Newsletter

Reklama

BRC CP dla produktów konsumenckich, niespożywczych

BRC GS Consumer Products dla producentów artykułów typu „non-food”

BRC GS Standard powstał, by ustanowić jednolite globalnie praktyki produkcyjne, które miałyby dać gwarancję bezpieczeństwa produkcji i przechowywania, a także dystrybucji oraz pakowania wyrobów nie będących żywnością tj. producentów past i szczoteczek do zębów, chemii domowej, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp. Celem takiej standaryzacji jest ustanowienie jednolitych norm, które są niezbędne do niezależnej i obiektywnej oceny możliwości produkcyjnych i jakościowych producenta. Standard BRC Consumer Products dotyczy wszelkiego rodzaju produktów non-food i informuje konsumenta, że produkt jest odpowiedniej jakości, a ponadto, że spełnia stosowne wymagania prawne i normy bezpieczeństwa.

Podstawowe informacje o BRC GS Consumer Products

BRC Globar Standard Consumer Products skierowany jest do producentów artykułów non-food, które zaspokajają indywidualne potrzeby konsumentów finalnych. Jest to standard dla produktów nieżywnościowych, który został opracowany w 2003 roku w Wielkiej Brytanii przez British Retail Consortium. Obejmuje on między innymi producentów tekstyliów, zabawek, ubrań, artykułów papierniczych, AGD, RTV, kosmetyków, chemii gospodarstwa domowego itp. Wyroby klasyfikowane są na grupy, w których wyróżnić można odrębne wymagania, zależnie od tego, jak produkty te wpływają na bezpieczeństwo użytkownika i jakie przepisy prawne i normy się do nich odnoszą.

Zmiany w standardzie BRC GS Consumer Products

 • Uwzględnić różnorodność produktów, które wchodzą w skład produktów konsumenckich.
 • Dostosować standardy do rzeczywistych oczekiwań konsumentów.
 • Uprościć wymagania i terminologię standardów, by ułatwić ich zrozumienie jednostkom podlegającym certyfikacji.
 • Poszerzyć zakres produktów i objąć standaryzacją również produkty sprzedaży hurtowej oraz różnego rodzaju komponenty i surowce.
 • Upewnić się, że wymagania oparte są na ryzyku.
 • Wprowadzić poziom podstawowy i wyższy wymagań certyfikacji, by zachęcić jednostki podlegające certyfikacji do ciągłego doskonalenia.

Podział produktów wg standardu BRC GS Consumer Products

 • Ogólne towary, jak np. wyroby papiernicze, wyroby z drewna i skóry, meble, sprzęt AGD itp.
 • Towary z kategorii higieny osobistej jak np. kosmetyki, szczoteczki do zębów, itp.
 • Artykuły gospodarstwa domowego jak np. środki czystości, wyroby do pakowania żywności, itp.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Standard BRC CP posiada dwa poziomy wymagań

Każdy z wymienionych wyżej standardów BRC Consumer Products może być certyfikowany na poziomie podstawowym lub na poziomie wyższym. Dzięki temu możliwa jest elastyczność odzwierciedlania potrzeb konsumentów, zależnie od sektora produktu i jego ryzyka. Ponadto zachęca to jednostki podlegające certyfikacji do ciągłego rozwoju. Normy poszczególnych poziomów standardów BRC Consumer Products opracowane zostały przez grupy ekspertów branżowych, dzięki czemu są bardzo szczegółowe i wymagające, a jednocześnie maksymalnie zrozumiałe dla jednostek podlegających certyfikacji. Wymagania określone w normach koncentrują się na kluczowych zagadnieniach, które związane są z produkcją bezpiecznych i legalnych produktów, które pozostają jednocześnie zgodne z wymaganiami jakościowymi konsumentów. Zgodność ze standardem BRC Consumer Products weryfikują niezależne jednostki certyfikujące. Audyty przeprowadzane są w częstotliwości zależnej od grupy wyrobów – najczęściej co 12 miesięcy, a uzyskanie lub przedłużenie certyfikatu BRC Consumer Products potwierdzane jest wpisem do bazy BRC.

Standard BRC GS CP najważniejsze wymagania

Wymagania standardu koncentrują się w szczególności na:

 • Zaangażowaniu kierownictwa wyższego szczebla.
 • Ocenie ryzyka produktu, by mieć pewność przed uruchomieniem produkcji, że projekt produktu jest bezpieczny i zgodny z prawem.
 • Ocenie ryzyka procesowego, by zrozumieć i ustalić priorytety skutecznego zarządzania potencjalnymi problemami produkcji.
 • Projekcie i utrzymaniu środowiska fabrycznego i produkcyjnego, by zapewnić, że jest on prawidłowy i chroni produkty przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
 • Efektywnym testowaniu i pobieraniu referencyjnych próbek produktów. 

