Newsletter

Reklama

Bez GMO, PIM, V-Log Donau Soya wymagania dla produkcji i handlu

Systemy certyfikacji „bez GMO /GMO free” w zakresie produktów spożywczych, paszowych i produktów konsumenckich

Wymogi znakowania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) opiera się na przepisach UE dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie, w tym na: dyrektywie 2001/18/WE, rozporządzeniach 1829/2003 i 1830/2003, najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach ISO, przepisach prawa żywnościowego w Polsce w ramach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2001 r., nr 76, poz. 811) oraz normach, aprobatach, atestach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów jednostek niezależnych obowiązujących w poszczególnych branżach. Wprowadziła je ustawa z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1401). Wzory znaków graficznych określono zaś w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od GMO (Dz. U. z 2019 r., poz. 2236).

Wprowadzenie standardu „Bez GMO” w organizacji

Standardy dla produktów bez GMO dotyczą w szczególności producentów żywności oraz producentów pasz, którzy chcą wypromować się jako przedsiębiorstwo niestosujące w procesach produkcji lub pozyskiwania składników GMO. Znak graficzny potwierdza stosowanie metod produkcyjnych, które nie korzystają z organizmów genetycznie modyfikowanych. Różne kraje wypracowały różne rozwiązania dotyczące oznakowania:

Oznakowanie produktów stanowi potwierdzenie wysokiej jakości żywności, do której produkcji nie skorzystano z techniki modyfikacji genetycznych.

Wdrożenie wymagań prawnych w zakresie „Wolne od GMO”

W przypadku wymagań prawnych nie ma obowiązku certyfikacji systemu znakowania „Wolne od GMO” oraz „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. W tym przypadku nadzór jest sprawowany przez inspekcje krajowe na podstawie zapisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Oferujemy Państwu weryfikacje wymagań prawnych przed planowaną urzędową kontrolą ze strony Inspekcji Weterynaryjnej (IW), Inspekcji Handlowej (IH), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Sanitarnej (IS).

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Czy wiesz, jak wygląda proces wdrożenie PIM lub VLOG w firmie?

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wprowadzenie standardu PIM lub VLOG, muszą przejść przez etap audytu zgodności z wymaganiami standardów PIM lub VLOG. Jeśli zostaną podczas niego wykryte nieprawidłowości, wymaga się dokonania modyfikacji i wprowadzenia sugerowanych przez audytorów działań korygujących. Certyfikat zgodności ze standardem PIM potwierdzony przez Polską Izbę Mleka lub VLOG potwierdzony przez Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V., jest wydawany po spełnieniu wszystkich wymagań standardu. Nie należy zapominać o prestiżu, które daje logo „Bez GMO”. Dlatego też firmy powinny zadbać o cykliczne, najlepiej coroczne audyty recertyfikacyjne. Aby potwierdzić zgodność ze standardami BEZ-GMO.

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas audytu PIM lub VLOG?

W procesie weryfikacji oceniane są produkty spożywcze pod względem zawartości w nich składników modyfikowanych genetycznie (GMO). Standard PIM lub VLOG dotyczy obok żywności również pasz i składników wykorzystywanych do ich wytworzenia. Audyt daje szeroki pogląd na zastosowane metody produkcji żywności.

Korzyści dla firmy wskutek wdrożenia certyfikatu PIM lub VLOG

Certyfikat PIM/ VLOG potwierdza zgodność z wymaganiami „Bez GMO”, oraz może być wdrażany w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 oraz systemem FSSC 22000. Certyfikat PIM/V-log zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa, zakwalifikowując je do grupy firm wykorzystujących najwyższe standardy do produkcji.

Od producentów żywności, a także przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i transportem artykułów żywnościowych wymaga się również wprowadzenia systemu HACCP. Dzięki wyspecjalizowanemu systemowi proces powstawania takich produktów, a także ich magazynowanie i dystrybucja są stale monitorowane. HACCP szacuje możliwość wystąpienia ryzyka oraz określa potencjalne zagrożenia, które mogą pojawić się na każdym etapie produkcji. Jednocześnie specjaliści wprowadzają działania optymalizacyjne i lepszą organizację prac w procesie produkcji, dzięki czemu redukcji ulegają środki wykorzystane w tym celu.

Jakie podmioty powinny wprowadzić standard VLOG lub PIM?

 • Producenci środków spożywczych.
 • Przetwórcy żywności.
 • Dystrybutorzy.
 • Producenci pasz i premiksów dla zwierząt.

Organizacja, która spełni wymienione w artykule warunki, uzyska możliwość znakowania produktów „Bez GMO” lub graficznym „Ohne GenTechnik”, które będzie mogła go swobodnie używać na produktach w procesie dystrybucji i sprzedaży produktów na rynku konsumenckich. Skoro coraz więcej klientów wymaga potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa stosowanych systemów, wdrożenie standardu PIM lub VLOG będzie najlepszym rozwiązaniem certyfikującym.

Wymagania dotyczące oznakowania produktów wolnych od GMO

Znak „Bez GMO” – znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego oraz pasz.

Znak „Wyprodukowano bez stosowania GMO” – znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

Sprawdź również

Polska Izba Mleka – system „Bez GMO”

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.

Europejski przegląd regulacji GMO

Rejestr produktów GMO dopuszczonych w EU

Przepisy prawne regulujące obszar bez GMO

 • Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/98 dotyczące obowiązkowego oznaczania na etykietach umieszczonych na niektórych środkach spożywczych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie innych danych niż przewidziane w dyrektywie 79/112/EWG,
 • Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Reklama