolujących.
 • Redukcja do minimum audytów dostawców.
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.

Sprawdź również

IFS opakowania do żywności i kosmetyków

PAS 223 wymagania dla opakowań do żywności

Ustawa o towarach paczkowanych wymagania procedury

ISO 15378 opakowania do leków, kosmetyków

ISO 15593 opakowania do żywności, suplementów diety

BRC Global Standard for Packaging Materials

Reklama