Co konkretnie zawierają standardy produktów konsumenckich?

Zarówno towary ogólne, jak również produkty higieny osobistej i gospodarstwa domowego podzielone zostały na siedem głównych sekcji. Punkty te obejmują najważniejsze obszary, na których powinno być skupione działanie przedsiębiorstwa, by zapewnić odpowiednią jakość, zgodność z wymogami prawnymi i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Standard BRC CP to zatem znane dotychczas systemy zarządzania jakością (ISO), które poszerzone zostały o wymagania związane z higieną i infrastrukturą zakładu oraz z jego personelem. Standardy BRC Consumer Products obejmują:

1. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla

W sekcji pierwszej określono odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla za wdrożenie skutecznego planu bezpieczeństwa produktu i dbanie o jego standard, zgodność z normami prawnymi i rozwój. Choć odpowiedzialność za wyrób leży na każdym z pracowników firmy, to właśnie zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla uważane jest tu za kluczowe. W części pierwszej podano zatem wytyczne dotyczące zapewnienia odpowiednich zasobów i skutecznej komunikacji, a także przeglądów systemu oraz podjętych działań i możliwości ich poprawy.

2. Analiza i zarządzanie ryzykiem produktu i produkcji

By dostarczyć konsumentowi produkty bezpieczne, legalne i o pewnej jakości, należy upewnić się, że projekt lub receptura spełnia normy prawne. Należy upewnić się ponadto, że produkt będzie bezpieczny dla konsumenta podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, a także, że jego jakość nie zawiedzie w oczekiwanym okresie użytkowania. W sekcji drugiej omówione zostały zatem wymagania prawne oraz proces testowania bezpieczeństwa i legalności produktów, a także przydatności opakowań przed rozpoczęciem produkcji.

3. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów

Sekcja trzecia zawiera wytyczne, które dotyczą zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów. Znajduje się tutaj wiele wymagań, które zawarte są w normach ISO. Standardy dotyczą między innymi specyfikacji produktu, zatwierdzenia dostawcy, a także identyfikowalności i ewentualnego zarządzania incydentami czy wycofaniem produktu lub serii produktów.

4. Standardy obowiązujące w zakładzie produkcyjnym

Część czwarta obejmuje wymagania dotyczące środowiska produkcyjnego. Standardy obowiązujące w zakładzie to między innymi oczekiwania co do rozmieszczenia oraz utrzymania budynków i urządzeń, a także ich czyszczenia, zwalczania szkodników i zarządzania odpadami.

5. Kontrola i testowanie zgodności produktu

Piąta sekcja standardów to wymagania, które dotyczą testowania produktów, a także pobierania i konserwacji próbek referencyjnych.

6. Kontrola procesu produkcyjnego

W sekcji szóstej opisano szczegółowo, w jaki sposób proces produkcji powinien być zarządzany oraz kontrolowany, by zapewnić produkcję legalnych towarów o niezmiennym bezpieczeństwie i o oczekiwanej jakości. Normy te podane zostały w oparciu o zasady oceny ryzyka i zagrożeń. Standardy tej sekcji obejmują między innymi kontrolę zanieczyszczenia, operacji pakowania oraz zwolnienia produktów.

7. Personel

Określone są tu standardy, które są niezbędne do szkolenia personelu. Podane zostały w tej sekcji ponadto standardy odnoszące się do odzieży ochronnej i higieny osobistej w miejscu pracy (dotyczą wybranych grup).

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu BRC Consumer Products

 • Zapewnienie wysokiej jakości produktów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktów przez konsumentów.
 • Zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami specyficznymi dla danego sektora i zgodności produkcji z wymogami prawnymi i dyrektywami unijnymi oraz wymaganiami GMP.
 • Spełnienie wymagań stawianych przez partnerów handlowych z całej Europy, w tym stawianych przez sieci handlowe i zdobycie przewagi nad konkurencją w tym zakresie.
 • Realny wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym.
 • Uproszczona standaryzacja jakości i bezpieczeństwa dla dostawców.
 • Szybszy czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia niezgodności produktu.
 • Zmniejszenie ryzyka ewentualnej odpowiedzialności producenta, dzięki udokumentowanemu spełnieniu standardów bezpieczeństwa.
 • Dobre przygotowanie do wycofania wadliwych towarów i serii towarów z rynku.
 • Realny wzrost zaufania konsumentów – w tym klientów aktualnych i potencjalnych, a także dostawców i jednostek kontrolujących.
 • Redukcja do minimum audytów dostawców.
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.

Sprawdź również

IFS HPC wyroby dla konsumentów

GMP dla produktów kosmetycznych

Certyfikacja BRC GS dla firm handlowych i dystrybucyjnych

BRC Global Standard for Consumer Products

Reklama